บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การตลาดการตลาด127284
652020201การตลาด/1 (กต1/1 ) 53742
652020202การตลาด/2 (กต1/2 ) 73542
ปวช.1การบัญชีการบัญชี78996
652020101การบัญชี/1 (กบ1/1 ) 43640
652020102การบัญชี/2 (กบ1/2 ) 33740
652020103การบัญชี/3 (กบ1/3 ) 01616
ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 01414
652020301การเลขานุการ /1 (ลข1/1 ) 01414
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4274116
652020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ1/1 ) 103040
652020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ1/2 ) 142640
652020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ1/3 ) 181836
ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล14011151
652010201เครื่องมือกล/1 (ชก1/1 ) 16420
652010202เครื่องมือกล/2 (ชก1/2 ) 19019
652010203เครื่องมือกล/3 (ชก1/3 ) 17320
652010204เครื่องมือกล/4 (ชก1/4 ) 19019
652010205เครื่องมือกล/5 (ชก1/5 ) 17219
652010206เครื่องมือกล/6 (ชก1/6 ) 19019
652010207เครื่องมือกล/7 (ชก1/7 ทวิภาคี ) 16218
652010208เครื่องมือกล/8 (ชก1/8 ทวิภาคี ) 17017
ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง38644
652010601ก่อสร้าง/1 (ชส1/1 ) 16622
652010602ก่อสร้าง/2 (ชส1/2 ) 22022
ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง64064
652010301โครงสร้าง/1 (ชช1/1 ) 20020
652010302โครงสร้าง/2 (ชช1/2 ) 19019
652010303โครงสร้าง/3 (ชช1/3 ทวิภาคี ) 25025
ปวช.1ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์22628
652012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค1/1 ) 8614
652012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค1/2 ) 14014
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง978105
642010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ2/2 ) 101
652010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ1/1 ) 17320
652010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ1/2 ) 20020
652010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ1/3 ) 17320
652010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ1/4 ) 19019
652010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ1/5 ทวิภาคี ) 23225
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1416147
642010102ยานยนต์/2 (ชย2/2 ) 101
652010101ยานยนต์/1 (ชย1/1 ) 20323
652010102ยานยนต์/2 (ชย1/2 ) 23023
652010103ยานยนต์/3 (ชย1/3 ) 21223
652010104ยานยนต์/4 (ชย1/4 ) 22022
652010105ยานยนต์/5 (ชย1/5 ทวิภาคี ) 19120
652010106ยานยนต์/6 (ชย1/6 ทวิภาคี ) 20020
652010107ยานยนต์/7 (ชย1/7 ทวิภาคี ) 15015
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์29433
652010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ1/1 ) 13417
652010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ1/2 ) 16016
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่36945
652090101การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/1 (ทส1/1 ) 36945
ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์12517
652012701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค1/1 ) 12517
ปวช.1สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม14317
652010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ1/1 ) 14317
ปวช.2การตลาดการตลาด46064
642020201การตลาด/1 (กต2/1 ) 23537
642020202การตลาด/2 (กต2/2 ) 22527
ปวช.2การบัญชีการบัญชี48791
642020101การบัญชี/1 (กบ2/1 ) 33235
642020102การบัญชี/2 (กบ2/2 ) 03333
642020103การบัญชี/3 (กบ2/3 ) 12223
ปวช.2การเลขานุการ การเลขานุการ 01515
642020301การเลขานุการ /1 (ลข2/1 ) 01515
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ405595
632020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ3/2 ) 101
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ2/1 ) 152035
642020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ2/2 ) 121931
642020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ2/3 ) 121628
ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล999108
632010203เครื่องมือกล/3 (ชก3/3 ) 011
642010201เครื่องมือกล/1 (ชก2/1 ) 11415
642010202เครื่องมือกล/2 (ชก2/2 ) 12012
642010203เครื่องมือกล/3 (ชก2/3 ) 13417
642010204เครื่องมือกล/4 (ชก2/4 ) 13013
642010205เครื่องมือกล/5 (ชก2/5 ) 14014
642010206เครื่องมือกล/6 (ชก2/6 ) 12012
642010207เครื่องมือกล/7 (ชก2/7 ทวิภาคี ) 14014
642010208เครื่องมือกล/8 (ชก2/8 ทวิภาคี ) 10010
ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง30535
642010601ก่อสร้าง/1 (ชส2/1 ) 10515
642010602ก่อสร้าง/2 (ชส2/2 ) 13013
642010603ก่อสร้าง/3 (ชส2/3 ) 303
642010604ก่อสร้าง/4 (ชส2/4 ) 404
ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง20020
632010306โครงสร้าง/6 (ชช3/6 ทวิภาคี ) 101
642010301โครงสร้าง/1 (ชช2/1 ) 404
642010302โครงสร้าง/2 (ชช2/2 ) 606
642010303โครงสร้าง/3 (ชช2/3 ) 404
