ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด998107

ปวช.1การบัญชีการบัญชี8123131

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ13132

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4159100

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล11410124

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง36844

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง87289

ปวช.1ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม13013

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง81384

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์13010140

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์60969

ปวช.1เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์17017

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ16824

ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์29029

ปวช.1สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม51520

ปวช.2การตลาดการตลาด87684

ปวช.2การบัญชีการบัญชี10117127

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ12122

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4556101

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1112113

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง21728

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง43144

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง76177

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์985103

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์58260

ปวช.2เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์24428

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ201232

ปวช.2สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม101121

ปวช.3การตลาดการตลาด46670

ปวช.3การบัญชีการบัญชี7128135

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ12324

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ386199

ปวช.3เครื่องกลยานยนต์101

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล95297

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง41445

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง50151

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง79584

ปวช.3ช่างยนต์เครื่องกลอุตสาหกรรม12113

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1193122

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์521264

ปวช.3เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์28129

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ14721

ปวช.3สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม4610

ปวส.1การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์369

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง033

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01212

ปวส.1การตลาดการตลาด64349

ปวส.1การบัญชีการบัญชี22123

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ222042

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง27835

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล60060

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม29029

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์15015

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ13013

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์14620

ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม13114

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ25631

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง32032

ปวส.2การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์2810

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง066

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01111

ปวส.2การตลาดการตลาด01616

ปวส.2การบัญชีการบัญชี22123

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ152540

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง14014

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล44044

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม15015

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์20020

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ13013

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย14519

ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม14115

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12921

ปวส.2ไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ202

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง26026

ป.ตรี.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ639

ป.ตรี.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ437


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.16473761023

ปวช.2525315840

ปวช.3545320865

ปวส.1261126387

ปวส.2193102295

ป.ตรี.1639

ป.ตรี.2437

รวม218112453426