บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
2
• ชาย
94
• หญิง
111
รวม
207


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
28
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
98
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
20
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2
• มัธยมศึกษาตอนต้น
4
• ประถมศึกษา
2
• ไม่ระบุ
42


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
14
• ครูประจำ
48
• ครูผู้ช่วย
36
• พนักงานราชการ
4
• ครูอัตราจ้าง
40
• ครูฝึกสอน
18
• หัวหน้างาน
32
• บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2)
1
• ลูกจ้างประจำ
3
• ผู้ช่วยงาน
58
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
46
• ครูสอนเทียบโอนฯ
6
• ผู้ดูแลระบบ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1
• แผนกวิชาช่างยนต์
17
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
24
• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
5
• แผนกวิชาการขาย/การตลาด
7
• แผนกวิชาการบัญชี
7
• แผนกวิชาการเลขานุการ
3
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
18
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6
• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
11
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
15
• แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
7
• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3
• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
4
• งานบริหารงานทั่วไป
9
• งานทะเบียน
6
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
8
• งานการเงิน
4
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
6
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3
• งานครูที่ปรึกษา
9
• งานบัญชี
3
• งานพัสดุ
10
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
11
• งานแผนและงบประมาณ
2
• งานอาคารสถานที่
18
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
5
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
14
• งานวัดผลและประเมินผล
6
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
12
• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
7
• งานประชาสัมพันธ์
6
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7
• งานบุคลากร
9
• งานปกครอง
21
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12
• งานสื่อการเรียนการสอน
4
• งานความร่วมมือ
3
• มาช่วยราชการ
6
• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
171
• มีใบประกอบวิชาชีพ
36
รวม
207