642010304โครงสร้าง/4 (ชช2/4 ) 505
ปวช.2ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์18523
642012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค2/1 ) 6511
642012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค2/2 ) 12012
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง67572
632010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ3/6 ทวิภาคี ) 202
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ2/1 ) 12315
642010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ2/2 ) 15015
642010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ2/3 ) 10212
642010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ2/4 ) 17017
642010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ2/5 ทวิภาคี ) 11011
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์80282
642010101ยานยนต์/1 (ชย2/1 ) 15015
642010102ยานยนต์/2 (ชย2/2 ) 16016
642010103ยานยนต์/3 (ชย2/3 ) 14115
642010104ยานยนต์/4 (ชย2/4 ) 13013
642010105ยานยนต์/5 (ชย2/5 ทวิภาคี ) 617
642010106ยานยนต์/6 (ชย2/6 ทวิภาคี ) 10010
642010107ยานยนต์/7 (ชย2/7 ทวิภาคี ) 606
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์20424
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ2/1 ) 9413
642010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ2/2 ) 11011
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่211233
632090101การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/1 (ทส3/1 ) 101
642090101การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/1 (ทส2/1 ) 201232
ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์18422
642012701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค2/1 ) 549
642012702เมคคาทรอนิกส์/2 (มค2/2 ) 13013
ปวช.2สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม6511
642010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ2/1 ) 6511
ปวช.3การตลาดการตลาด694100
622020201การตลาด/1 (กต3/1 ) 033
622020202การตลาด/2 (กต3/2 ) 011
622020203การตลาด/3 (กต3/3 ) 066
632020201การตลาด/1 (กต3/1 ) 03333
632020202การตลาด/2 (กต3/2 ) 42832
632020203การตลาด/3 (กต3/3 ) 22325
ปวช.3การบัญชีการบัญชี2136138
61220101การบัญชี/1 (กบ3/1 ) 022
61220102การบัญชี/2 (กบ3/2 ) 033
61220103การบัญชี/3 (กบ3/3 ) 011
622020101การบัญชี/1 (บช3/1 ) 099
622020102การบัญชี/2 (บช3/2 ) 022
622020103การบัญชี/3 (บช3/3 ) 055
622020104การบัญชี/4 (บช3/4 ) 022
632020101การบัญชี/1 (กบ3/1 ) 03434
632020102การบัญชี/2 (กบ3/2 ) 02727
632020103การบัญชี/3 (กบ3/3 ) 22426
632020104การบัญชี/4 (กบ3/4 ) 02727
ปวช.3การเลขานุการ การเลขานุการ 02828
622020301การเลขานุการ /1 (ลข3/1 ) 022
632020301การเลขานุการ /1 (ลข3/1 ) 02626
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4791138
61220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ3/1 ) 123
61220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ3/2 ) 202
622020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ3/1 ) 066
622020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ3/2 ) 123
622020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ3/3 ) 437
622020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ3/4 MEP ) 257
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ3/1 ) 142337
632020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ3/2 ) 101929
632020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ3/3 ) 122032
632020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ3/4MEP ) 11112
ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล12410134
60210203เครื่องมือกล/3 (ชก3/3 ) 303
60210207เครื่องมือกล/7 (ชก3/7 ทวิภาคี ) 101
61210202เครื่องมือกล/2 (ชก3/2 ) 101
61210203เครื่องมือกล/3 (ชก3/3 ) 101
61210204เครื่องมือกล/4 (ชก3/4 ) 303
61210205เครื่องมือกล/5 (ชก3/5 ) 101
61210206เครื่องมือกล/6 (ชก3/6 ) 303
61210208เครื่องมือกล/8 (ชก3/8 ทวิภาคี ) 202
622010201เครื่องมือกล/1 (ชก3/1 ) 314
622010202เครื่องมือกล/2 (ชก3/2 ) 606
622010203เครื่องมือกล/3 (ชก3/3 ) 303
622010204เครื่องมือกล/4 (ชก3/4 ) 404
622010205เครื่องมือกล/5 (ชก3/5 ) 404
622010206เครื่องมือกล/6 (ชก3/6 ) 101
622010207เครื่องมือกล/7 (ชก3/7 ทวิภาคี ) 415
622010208เครื่องมือกล/8 (ชก3/8 ทวิภาคี ) 707
632010201เครื่องมือกล/1 (ชก3/1 ) 12315
632010202เครื่องมือกล/2 (ชก3/2 ) 11011
632010203เครื่องมือกล/3 (ชก3/3 ) 527
632010204เครื่องมือกล/4 (ชก3/4 ) 13013
632010205เครื่องมือกล/5 (ชก3/5 ) 10111
632010206เครื่องมือกล/6 (ชก3/6 ) 909
632010207เครื่องมือกล/7 (ชก3/7 ทวิภาคี ) 628
632010208เครื่องมือกล/8 (ชก3/8 ทวิภาคี ) 11011
ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง521769
60210601ก่อสร้าง/1 (ชส3/1 ) 112
60210602ก่อสร้าง/2 (ชส3/2 ) 303
60210603ก่อสร้าง/3 (ชส3/3 ) 101
61210601ก่อสร้าง/1 (ชส3/1 ) 303
