ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด77077

ปวช.1การบัญชีการบัญชี6117123

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ02121

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5064114

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1036109

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง37643

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง38139

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง89594

ปวช.1ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกปร23023

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์80585

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์49958

ปวช.1เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์22426

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ11819

ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์24125

ปวช.1สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม7714

ปวช.2การตลาดการตลาด57883

ปวช.2การบัญชีการบัญชี8100108

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ12324

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ345791

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1008108

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง27431

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง36238

ปวช.2ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม606

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง62365

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์958103

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์48856

ปวช.2เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์12012

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ15722

ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์22022

ปวช.2สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม51217

ปวช.3การตลาดการตลาด31619

ปวช.3การบัญชีการบัญชี34043

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ088

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ171936

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล45247

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง23225

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง37037

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง33235

ปวช.3ช่างยนต์เครื่องกลอุตสาหกรรม202

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์50151

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์13215

ปวช.3เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์11112

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ7411

ปวช.3สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม9615

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง077

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน12122

ปวส.1การตลาดการตลาด46670

ปวส.1การบัญชีการบัญชี73845

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ222850

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง17522

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล50050

ปวส.1เทคนิคขึ้นรูปพลาสติกเทคนิคขึ้นรูปพลาสติก415

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม16016

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์20020

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ17118

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย14317

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์18220

ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม10010

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ20929

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง39342

ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ18119

ปวส.2การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์011

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน011

ปวส.2การตลาดการตลาด123

ปวส.2การบัญชีการบัญชี022

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ9312

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง404

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล808

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม808

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์303

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ707

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์022

ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม404

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ23427

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง202

ป.ตรี.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ718

ป.ตรี.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ639


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1546324870

ปวช.2476310786

ปวช.3253103356

ปวส.1277185462

ปวส.2691584

ป.ตรี.1718

ป.ตรี.2639

รวม16349412575