บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การตลาดการตลาด117384
642020201การตลาด/1 (กต1/1 ) 43943
642020202การตลาด/2 (กต1/2 ) 73441
ปวช.1การบัญชีการบัญชี9117126
642020101การบัญชี/1 (กบ1/1 ) 53843
642020102การบัญชี/2 (กบ1/2 ) 04242
642020103การบัญชี/3 (กบ1/3 ) 43741
ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 21820
642020301การเลขานุการ /1 (ลข1/1 ) 21820
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4765112
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ1/1 ) 172340
642020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ1/2 ) 152338
642020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ1/3 ) 151934
ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1318139
642010201เครื่องมือกล/1 (ชก1/1 ) 13417
642010202เครื่องมือกล/2 (ชก1/2 ) 17017
642010203เครื่องมือกล/3 (ชก1/3 ) 13417
642010204เครื่องมือกล/4 (ชก1/4 ) 17017
642010205เครื่องมือกล/5 (ชก1/5 ) 17017
642010206เครื่องมือกล/6 (ชก1/6 ) 15015
642010207เครื่องมือกล/7 (ชก1/7 ทวิภาคี ) 20020
642010208เครื่องมือกล/8 (ชก1/8 ทวิภาคี ) 19019
ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง65772
642010601ก่อสร้าง/1 (ชส1/1 ) 12719
642010602ก่อสร้าง/2 (ชส1/2 ) 18018
642010603ก่อสร้าง/3 (ชส1/3 ) 17017
642010604ก่อสร้าง/4 (ชส1/4 ) 18018
ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง73275
642010301โครงสร้าง/1 (ชช1/1 ) 18220
642010302โครงสร้าง/2 (ชช1/2 ) 19019
642010303โครงสร้าง/3 (ชช1/3 ) 19019
642010304โครงสร้าง/4 (ชช1/4 ) 17017
ปวช.1ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์21829
642012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค1/1 ) 6814
642012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค1/2 ) 15015
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง947101
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ1/1 ) 16521
642010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ1/2 ) 19019
642010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ1/3 ) 18220
642010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ1/4 ) 20020
642010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ1/5 ทวิภาคี ) 21021
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1412143
642010101ยานยนต์/1 (ชย1/1 ) 18018
642010102ยานยนต์/2 (ชย1/2 ) 20020
642010103ยานยนต์/3 (ชย1/3 ) 19120
642010104ยานยนต์/4 (ชย1/4 ) 20020
642010105ยานยนต์/5 (ชย1/5 ทวิภาคี ) 21122
642010106ยานยนต์/6 (ชย1/6 ทวิภาคี ) 22022
642010107ยานยนต์/7 (ชย1/7 ทวิภาคี ) 21021
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์34438
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ1/1 ) 15419
642010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ1/2 ) 19019
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่231235
642090101การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/1 (ทส1/1 ) 231235
ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์21728
642012701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค1/1 ) 6713
642012702เมคคาทรอนิกส์/2 (มค1/2 ) 15015
ปวช.1สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม9918
642010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ1/1 ) 9918
ปวช.2การตลาดการตลาด89199
632020201การตลาด/1 (กต2/1 ) 03434
632020202การตลาด/2 (กต2/2 ) 53237
632020203การตลาด/3 (กต2/3 ) 32528
ปวช.2การบัญชีการบัญชี2127129
632020101การบัญชี/1 (กบ2/1 ) 03737
632020102การบัญชี/2 (กบ2/2 ) 03333
632020103การบัญชี/3 (กบ2/3 ) 22830
632020104การบัญชี/4 (กบ2/4 ) 02929
ปวช.2การเลขานุการ การเลขานุการ 03131
632020301การเลขานุการ /1 (ลข2/1 ) 03131
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4074114
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ2/1 ) 142337
632020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ2/2 ) 121931
632020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ2/3 ) 132134
632020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ2/4MEP ) 11112
ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล85994
632010201เครื่องมือกล/1 (ชก2/1 ) 12315
632010202เครื่องมือกล/2 (ชก2/2 ) 12012
632010203เครื่องมือกล/3 (ชก2/3 ) 538
632010204เครื่องมือกล/4 (ชก2/4 ) 14014