61210602ก่อสร้าง/2 (ชส3/2 ) 202
61210603ก่อสร้าง/3 (ชส3/3 ) 202
622010601ก่อสร้าง/1 (ชส3/1 ) 033
622010602ก่อสร้าง/2 (ชส3/2 ) 12012
622010603ก่อสร้าง/3 (ชส3/3 ) 134
622010604ก่อสร้าง/4 (ชส3/4 ) 606
632010601ก่อสร้าง/1 (ชส3/1 ) 7714
632010602ก่อสร้าง/2 (ชส3/2 ) 707
632010603ก่อสร้าง/3 (ชส3/3 ) 336
632010604ก่อสร้าง/4 (ชส3/4 ) 404
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง71475
61210301โครงสร้าง/1 (ชช3/1 ) 505
61210302โครงสร้าง/2 (ชช3/2 ) 404
61210303โครงสร้าง/3 (ชช3/3 ) 202
61210305โครงสร้าง/5 (ชช3/5 ทวิภาคี ) 202
622010301โครงสร้าง/1 (ชช3/1 ) 606
622010302โครงสร้าง/2 (ชช3/2 ) 303
622010303โครงสร้าง/3 (ชช3/3 ) 606
622010304โครงสร้าง/4 (ชช3/4 ) 606
622010305โครงสร้าง/5 (ชช3/5 ทวิภาคี ) 303
622010306โครงสร้าง/6 (ชช3/6 ทวิภาคี ) 404
632010301โครงสร้าง/1 (ชช3/1 ) 549
632010302โครงสร้าง/2 (ชช3/2 ) 909
632010303โครงสร้าง/3 (ชช3/3 ) 909
632010304โครงสร้าง/4 (ชช3/4 ) 303
632010305โครงสร้าง/5 (ชช3/5 ทวิภาคี ) 303
632010306โครงสร้าง/6 (ชช3/6 ทวิภาคี ) 101
ปวช.3ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์31435
622012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค3/1 ) 202
622012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค3/2 ) 202
632012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค3/1 ) 10414
632012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค3/2 ) 17017
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง9816114
61210403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ3/3 ) 202
61210404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ3/4 ) 101
61210405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ3/5 ทวิภาคี ) 101
61210406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ3/6 ทวิภาคี ) 101
622010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ3/1 ) 101
622010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ3/2 ) 404
622010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ3/3 ) 202
622010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ3/4 ) 202
622010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ3/5 ทวิภาคี ) 415
622010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ3/6 ทวิภาคี ) 606
632010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ3/1 ) 13518
632010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ3/2 ) 18018
632010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ3/3 ) 12315
632010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ3/4 ) 13013
632010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ3/5 ทวิภาคี ) 10717
632010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ3/6 ทวิภาคี ) 808
ปวช.3ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์18018
622010107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (ชย3/7 ทวิภาคี ) 505
622010108จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/8 (ชย3/8 ทวิภาคี ) 101
632010107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (ชย3/7 ทวิภาคี ) 303
632010108จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/8 (ชย3/8 ทวิภาคี ) 909
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1209129
60210104ยานยนต์/4 (ชย3/4 ) 101
61210104ยานยนต์/4 (ชย3/4 ) 101
61210105ยานยนต์/5 (ชย3/5 ทวิภาคี ) 101
61210106ยานยนต์/6 (ชย3/6 ทวิภาคี ) 202
622010101ยานยนต์/1 (ชย3/1 ) 617
622010102ยานยนต์/2 (ชย3/2 ) 10010
622010103ยานยนต์/3 (ชย3/3 ) 9211
622010104ยานยนต์/4 (ชย3/4 ) 11011
622010105ยานยนต์/5 (ชย3/5 ทวิภาคี ) 707
622010106ยานยนต์/6 (ชย3/6 ทวิภาคี ) 404
632010101ยานยนต์/1 (ชย3/1 ) 9211
632010102ยานยนต์/2 (ชย3/2 ) 16016
632010103ยานยนต์/3 (ชย3/3 ) 9211
632010104ยานยนต์/4 (ชย3/4 ) 12012
632010105ยานยนต์/5 (ชย3/5 ทวิภาคี ) 9211
632010106ยานยนต์/6 (ชย3/6 ทวิภาคี ) 13013
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์662086
60210501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ3/1 ) 101
61210504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ3/4 ) 404
622010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ3/1 ) 404
622010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ3/2 ) 909
622010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ3/3 ) 718
622010504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ3/4 ) 505
632010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ3/1 ) 81018
632010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ3/2 ) 16016
632010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ3/3 ) 5914
632010504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ3/4 ) 707
ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่25732
622090101การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/1 (ทส3/1 ) 415
