ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
94

• หญิง
113

รวม
208


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการพิเศษ
1

• ไม่มี ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
30

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
97

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
20

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
42


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
17

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
25

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
4

• แผนกวิชาการขาย/การตลาด
7

• แผนกวิชาการบัญชี
7

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
18

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
10

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
15

• แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
8

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
4

• งานบริหารงานทั่วไป
9

• งานทะเบียน
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
8

• งานการเงิน
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
9

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
11

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
10

• งานแผนและงบประมาณ
2

• งานอาคารสถานที่
18

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
13

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
12

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
7

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานบุคลากร
9

• งานปกครอง
21

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานความร่วมมือ
3

• มาช่วยราชการ
6

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายพุทธพร ปราโมทย์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการนายกนกศักดิ์ มุธิโต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการนายสมเกียรติ ภูมิชัยสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ครู ชำนาญการนายเชษฐ์นรินทร์ จุ่นเกตุ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ครู ชำนาญการนายโสรัจ นาคทัต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนางเบญจมาศ โพธิกำพล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษดร.บุญสืบ โพธิ์ศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษนายเอกรินทร์ สินทะเกิด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยตรีวันชัย รัชตะสมบูรณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนางศรีสุดา จันทร์ศร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนายชำนาญ จับบาง
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายพรมงคล วรนาม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการนายธีรศักดิ์ คงเพ็ชร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูน.ส.วิลาวัลย์ ส่งแสงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายชาตรี ศรีคงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ครู ชำนาญการพิเศษนางอุมาพร สร้อยมงคล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการน.ส.จารุณี จิตธนากรโกศล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ครูนายสาธิต ถาวรประสิทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนางยุวรี รื่นรมย์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธนะ จันทร์อ่อน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมชาย โพธิกำพล
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมศักดิ์ ทับทัน
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนายจรัล อ่วมประทุม
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์นางปิณิดา ประยูรวงศ์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการนายสิริวัฒน์ เกษตรทรัพย์สิน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษนางภัทรินทร์ พงษ์สาระนันทกุล
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการน.ส.วาสนา คงพุกา
หัวหน้างาน งานแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการน.ส.มุกดา วงศา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายกันตพัฒน์ อริยะพิทักษ์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูนายเมธัญ เทียมถนอม
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการนายธีรรัช จันทรขจร
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการน.ส.ปัญญาพร สมพงษ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายทองสุข พ่วงเพ็ชร
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูน.ส.สุจิตรา ช่างพิมพ์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูน.ส.วารีรัตน์ ทิพบุญทอง
หัวหน้างาน งานบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2) งานบุคลากรนายทรงสมศักดิ์ บุญมิ่ง
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครูน.ส.วิภารัตน์ หลิมประเสริฐ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ครูน.ส.พรทิพย์ ศรีบุญเรือง
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการน.ส.อาภัสรา นามมนตรี
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางอุษา คงเพ็ชร์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ครูนายสุรศักดิ์ ไทรไกรกระ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูว่าที่ รต.สถาพร รอดสะใภ้
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนางพิมพ์ประไพ ฉ้งทับ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูน.ส.สมจิตต์ บุญละออ
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูนายวทัญญู ธิบูรณ์บุญ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนายภัทรพล เสมอภาค
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานางธมกร ปิ่นมังกร
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ครูประจำ แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูนายธีระยุทธ วิเศษสังข์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายพงษ์นที บุญเทศนา
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยน.ส.กัลยา ไชยวิเชียร
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำส.อ.ธวัช ปริญญาศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครู ชำนาญการน.ส.ชลธิชา จันทร์ทัด