632010205เครื่องมือกล/5 (ชก2/5 ) 10111
632010206เครื่องมือกล/6 (ชก2/6 ) 11011
632010207เครื่องมือกล/7 (ชก2/7 ทวิภาคี ) 628
632010208เครื่องมือกล/8 (ชก2/8 ทวิภาคี ) 15015
ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง261036
632010601ก่อสร้าง/1 (ชส2/1 ) 7714
632010602ก่อสร้าง/2 (ชส2/2 ) 10010
632010603ก่อสร้าง/3 (ชส2/3 ) 538
632010604ก่อสร้าง/4 (ชส2/4 ) 404
ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง39443
632010301โครงสร้าง/1 (ชช2/1 ) 7411
632010302โครงสร้าง/2 (ชช2/2 ) 10010
632010303โครงสร้าง/3 (ชช2/3 ) 10010
632010304โครงสร้าง/4 (ชช2/4 ) 303
632010305โครงสร้าง/5 (ชช2/5 ทวิภาคี ) 303
632010306โครงสร้าง/6 (ชช2/6 ทวิภาคี ) 606
ปวช.2ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์29433
632012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค2/1 ) 12416
632012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค2/2 ) 17017
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง8515100
632010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ2/1 ) 13518
632010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ2/2 ) 18018
632010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ2/3 ) 16319
632010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ2/4 ) 15015
632010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ2/5 ทวิภาคี ) 11718
632010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ2/6 ทวิภาคี ) 12012
ปวช.2ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์15116
632010107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (ชย2/7 ทวิภาคี ) 415
632010108จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/8 (ชย2/8 ทวิภาคี ) 11011
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์80686
632010101ยานยนต์/1 (ชย2/1 ) 13215
632010102ยานยนต์/2 (ชย2/2 ) 16016
632010103ยานยนต์/3 (ชย2/3 ) 9211
632010104ยานยนต์/4 (ชย2/4 ) 15015
632010105ยานยนต์/5 (ชย2/5 ทวิภาคี ) 13215
632010106ยานยนต์/6 (ชย2/6 ทวิภาคี ) 14014
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์391958
632010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ2/1 ) 81018
632010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ2/2 ) 16016
632010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ2/3 ) 6915
632010504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ2/4 ) 909
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่22628
632090101การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/1 (ทส2/1 ) 22628
ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์25429
632012701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค2/1 ) 12416
632012702เมคคาทรอนิกส์/2 (มค2/2 ) 13013
ปวช.2สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม11314
632010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ2/1 ) 11314
ปวช.3การตลาดการตลาด27173
60220203การตลาด/3 (กต3/3 ) 011
61220201การตลาด/1 (กต3/1 ) 011
61220203การตลาด/3 (กต3/3 ) 022
622020201การตลาด/1 (กต3/1 ) 02222
622020202การตลาด/2 (กต3/2 ) 22628
622020203การตลาด/3 (กต3/3 ) 01919
ปวช.3การบัญชีการบัญชี10112122
61220101การบัญชี/1 (กบ3/1 ) 156
61220102การบัญชี/2 (กบ3/2 ) 156
61220103การบัญชี/3 (กบ3/3 ) 033
61220104การบัญชี/4 (กบ3/4 ) 044
622020101การบัญชี/1 (บช3/1 ) 22830
622020102การบัญชี/2 (บช3/2 ) 23032
622020103การบัญชี/3 (บช3/3 ) 22224
622020104การบัญชี/4 (บช3/4 ) 21517
ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ32629
61220301การเลขานุการ/1 (ลข3/1 ) 011
622020301การเลขานุการ /1 (ลข3/1 ) 32528
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5163114
61220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ3/1 ) 145
61220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ3/2 ) 303
61220403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ3/3 ) 011
622020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ3/1 ) 132538
622020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ3/2 ) 151833
622020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ3/3 ) 12921
622020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ3/4 MEP ) 7613
ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1106116
60210202เครื่องมือกล/2 (ชก3/2 ) 101