632090101การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/1 (ทส3/1 ) 21627
ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์34640
61212701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค3/1 ) 202
622012701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค3/1 ) 426
622012702เมคคาทรอนิกส์/2 (มค3/2 ) 606
632012701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค3/1 ) 11415
632012702เมคคาทรอนิกส์/2 (มค3/2 ) 11011
ปวช.3สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม61925
622010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ3/1 ) 5813
632010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ3/1 ) 11112
ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่51318
653021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (สกธ1/1 ทวิภาคี ) 51318
ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน178
653021601การจัดการสำนักงาน/1 (สกง1/1 ทวิภาคี ) 178
ปวส.1การตลาดการตลาด03030
653020201การตลาด/1 (สกต1/1 ) 01111
653020202การตลาด/2 (สกต1/2 ทวิภาคี ) 099
653020203การตลาด/3 (สกต1/3 เทียบโอน ) 01010
ปวส.1การบัญชีการบัญชี54954
653020101การบัญชี/1 (สกบ1/1 ) 32730
653020102การบัญชี/2 (สกบ1/2 ทวิภาคี ) 22224
ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง18422
653010601ก่อสร้าง/1 (สชส1/1 ) 7411
653010602ก่อสร้าง/2 (สชส1/2 เทียบโอน ) 11011
ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล51354
653010201เครื่องมือกล/1 (สทก1/1 ) 19322
653010203เครื่องมือกล/3 (สทก1/3 ทวิภาคี ) 16016
653010204เครื่องมือกล/4 (สทก1/4 ทวิภาคี ) 16016
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม11011
653010102เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม/2 (สชย1/2 ทวิภาคี ) 11011
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์20121
653010101เทคนิคยานยนต์/1 (สชย1/1 ทวิภาคี ) 20121
ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ22022
653010301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (สทล1/1 ทวิภาคี ) 22022
ปวส.1เทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติกเทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก314
653011401เทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก/1 (สทข1/1 ทวิภาคี ) 314
ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย11011
653012802คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/2 (สทค1/2 ทวิภาคี ) 11011
ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์16319
653012801คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/1 (สทค1/1 ) 16319
ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม19221
653011901เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/1 (สทท1/1 ทวิภาคี ) 19221
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล201434
653020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (สคธ1/1 ) 14317
653020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (สคธ1/2 ทวิภาคี ) 61117
ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์262349
653090101นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/1 (สทส1/1 ) 141226
653090102นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/2 (สทส1/2 ทวิภาคี ) 121123
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง43245
653010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (สชฟ1/1 ทวิภาคี ) 16218
653010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (สชฟ1/2 ทวิภาคี ) 20020
653010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (สชฟ1/3 เทียบโอน ) 707
ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์11112
653012701เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (สมค1/1 ทวิภาคี (รับต่าง) ) 303
653012702เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (สมค1/2 ทวิภาคี (รับตรง) ) 819
ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่022
633021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (สกธ2/1 ทวิภาคี ) 022
ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน14243
633021601การจัดการสำนักงาน/1 (สกง2/1 ทวิภาคี ) 12728
643021601การจัดการสำนักงาน/1 (สกง2/1 ทวิภาคี ) 01515
ปวส.2การตลาดการตลาด55964
633020201การตลาด/1 (สกต2/1 ) 178
633020202การตลาด/2 (สกต2/2 ทวิภาคี ) 156
643020201การตลาด/1 (สกต2/1 ) 11617
643020202การตลาด/2 (สกต2/2 ทวิภาคี ) 11718
643020203การตลาด/3 (สกต2/3 เทียบโอน ) 11415
ปวส.2การบัญชีการบัญชี44751
633020101การบัญชี/1 (สกบ2/1 ) 077
633020102การบัญชี/2 (สกบ2/2 ทวิภาคี ) 066
643020101การบัญชี/1 (สกบ2/1 ) 11112
643020102การบัญชี/2 (สกบ2/2 ทวิภาคี ) 32326
ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง201131
633010601ก่อสร้าง/1 (สชส2/1 (รับต่าง) ) 044
633010602ก่อสร้าง/2 (สชส2/2 (รับตรง) ) 707
633010603ก่อสร้าง/3 (สชส2/3 เทียบโอน ) 437
643010601ก่อสร้าง/1 (สชส2/1 ) 437