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษดร.ธรรมนูญ สุขไชยะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายทวี เติมสายทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
ครู ชำนาญการนายสิรวิทย์ รื่นรมย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูนายณรงค์ แอนิหล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการนางลักษณี กมลาศน์ ณ อยุธยา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูน.ส.ชโลบล เปล่งศรี
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครูน.ส.จันทร์เพ็ญ สินธเกิด
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูนายพีรศักดิ์ โคกสันเทียะ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
ครู
ครูผู้ช่วยนายวัชรวิทย์ จันทร์พิทักษ์กุล
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้ช่วยนายจรูญ พิพัฒน์ธนาพงศ์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วยน.ส.สมฤดี บุญเฉลียว
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูผู้ช่วยน.ส.อิสริยา หงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยนายอมรเทพ โตกราน
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนายภูมิชาย พุ่มวิเชียร
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนายเอก สุจริตรักษ์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยนายดนัย ตั้งวิริยะกูล
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนายกษิดิศ สมบูรณ์ชัย
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วยน.ส.กรกนก พรพิสุทธิ์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วยนายไชยวัฒน์ ยิ่งคำนึง
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยน.ส.พิมพ์ชนก ชนะเคราะห์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยน.ส.นิรามัย พันธวงศาโรจน์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วยน.ส.กฤติกา ไชยทุม
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยน.ส.พิชญามาศ รักษาชาติ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนายจตุรพร โพธิ์ศรี
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยน.ส.เบญจพร ศรชัย
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วยนายวนัสสานนท์ จันทวีศิริรัตน์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยน.ส.ศุจินธร ใหม่สิงห์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วยน.ส.ชาลิสา พานชาตรี
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยน.ส.กนกพร ยอดวิจารณ์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายชาญวิทย์ สายเมฆ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยน.ส.นิสาชล สืบสิมมา
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ครูผู้ช่วยนายภานุพงศ์ ดิษแพ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยน.ส.รพีพร พิมพ์โคตร
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการบัญชี
ครูผู้ช่วยน.ส.ทิพวรรณ คำขจร
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วยน.ส.จิราวรรณ สัมพะวงศ์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยน.ส.รักชนก ใยลีอ่าง
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนายวีระศักดิ์ แก้วพิมพ์พรม
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูผู้ช่วยนายเฉลิมวุฒิ ยุทธไชย
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนายผดุงศักดิ์ บุญยืน
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้ช่วยนายกฤตยชญ์ พงศ์ชีวนันท์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูผู้ช่วยน.ส.อรวรรยา มารอด
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายมณเฑียร รามัญอุดม
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำน.ส.ศรีโสภา ลิมปิโชติพงษ์
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายธวัช เกตุแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุน.ส.วีณา เขตกิจ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการนายกิติศักดิ์ ยี่สุ่นศรี
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู
ครูอัตราจ้างนางวรรณี ชิดเชื้อวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการนางปาณิสรา อ่วมประทุม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายสมชาย น้อยทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูนายอรรถพล เฉลิมชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนายยุทธนา พุ่มสีนิล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางจินตนา พ่วงเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูนายอนันต์ หนูนินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายประนม เวินขุนทด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางลักษ์ขณา ปราโมทย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีน.ส.จิตต์อาภา สายยืด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนน.ส.จันจิรา สวัสดิ์พิบูลย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษาน.ส.วิสุดา เหมันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายดุลยวัต กุลฑา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายณัฐศิลป์ ปิ่นวงษ์งาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครองน.ส.รัตนภรณ์ บุญเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพีรพล ทองมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูน.ส.ภัคธินันท์ จิรวันทนาเมศร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนางรุ่งรัตน์ พิบูลเวช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายณัฐพล ธาตุสมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาน.ส.ศรีประภา หงษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.เณศกวีพัชร์ เครือวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะน.ส.จารุวรรณ ทองคงหาญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนายวิษณุ นิ่มเนียม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสกุลชัย ทิพนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายวัชรพงษ์ ละชั่ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูน.ส.สุดารัตน์ กันตา