60210207เครื่องมือกล/7 (ชก3/7 ทวิภาคี ) 202
60210208เครื่องมือกล/8 (ชก3/8 ทวิภาคี ) 101
61210202เครื่องมือกล/2 (ชก3/2 ) 101
61210203เครื่องมือกล/3 (ชก3/3 ) 101
61210204เครื่องมือกล/4 (ชก3/4 ) 606
61210206เครื่องมือกล/6 (ชก3/6 ) 303
61210208เครื่องมือกล/8 (ชก3/8 ทวิภาคี ) 202
622010201เครื่องมือกล/1 (ชก3/1 ) 14115
622010202เครื่องมือกล/2 (ชก3/2 ) 10010
622010203เครื่องมือกล/3 (ชก3/3 ) 11415
622010204เครื่องมือกล/4 (ชก3/4 ) 13013
622010205เครื่องมือกล/5 (ชก3/5 ) 14014
622010206เครื่องมือกล/6 (ชก3/6 ) 707
622010207เครื่องมือกล/7 (ชก3/7 ทวิภาคี ) 12113
622010208เครื่องมือกล/8 (ชก3/8 ทวิภาคี ) 12012
ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง351045
60210601ก่อสร้าง/1 (ชส3/1 ) 112
60210602ก่อสร้าง/2 (ชส3/2 ) 303
61210601ก่อสร้าง/1 (ชส3/1 ) 415
61210602ก่อสร้าง/2 (ชส3/2 ) 303
61210603ก่อสร้าง/3 (ชส3/3 ) 202
622010601ก่อสร้าง/1 (ชส3/1 ) 358
622010602ก่อสร้าง/2 (ชส3/2 ) 12012
622010603ก่อสร้าง/3 (ชส3/3 ) 134
622010604ก่อสร้าง/4 (ชส3/4 ) 606
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง68068
61210301โครงสร้าง/1 (ชช3/1 ) 404
61210302โครงสร้าง/2 (ชช3/2 ) 202
61210303โครงสร้าง/3 (ชช3/3 ) 202
61210305โครงสร้าง/5 (ชช3/5 ทวิภาคี ) 303
622010301โครงสร้าง/1 (ชช3/1 ) 15015
622010302โครงสร้าง/2 (ชช3/2 ) 808
622010303โครงสร้าง/3 (ชช3/3 ) 808
622010304โครงสร้าง/4 (ชช3/4 ) 909
622010305โครงสร้าง/5 (ชช3/5 ทวิภาคี ) 808
622010306โครงสร้าง/6 (ชช3/6 ทวิภาคี ) 909
ปวช.3ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์14216
622012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค3/1 ) 9211
622012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค3/2 ) 505
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง80585
61210401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ3/1 ) 011
61210403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ3/3 ) 202
61210404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ3/4 ) 101
61210406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ3/6 ทวิภาคี ) 202
622010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ3/1 ) 14317
622010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ3/2 ) 16016
622010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ3/3 ) 505
622010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ3/4 ) 11011
622010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ3/5 ทวิภาคี ) 14115
622010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ3/6 ทวิภาคี ) 15015
ปวช.3ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์14014
61210107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (ชย3/7 ทวิภาคี ) 202
61210108จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/8 (ชย3/8 ทวิภาคี ) 202
622010107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (ชย3/7 ทวิภาคี ) 606
622010108จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/8 (ชย3/8 ทวิภาคี ) 404
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์95499
61210101ยานยนต์/1 (ชย3/1 ) 101
61210102ยานยนต์/2 (ชย3/2 ) 101
61210104ยานยนต์/4 (ชย3/4 ) 202
61210105ยานยนต์/5 (ชย3/5 ทวิภาคี ) 404
61210106ยานยนต์/6 (ชย3/6 ทวิภาคี ) 505
622010101ยานยนต์/1 (ชย3/1 ) 14115
622010102ยานยนต์/2 (ชย3/2 ) 16016
622010103ยานยนต์/3 (ชย3/3 ) 13215
622010104ยานยนต์/4 (ชย3/4 ) 15015
622010105ยานยนต์/5 (ชย3/5 ทวิภาคี ) 10111
622010106ยานยนต์/6 (ชย3/6 ทวิภาคี ) 14014
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์60363
61210502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ3/2 ) 101
61210503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ3/3 ) 202
61210504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ3/4 ) 303
622010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ3/1 ) 17219
622010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ3/2 ) 17017
622010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ3/3 ) 10111
622010504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ3/4 ) 10010
ปวช.3เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์202
60212801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค3/1 ) 101
61212801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค3/1 ) 101
ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่191837
622090101การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/1 (ทส3/1 ) 191837
ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์23528
61212701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค3/1 ) 101
622012701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค3/1 ) 8513
622012702เมคคาทรอนิกส์/2 (มค3/2 ) 14014
ปวช.3สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม71017
61210801สถาปัตยกรรม/1 (สถ3/1 ) 101
622010801สถาปัตยกรรม/1 (สถ3/1 ) 61016
ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01515
643021601การจัดการสำนักงาน/1 (สกง1/1 ทวิภาคี ) 01515
ปวส.1การตลาดการตลาด34851
643020201การตลาด/1 (สกต1/1 ) 11617
643020202การตลาด/2 (สกต1/2 ทวิภาคี ) 11718
643020203การตลาด/3 (สกต1/3 เทียบโอน ) 11516
ปวส.1การบัญชีการบัญชี43438
643020101การบัญชี/1 (สกบ1/1 ) 11112
643020102การบัญชี/2 (สกบ1/2 ทวิภาคี ) 32326
ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง11617
643010601ก่อสร้าง/1 (สชส1/1 ) 6410
643010602ก่อสร้าง/2 (สชส1/2 เทียบโอน ) 527
ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล57663
643010201เครื่องมือกล/1 (สทก1/1 ) 18422
643010203เครื่องมือกล/3 (สทก1/3 ทวิภาคี ) 19221
643010204เครื่องมือกล/4 (สทก1/4 ทวิภาคี ) 20020
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม16218
643010102เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม/2 (สชย1/2 ทวิภาคี ) 16218
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์20020
643010101เทคนิคยานยนต์/1 (สชย1/1 ทวิภาคี ) 20020
ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ17118
643010301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (สทล1/1 ทวิภาคี ) 17118
ปวส.1เทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติกเทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก516
643011401เทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก/1 (สทข1/1 ทวิภาคี ) 516
ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย12012
643012802คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/2 (สทค1/2 ทวิภาคี ) 12012
ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์18220
643012801คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/1 (สทค1/1 ) 18220
ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม12315
643011901เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/1 (สทท1/1 ทวิภาคี ) 12315
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล292251
643020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (สคธ1/1 ) 191130
643020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (สคธ1/2 ทวิภาคี ) 101121
ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์201131
643090101นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/1 (สทส1/1 ) 11617
643090102นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/2 (สทส1/2 ทวิภาคี ) 9514
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง60262
643010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (สชฟ1/1 ทวิภาคี ) 17219
643010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (สชฟ1/2 ทวิภาคี ) 19019
643010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (สชฟ1/3 ทวิภาคี ) 14014
643010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (สชฟ1/4 เทียบโอน ) 10010
ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์15015
643012701เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (สมค1/1ทวิภาคี(รับตรง) ) 15015
ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ628
643012702หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ/2 (สมค1/2ทวิภาคี(รับต่าง) ) 628
ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่099
633021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (สกธ2/1 ทวิภาคี ) 099
ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน12627
633021601การจัดการสำนักงาน/1 (สกง2/1 ทวิภาคี ) 12627
ปวส.2การตลาดการตลาด54651
633020201การตลาด/1 (สกต2/1 ) 22527
633020202การตลาด/2 (สกต2/2 ทวิภาคี ) 21416
633020203การตลาด/3 (สกต2/3 เทียบโอน ) 178
ปวส.2การบัญชีการบัญชี22729
62320102การบัญชี/2 (สกบ2/2 ทวิภาคี ) 011
633020101การบัญชี/1 (สกบ2/1 ) 12021
