ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด8105113

ปวช.1การบัญชีการบัญชี2144146

ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 03838

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5281133

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล13213145

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง581371

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง966102

ปวช.1ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์31536

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง10516121

ปวช.1ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์31435

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1177124

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์532073

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่27835

ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์33740

ปวช.1สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม101727

ปวช.2การตลาดการตลาด26870

ปวช.2การบัญชีการบัญชี10100110

ปวช.2การเลขานุการ การเลขานุการ 32629

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5162113

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1007107

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง26834

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง64165

ปวช.2ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์15217

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง82486

ปวช.2ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์13013

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์91495

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์60464

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่191837

ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์23730

ปวช.2สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม71017

ปวช.3การตลาดการตลาด97382

ปวช.3การบัญชีการบัญชี6108114

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ02020

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5060110

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1146120

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง39645

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง37138

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง80686

ปวช.3ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์20020

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์94498

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์52961

ปวช.3เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์22426

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ131023

ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์23124

ปวช.3สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม5712

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่01616

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน12829

ปวส.1การตลาดการตลาด64955

ปวส.1การบัญชีการบัญชี22729

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง161026

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล51455

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม13215

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์29433

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ26127

ปวส.1เทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติกเทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก11112

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย17219

ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม18018

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล252550

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์191433

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง32032

ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์15217

ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ527

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง1910

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน11314

ปวส.2การตลาดการตลาด36568

ปวส.2การบัญชีการบัญชี14142

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ213556

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง24731

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล49049

ปวส.2เทคนิคขึ้นรูปพลาสติกเทคนิคขึ้นรูปพลาสติก9211

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม35136

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์14014

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ10111

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย18018

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์19120

ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม19019

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ16723

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง55055

ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์สำหรับระบบอัตโนมัติ17522

ป.ตรี.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ707

ป.ตรี.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ10111


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.17554841239

ปวช.2566321887

ปวช.3564315879

ปวส.1286187473

ปวส.2312187499

ป.ตรี.1707

ป.ตรี.210111

รวม250014953995