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายธีรภพ จันทร์ทิพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายกิติพงษ์ ขจรเกียรติทวี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนน.ส.มธุรส โพธิสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาดนายสมเกียรติ นันทรัตนพงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูนายปุณยวีร์ น่วมจิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูนายคมสัน มักมะยม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนน.ส.ศุภามาศ คนหมั่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวรวีภัทร์ กุลสถาพร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสถาปัตยกรรมน.ส.ณัตรพิสุทริ์ พงษ์ทองหล่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูน.ส.ธนิสาร์ วิวัฒน์มานิตกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานน.ส.กาญจนาภรณ์ บุญยัง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้างน.ส.สุพรรณษา พานพุฒ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้างน.ส.วรารัตน์ บุญมี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยงานน.ส.ยุพาวดี มอญใต้
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
ลูกจ้างอัตราจ้างนายธัญพิสิษฐ์ เกล็บจุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอภิชาติ หาญวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางนฎา ลิมลาวัลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผลน.ส.ภาวะดี เรือนบัว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.สรีราภรณ์ กาญจนฉวี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนน.ส.กานดา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศน.ส.รพีพร ชาวไร่อ้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศน.ส.พรพิมล ชาวไร่อ้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.รัตนา เต็มนุช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนายพงค์พีระ ไชยสนาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางน้ำผึ้ง ทรัพย์สิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสมใจ พรมโสภา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น.ส.รุ่งนภา สำเภาทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์น.ส.นันทินี อุยยาหาญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์น.ส.อรุณี มาสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายไพสิฐ ทับหิรัญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาน.ส.ชลณภัค ฮวดสุนทร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจน.ส.รุ่งทิพย์ ขันธรางกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางอนัญญา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางสมหมาย สินมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น.ส.เอมมิกา เอื้ออังกูรมงคล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนายอัคร ช้างพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.ภัสสร มาลี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.สุชาดา พันธ์ตาวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนางสุภาพร แสงเนียม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น.ส.สุวารี หาญตระกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางศรีนวล ม่วงหอม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปนางสาวจินตนา พันธ์พรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น.ส.ขวัญชนก รุ่งอำนวยทรัพย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแผนและงบประมาณนางอมรรัตน์ แจ้งบรรจบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางปัทมพร เกล็บจุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น.ส.พิมพ์ประภา ดวงล้อมจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินน.ส.พาขวัญ พูลบัว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายชานนท์ อ่อนศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.จรัชแสง แก้วดวงเทียน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายเอกพัฒน์ แดงพยนต์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.สมปอง สำลีร่วง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวจิราภา ศรีเอี่ยมกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนางสาวภักดี บริบูรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น.ส.นาตารี โมกล้า
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนายวินัย สร้อยมณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายบัญชา อ่วมศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.สิริพร ร้อยแพง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์น.ส.นันท์สินี ศรีดาวเรือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินน.ส.เกษรินทร์ นุดจีด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
ครูฝึกสอนนายพงศ์ศิริ คำพา
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์นายชลชัย มั่งนิมิตร
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์น.ส.ธัญชนก อัมภวัน
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างการก่อสร้างนายศุภณัฐ ฤทธิ์ประเสริฐ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.สลินทิพย์ แก้วเขียว
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสิทธิกร เชื้อปรางค์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.ณัฐสุดา สงมา
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายรณรณก เลพิมาย
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายณัฐพีระ บุญยานันท์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์นายพลพล ดีวันดา
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างการก่อสร้างนายสิรวิชญ์ ปิ่นทศิริ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายชินดนัย สุวาท
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายนาวิน บินฮาซัน
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์นายชัยวัฒน์ ค่ำคูณ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจิรวัฒน์ กลิ่นหอม
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.วิชิตา มณฑล
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะน.ส.พิมพ์ภัทรา วโรอัครวัฒน์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะน.ส.จุฑาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูสอนเทียบโอนฯนางเพ็ญศรี วงศ์แสนเจริญดี
ครูสอนเทียบโอนฯ มาช่วยราชการ
ครู ชำนาญการพิเศษนายมาโนชญ์ เผื่อนโภคา
ครูสอนเทียบโอนฯ มาช่วยราชการ
ครู ชำนาญการนางสังวาลย์ อยู่ทรง
ครูสอนเทียบโอนฯ มาช่วยราชการ
ครู ชำนาญการพิเศษนางพรภรรณ ประยงค์หอม
ครูสอนเทียบโอนฯ มาช่วยราชการนายพนธ์พันธ์ เพชรศรีทอง
ครูสอนเทียบโอนฯ มาช่วยราชการนายประมุข ครรชิตาวรกุล
ครูสอนเทียบโอนฯ มาช่วยราชการ