ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด10114124

ปวช.1การบัญชีการบัญชี8137145

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ13233

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4372115

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล14112153

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง52961

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง1114115

ปวช.1ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม23023

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง90696

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์16111172

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์681078

ปวช.1เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์20020

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ16824

ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์36036

ปวช.1สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม51924

ปวช.2การตลาดการตลาด87987

ปวช.2การบัญชีการบัญชี11123134

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ12122

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4756103

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1142116

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง23730

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง43144

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง76177

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1075112

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์59261

ปวช.2เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์24428

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ201636

ปวช.2สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม111223

ปวช.3การตลาดการตลาด57277

ปวช.3การบัญชีการบัญชี7127134

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ12223

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4070110

ปวช.3เครื่องกลยานยนต์101

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1023105

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง44448

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง59160

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง86490

ปวช.3ช่างยนต์เครื่องกลอุตสาหกรรม12113

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1253128

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์521062

ปวช.3เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์29130

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ14721

ปวช.3สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม4610

ปวส.1การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์4610

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง01010

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01212

ปวส.1การตลาดการตลาด64753

ปวส.1การบัญชีการบัญชี22224

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ232346

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง29837

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล63063

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม34034

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์17017

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ14014

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์14620

ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม13114

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ26834

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง33033

ปวส.2การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์22426

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง066

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01111

ปวส.2การตลาดการตลาด02020

ปวส.2การบัญชีการบัญชี22123

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ153247

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง30030

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล43043

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม15015

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์20020

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมโลหะ303

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ14014

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย14519

ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม14115

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ171027

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง32032

ป.ตรี.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12315

ป.ตรี.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ10717


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.17854341219

ปวช.2544329873

ปวช.3581331912

ปวส.1278143421

ปวส.2221130351

ป.ตรี.112315

ป.ตรี.210717

รวม243113773808