บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
4
• ชาย
92
• หญิง
121
รวม
217


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
29
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
4
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
93
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
16
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
7
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2
• มัธยมศึกษาตอนต้น
2
• ประถมศึกษา
2
• ไม่ระบุ
58


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
17
• ครูประจำ
58
• พนักงานราชการ
4
• ครูอัตราจ้าง
81
• ครูฝึกสอน
10
• หัวหน้างาน
32
• บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2)
1
• ลูกจ้างประจำ
5
• ผู้ช่วยงาน
195
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
47
• ครูสอนเทียบโอนฯ
7
• ผู้ดูแลระบบ
6


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1
• แผนกวิชาช่างยนต์
15
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
14
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
27
• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
3
• แผนกวิชาการขาย/การตลาด
6
• แผนกวิชาการบัญชี
8
• แผนกวิชาการเลขานุการ
4
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
19
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
9
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
12
• แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
6
• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
5
• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
5
• งานบริหารงานทั่วไป
13
• งานทะเบียน
6
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
14
• งานการเงิน
8
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
7
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6
• งานครูที่ปรึกษา
10
• งานบัญชี
4
• งานพัสดุ
10
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
17
• งานแผนและงบประมาณ
6
• งานอาคารสถานที่
16
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
10
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
16
• งานวัดผลและประเมินผล
13
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
16
• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
13
• งานประชาสัมพันธ์
6
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
16
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9
• งานบุคลากร
7
• งานปกครอง
29
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
18
• งานทวิภาคี
1
• งานสื่อการเรียนการสอน
5
• งานความร่วมมือ
6
• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
196
• มีใบประกอบวิชาชีพ
21
รวม
217