บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน22325
662021601การจัดการสำนักงาน/1 (กง1/1 ) 22325
ปวช.1การตลาดการตลาด16263
662020201การตลาด/1 (กต1/1 ) 03131
662020202การตลาด/2 (กต1/2 ) 13132
ปวช.1การบัญชีการบัญชี895103
662020101การบัญชี/1 (กบ1/1 ) 33538
662020102การบัญชี/2 (กบ1/2 ) 22830
662020103การบัญชี/3 (กบ1/3 ) 33235
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4159100
662020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ1/1 ) 132134
662020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ1/2 ) 191938
662020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ1/3 ) 91928
ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล9810108
662010201เครื่องมือกล/1 (ชก1/1 ) 10414
662010202เครื่องมือกล/2 (ชก1/2 ) 15015
662010203เครื่องมือกล/3 (ชก1/3 ) 11415
662010204เครื่องมือกล/4 (ชก1/4 ) 14014
662010205เครื่องมือกล/5 (ชก1/5 ) 12214
662010206เครื่องมือกล/6 (ชก1/6 ) 10010
662010207เครื่องมือกล/7 (ชก1/7 ทวิภาคี ) 15015
662010208เครื่องมือกล/8 (ชก1/8 ทวิภาคี ) 11011
ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง40848
662010601ก่อสร้าง/1 (ชส1/1 ) 9615
662010602ก่อสร้าง/2 (ชส1/2 ) 13013
662010603ก่อสร้าง/3 (ชส1/3 ) 729
662010604ก่อสร้าง/4 (ชส1/4 ) 11011
ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง39342
662010301โครงสร้าง/1 (ชช1/1 ) 13215
662010302โครงสร้าง/2 (ชช1/2 ) 16016
662010303โครงสร้าง/3 (ชช1/3 ทวิภาคี ) 10111
ปวช.1ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์10212
662012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค1/1 ) 10212
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง84690
662010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ1/1 ) 18119
662010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ1/2 ) 18018
662010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ1/3 ) 15217
662010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ1/4 ) 17017
662010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ1/5 ทวิภาคี ) 16319
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1142116
662010101ยานยนต์/1 (ชย1/1 ) 19019
662010102ยานยนต์/2 (ชย1/2 ) 19019
662010103ยานยนต์/3 (ชย1/3 ) 14216
662010104ยานยนต์/4 (ชย1/4 ) 19019
662010105ยานยนต์/5 (ชย1/5 ) 17017
662010107ยานยนต์/7 (ชย1/7 ทวิภาคี ) 13013
662010108ยานยนต์/8 (ชย1/8 ทวิภาคี ) 13013
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์22426
662010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ1/1 ) 7411
662010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ1/2 ) 15015
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่191231
662090101การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/1 (ทส1/1 ) 191231
ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์12214
662012701เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (มค1/1 ) 12214
ปวช.1สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม12517
662010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ1/1 ) 12517
ปวช.2การตลาดการตลาด75461
652020201การตลาด/1 (กต2/1 ) 33134
652020202การตลาด/2 (กต2/2 ) 42327
ปวช.2การบัญชีการบัญชี56368
652020101การบัญชี/1 (กบ2/1 ) 32326
652020102การบัญชี/2 (กบ2/2 ) 22931
652020103การบัญชี/3 (กบ2/3 ) 01111
ปวช.2การเลขานุการ การเลขานุการ 099
652020301การเลขานุการ /1 (ลข2/1 ) 099
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ375895
652020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ2/1 ) 92231
652020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ2/2 ) 132134
652020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ2/3 ) 151530
ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล79988
652010201เครื่องมือกล/1 (ชก2/1 ) 15419
652010202เครื่องมือกล/2 (ชก2/2 ) 19019
652010203เครื่องมือกล/3 (ชก2/3 ) 12315
652010204เครื่องมือกล/4 (ชก2/4 ) 14014
652010205เครื่องมือกล/5 (ชก2/5 ) 617
652010206เครื่องมือกล/6 (ชก2/6 ) 707
652010207เครื่องมือกล/7 (ชก2/7 ทวิภาคี ) 112
652010208เครื่องมือกล/8 (ชก2/8 ทวิภาคี ) 505
ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง9615
652010601ก่อสร้าง/1 (ชส2/1 ) 4610
652010602ก่อสร้าง/2 (ชส2/2 ) 505
ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง24024
652010301โครงสร้าง/1 (ชช2/1 ) 909
652010302โครงสร้าง/2 (ชช2/2 ) 505
652010303โครงสร้าง/3 (ชช2/3 ทวิภาคี ) 10010
ปวช.2ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์19423
