บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
5
• ชาย
93
• หญิง
117
รวม
215


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
29
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
3
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
94
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
19
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
5
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2
• มัธยมศึกษาตอนต้น
3
• ประถมศึกษา
2
• ไม่ระบุ
53


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
15
• ครูประจำ
55
• ครูผู้ช่วย
1
• พนักงานราชการ
4
• ครูอัตราจ้าง
80
• ครูฝึกสอน
11
• หัวหน้างาน
30
• บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2)
1
• ลูกจ้างประจำ
6
• ผู้ช่วยงาน
93
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
43
• ครูสอนเทียบโอนฯ
7
• ผู้ดูแลระบบ
5


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1
• แผนกวิชาช่างยนต์
17
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
13
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
27
• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
3
• แผนกวิชาการขาย/การตลาด
7
• แผนกวิชาการบัญชี
7
• แผนกวิชาการเลขานุการ
5
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
18
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
10
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
14
• แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
7
• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
5
• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
5
• งานบริหารงานทั่วไป
11
• งานทะเบียน
7
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
14
• งานการเงิน
7
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
7
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6
• งานครูที่ปรึกษา
11
• งานบัญชี
4
• งานพัสดุ
11
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
17
• งานแผนและงบประมาณ
6
• งานอาคารสถานที่
18
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
9
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
15
• งานวัดผลและประเมินผล
12
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
16
• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
14
• งานประชาสัมพันธ์
7
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
15
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9
• งานบุคลากร
8
• งานปกครอง
26
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13
• งานทวิภาคี
1
• งานสื่อการเรียนการสอน
5
• งานความร่วมมือ
6
• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
193
• มีใบประกอบวิชาชีพ
22
รวม
215