643010602ก่อสร้าง/2 (สชส2/2 เทียบโอน ) 516
ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล56662
633010201เครื่องมือกล/1 (สทก2/1 ) 617
633010203เครื่องมือกล/3 (สทก2/3 ทวิภาคี ) 101
633010204เครื่องมือกล/4 (สทก2/4 ทวิภาคี ) 101
643010201เครื่องมือกล/1 (สทก2/1 ) 16319
643010203เครื่องมือกล/3 (สทก2/3 ทวิภาคี ) 14216
643010204เครื่องมือกล/4 (สทก2/4 ทวิภาคี ) 18018
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม19322
633010103เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม/3 (สชย2/3 ทวิภาคี ) 718
643010102เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม/2 (สชย2/2 ทวิภาคี ) 12214
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์29130
62310101เทคนิคยานยนต์/1 (สชย2/1 ทวิภาคี ) 202
633010101เทคนิคยานยนต์/1 (สชย2/1 ทวิภาคี ) 213
633010102เทคนิคยานยนต์/2 (สชย2/2 ทวิภาคี ) 13013
643010101เทคนิคยานยนต์/1 (สชย2/1 ทวิภาคี ) 12012
ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ22123
633010301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (สทล2/1 ทวิภาคี ) 404
633010302เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/2 (สทล2/2 ทวิภาคี ) 303
643010301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (สทล2/1 ทวิภาคี ) 15116
ปวส.2เทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติกเทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก13114
633011401เทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก/1 (สทข2/1 ทวิภาคี ) 10111
643011401เทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก/1 (สทข2/1 ทวิภาคี ) 303
ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย11011
62312802คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/2 (สทค2/2 ทวิภาคี ) 101
643012802คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/2 (สทค2/2 ทวิภาคี ) 10010
ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์18220
643012801คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/1 (สทค2/1 ) 18220
ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม13316
633011901เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/1 (สทท2/1 ทวิภาคี ) 101
643011901เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/1 (สทท2/1 ทวิภาคี ) 12315
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล292251
633020403ธุรกิจดิจิทัล/3 (สคธ2/3 เทียบโอน ) 011
643020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (สคธ2/1 ) 191130
643020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (สคธ2/2 ทวิภาคี ) 101020
ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์282048
633090101นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/1 (สทส2/1 ) 81018
643090101นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/1 (สทส2/1 ) 11516
643090102นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/2 (สทส2/2 ทวิภาคี ) 9514
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง63265
62310403ไฟฟ้ากำลัง/3 (สชฟ2/3 ทวิภาคี ) 101
633010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (สชฟ2/1 ทวิภาคี ) 202
633010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (สชฟ2/2 ทวิภาคี ) 202
633010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (สชฟ2/3 เทียบโอน ) 404
643010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (สชฟ2/1 ทวิภาคี ) 16218
643010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (สชฟ2/2 ทวิภาคี ) 19019
643010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (สชฟ2/3 ทวิภาคี ) 11011
643010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (สชฟ2/4 เทียบโอน ) 808
ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์13114
633012701เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (สมค2/1ทวิภาคี(รับตรง) ) 112
643012701เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (สมค2/1ทวิภาคี(รับตรง) ) 12012
ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ516
643012702หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ/2 (สมค2/2ทวิภาคี(รับต่าง) ) 516
ป.ตรี.1เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์808
654012701เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (เทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปี 1 ) 808
ป.ตรี.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ8715
65490101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทล.บ.1 ) 8715
ป.ตรี.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ10212
63490101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทล.บ.2 ) 404
64490101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทล.บ.2 ) 628
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1654307961
ปวช.2427268695
ปวช.37004611161
ปวส.1282153435
ปวส.2349224573
ป.ตรี.116723
ป.ตรี.210212
รวม243814223860