652012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค2/1 ) 538
652012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค2/2 ) 14115
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง74579
652010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ2/1 ) 14115
652010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ2/2 ) 19019
652010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ2/3 ) 11213
652010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ2/4 ) 14014
652010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ2/5 ทวิภาคี ) 16218
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์80282
652010101ยานยนต์/1 (ชย2/1 ) 15217
652010102ยานยนต์/2 (ชย2/2 ) 16016
652010103ยานยนต์/3 (ชย2/3 ) 10010
652010104ยานยนต์/4 (ชย2/4 ) 808
652010105ยานยนต์/5 (ชย2/5 ทวิภาคี ) 10010
652010106ยานยนต์/6 (ชย2/6 ทวิภาคี ) 13013
652010107ยานยนต์/7 (ชย2/7 ทวิภาคี ) 808
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์15116
652010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ2/1 ) 617
652010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ2/2 ) 909
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่23831
652090101การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/1 (ทส2/1 ) 23831
ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์12214
652012701เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (มค2/1 ) 12214
ปวช.2สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม336
652010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ2/1 ) 336
ปวช.3การตลาดการตลาด35255
632020203การตลาด/3 (กต3/3 ) 011
642020201การตลาด/1 (กต3/1 ) 23234
642020202การตลาด/2 (กต3/2 ) 11920
ปวช.3การบัญชีการบัญชี48084
632020101การบัญชี/1 (กบ3/1 ) 011
632020102การบัญชี/2 (กบ3/2 ) 011
632020103การบัญชี/3 (กบ3/3 ) 044
632020104การบัญชี/4 (กบ3/4 ) 033
642020101การบัญชี/1 (กบ3/1 ) 32831
642020102การบัญชี/2 (กบ3/2 ) 02424
642020103การบัญชี/3 (กบ3/3 ) 11920
ปวช.3การเลขานุการ การเลขานุการ 01313
642020301การเลขานุการ /1 (ลข3/1 ) 01313
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ405191
61220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ3/2 ) 101
622020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ3/4 MEP ) 101
632020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ3/2 ) 101
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ3/1 ) 151833
642020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ3/2 ) 111728
642020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ3/3 ) 111627
ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล955100
622010202เครื่องมือกล/2 (ชก3/2 ) 101
632010202เครื่องมือกล/2 (ชก3/2 ) 101
632010203เครื่องมือกล/3 (ชก3/3 ) 101
632010204เครื่องมือกล/4 (ชก3/4 ) 202
632010205เครื่องมือกล/5 (ชก3/5 ) 101
632010208เครื่องมือกล/8 (ชก3/8 ทวิภาคี ) 101
642010201เครื่องมือกล/1 (ชก3/1 ) 11314
642010202เครื่องมือกล/2 (ชก3/2 ) 11011
642010203เครื่องมือกล/3 (ชก3/3 ) 13215
642010204เครื่องมือกล/4 (ชก3/4 ) 909
642010205เครื่องมือกล/5 (ชก3/5 ) 13013
642010206เครื่องมือกล/6 (ชก3/6 ) 11011
642010207เครื่องมือกล/7 (ชก3/7 ทวิภาคี ) 11011
642010208เครื่องมือกล/8 (ชก3/8 ทวิภาคี ) 909
ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง24327
632010602ก่อสร้าง/2 (ชส3/2 ) 101
642010601ก่อสร้าง/1 (ชส3/1 ) 8311
642010602ก่อสร้าง/2 (ชส3/2 ) 10010
642010603ก่อสร้าง/3 (ชส3/3 ) 202
642010604ก่อสร้าง/4 (ชส3/4 ) 303
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง18018
622010304โครงสร้าง/4 (ชช3/4 ) 202
632010304โครงสร้าง/4 (ชช3/4 ) 101
642010301โครงสร้าง/1 (ชช3/1 ) 404
642010302โครงสร้าง/2 (ชช3/2 ) 505
642010303โครงสร้าง/3 (ชช3/3 ) 202
642010304โครงสร้าง/4 (ชช3/4 ) 404
ปวช.3ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์17421
632012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค3/1 ) 101
632012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค3/2 ) 202
642012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค3/1 ) 448
642012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค3/2 ) 10010
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง68573
632010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ3/1 ) 202
632010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ3/2 ) 202
632010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ3/6 ทวิภาคี ) 202
