ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด9100109

ปวช.1การบัญชีการบัญชี8133141

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ02626

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5776133

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1407147

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง43851

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง79180

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1075112

ปวช.1ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกปร30030

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1116117

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์621476

ปวช.1เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์24428

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ111021

ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์33235

ปวช.1สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม7916

ปวช.2การตลาดการตลาด58388

ปวช.2การบัญชีการบัญชี8109117

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ12627

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ365894

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1049113

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง27431

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง41243

ปวช.2ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม13013

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง63366

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์10510115

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์48957

ปวช.2เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์15015

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ15722

ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์22022

ปวช.2สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม51318

ปวช.3การตลาดการตลาด87785

ปวช.3การบัญชีการบัญชี9133142

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ12122

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4762109

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1134117

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง32941

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง53154

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง85287

ปวช.3ช่างยนต์เครื่องกลอุตสาหกรรม202

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1076113

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์67572

ปวช.3เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์30434

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ181230

ปวช.3สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม101020

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง01010

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน12223

ปวส.1การตลาดการตลาด46468

ปวส.1การบัญชีการบัญชี84250

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ232447

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง17421

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล54054

ปวส.1เทคนิคขึ้นรูปพลาสติกเทคนิคขึ้นรูปพลาสติก617

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม20020

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์23023

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ17118

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย14317

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์19221

ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม11011

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ201131

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง40343

ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ10111

ปวส.2การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์369

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง022

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01111

ปวส.2การตลาดการตลาด54348

ปวส.2การบัญชีการบัญชี21921

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ221941

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง25833

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล61061

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม27027

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์14014

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ15015

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์14620

ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม12113

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ24529

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง29029

ป.ตรี.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ718

ป.ตรี.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ639


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.17214011122

ปวช.2508333841

ปวช.3582346928

ปวส.1287188475

ปวส.2253120373

ป.ตรี.1718

ป.ตรี.2639

รวม236413923756