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ3/1 ) 12315
642010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ3/2 ) 15015
642010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ3/3 ) 10212
642010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ3/4 ) 17017
642010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ3/5 ทวิภาคี ) 808
ปวช.3ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์404
632010108จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/8 (ชย3/8 ทวิภาคี ) 404
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์74377
632010101ยานยนต์/1 (ชย3/1 ) 202
632010104ยานยนต์/4 (ชย3/4 ) 101
632010105ยานยนต์/5 (ชย3/5 ทวิภาคี ) 123
632010106ยานยนต์/6 (ชย3/6 ทวิภาคี ) 101
642010101ยานยนต์/1 (ชย3/1 ) 13013
642010102ยานยนต์/2 (ชย3/2 ) 14014
642010103ยานยนต์/3 (ชย3/3 ) 12113
642010104ยานยนต์/4 (ชย3/4 ) 10010
642010105ยานยนต์/5 (ชย3/5 ทวิภาคี ) 606
642010106ยานยนต์/6 (ชย3/6 ทวิภาคี ) 808
642010107ยานยนต์/7 (ชย3/7 ทวิภาคี ) 606
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์19423
622010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ3/2 ) 101
632010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ3/2 ) 101
632010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ3/3 ) 011
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ3/1 ) 7310
642010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ3/2 ) 10010
ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่221234
632090101การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/1 (ทส3/1 ) 303
642090101การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/1 (ทส3/1 ) 191231
ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์15318
642012701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค3/1 ) 437
642012702เมคคาทรอนิกส์/2 (มค3/2 ) 11011
ปวช.3สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม549
642010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ3/1 ) 549
ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่21012
663021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (สกธ1/1 ทวิภาคี ) 21012
ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน11920
663021601การจัดการสำนักงาน/1 (สกง1/1 ทวิภาคี ) 11920
ปวส.1การตลาดการตลาด34346
663020201การตลาด/1 (สกต1/1 ) 22022
663020202การตลาด/2 (สกต1/2 ทวิภาคี ) 11819
663020203การตลาด/3 (สกต1/3 เทียบโอน ) 055
ปวส.1การบัญชีการบัญชี03434
663020101การบัญชี/1 (สกบ1/1 ) 01515
663020102การบัญชี/2 (สกบ1/2 ทวิภาคี ) 01919
ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง17623
663010601ก่อสร้าง/1 (สขส1/1 ) 10515
663010602ก่อสร้าง/2 (สชส1/2 เทียบโอน ) 718
ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล46349
663010201เครื่องมือกล/1 (สทก1/1 ) 13013
663010203เครื่องมือกล/3 (สทก1/3 ทวิภาคี ) 13316
663010204เครื่องมือกล/4 (สทก1/4 ทวิภาคี ) 20020
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม16117
663010102เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม/2 (สชย1/2 ทวิภาคี ) 16117
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์14014
663010101เทคนิคยานยนต์/1 (สชย1/1 ทวิภาคี ) 14014
ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ18321
663010301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (สทล1/1 ทวิภาคี ) 18321
ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม156
663010801เทคนิคสถาปัตยกรรม/1 (สสถ1/1 ) 156
ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย246
663012802คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/2 (สทค1/2 ทวิภาคี ) 246
ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์16218
663012801คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/1 (สทค1/1 ) 16218
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล121931
663020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (สคธ1/1 ) 10919
663020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (สคธ1/2 ทวิภาคี ) 21012
ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์371249
663090101นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/1 (สทส1/1 ) 20929
663090102นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/2 (สทส1/2 ทวิภาคี ) 17320
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง46955
663010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (สชฟ1/1 ทวิภาคี ) 15419
663010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (สชฟ1/2 ทวิภาคี ) 18018
663010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (สชฟ1/3 ทวิภาคี ) 8412
663010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (สชฟ1/4 เทียบโอน ) 516
ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ25429
663012701หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ/1 (สมค1/1 ทวิภาคี (รับต่าง) ) 213
663012702หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ/2 (สมค1/2 ทวิภาคี (รับตรง) ) 23326
ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่51217
653021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (สกธ2/1 ทวิภาคี ) 51217
ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน178
653021601การจัดการสำนักงาน/1 (สกง2/1 ทวิภาคี ) 178
ปวส.2การตลาดการตลาด03030
653020201การตลาด/1 (สกต2/1 ) 01111
653020202การตลาด/2 (สกต2/2 ทวิภาคี ) 099
653020203การตลาด/3 (สกต2/3 เทียบโอน ) 01010
ปวส.2การบัญชีการบัญชี44751
653020101การบัญชี/1 (สกบ2/1 ) 22527
653020102การบัญชี/2 (สกบ2/2 ทวิภาคี ) 22224
ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง18321
653010601ก่อสร้าง/1 (สชส2/1 ) 7310
653010602ก่อสร้าง/2 (สชส2/2 เทียบโอน ) 11011
ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล42345
653010201เครื่องมือกล/1 (สทก2/1 ) 16319
653010203เครื่องมือกล/3 (สทก2/3 ทวิภาคี ) 11011
653010204เครื่องมือกล/4 (สทก2/4 ทวิภาคี ) 15015
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม707
653010102เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม/2 (สชย2/2 ทวิภาคี ) 707
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์18119
653010101เทคนิคยานยนต์/1 (สชย2/1 ทวิภาคี ) 18119
ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ19019
653010301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (สทล2/1 ทวิภาคี ) 19019
ปวส.2เทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติกเทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก202
653011401เทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก/1 (สทข2/1 ทวิภาคี ) 202
ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย10010
653012802คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/2 (สทค2/2 ทวิภาคี ) 10010
ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์15318
653012801คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/1 (สทค2/1 ) 15318
ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม18220
653011901เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/1 (สทท2/1 ทวิภาคี ) 18220
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล20929
653020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (สคธ2/1 ) 14115
653020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (สคธ2/2 ทวิภาคี ) 6814
ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์242246
653090101นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/1 (สทส2/1 ) 131225
653090102นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/2 (สทส2/2 ทวิภาคี ) 111021
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง37138
62310403ไฟฟ้ากำลัง/3 (สชฟ2/3 ทวิภาคี ) 101
653010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (สชฟ2/1 ทวิภาคี ) 15116
653010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (สชฟ2/2 ทวิภาคี ) 15015
653010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (สชฟ2/3 เทียบโอน ) 606
ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ10111
653012701หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ/1 (สมค2/1 ทวิภาคี (รับต่าง) ) 202
653012702หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ/2 (สมค2/2 ทวิภาคี (รับตรง) ) 819
ป.ตรี.1เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์606
664012701เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปี1 ) 606
ป.ตรี.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ13114
66490101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี1 ) 13114
ป.ตรี.2เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์808
654012701เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (เทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปี 2 ) 808
ป.ตรี.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ8614
65490101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทล.บ.2 ) 8614
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1502293795
ปวช.2387224611
ปวช.3408239647
ปวส.1256174430
ปวส.2250141391
ป.ตรี.119120
ป.ตรี.216622
รวม183810782916