633020102การบัญชี/2 (สกบ2/2 ทวิภาคี ) 167
ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ112
61320402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (สคธ2/2 ทวิภาคี ) 101
62320403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (สคธ2/3 เทียบโอน ) 011
ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง16925
62310603ก่อสร้าง/3 (สชส2/3เทียบโอน ) 202
633010601ก่อสร้าง/1 (สชส2/1 (รับต่าง) ) 044
633010602ก่อสร้าง/2 (สชส2/2 (รับตรง) ) 10212
633010603ก่อสร้าง/3 (สชส2/3 เทียบโอน ) 437
ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล48452
62310203เครื่องมือกล/3 (สทก2/3 ทวิภาคี ) 101
62310204เครื่องมือกล/4 (สทก2/4 ทวิภาคี ) 202
633010201เครื่องมือกล/1 (สทก2/1 ) 13215
633010203เครื่องมือกล/3 (สทก2/3 ทวิภาคี ) 17219
633010204เครื่องมือกล/4 (สทก2/4 ทวิภาคี ) 15015
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม16218
62310103เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม/3 (สชย2/3 ทวิภาคี ) 404
633010103เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม/3 (สชย2/3 ทวิภาคี ) 12214
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์29332
61310101เทคนิคยานยนต์/1 (สชย2/1 ทวิภาคี ) 202
633010101เทคนิคยานยนต์/1 (สชย2/1 ทวิภาคี ) 11314
633010102เทคนิคยานยนต์/2 (สชย2/2 ทวิภาคี ) 16016
ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ25025
62310301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (สทล2/1 ทวิภาคี ) 101
633010301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (สทล2/1 ทวิภาคี ) 12012
633010302เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/2 (สทล2/2 ทวิภาคี ) 12012
ปวส.2เทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติกเทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก10111
633011401เทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก/1 (สทข2/1 ทวิภาคี ) 10111
ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย14216
633012801คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/1 (สทค2/1 ทวิภาคี ) 14216
ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม18018
62311901เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/1 (สทท2/1 ทวิภาคี ) 101
633011901เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม/1 (สทท2/1 ทวิภาคี ) 17017
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล232346
633020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (สคธ2/1 ) 131124
633020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (สคธ2/2 ทวิภาคี ) 448
633020403ธุรกิจดิจิทัล/3 (สคธ2/3 เทียบโอน ) 6814
ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์171229
633090101นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/1 (สทส2/1 ) 91019
633090102นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/2 (สทส2/2 ทวิภาคี ) 8210
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง42042
62310401ไฟฟ้ากำลัง/1 (สชฟ2/1 ทวิภาคี ) 101
62310402ไฟฟ้ากำลัง/2 (สชฟ2/2 ทวิภาคี ) 505
62310403ไฟฟ้ากำลัง/3 (สชฟ2/3 ทวิภาคี ) 202
62310404ไฟฟ้ากำลัง/4 (สชฟ2/4เทียบโอน ) 404
633010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (สชฟ2/1 ทวิภาคี ) 12012
633010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (สชฟ2/2 ทวิภาคี ) 13013
633010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (สชฟ2/3 เทียบโอน ) 505
ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์10212
633012701เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (สมค2/1ทวิภาคี(รับตรง) ) 10212
ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์สำหรับระบบอัตโนมัติ213
62312701เมคคาทรอนิกส์สำหรับระบบอัตโนมัติ/1 (สมค2/1 ทวิภาคี ) 213
ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ415
633012702หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ/2 (สมค2/2 ทวิภาคี(รับต่าง) ) 415
ป.ตรี.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ628
64490101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทล.บ.1 ) 628
ป.ตรี.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ404
63490101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทล.บ.2 ) 404
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.16813391020
ปวช.2496414910
ปวช.3593335928
ปวส.1305155460
ปวส.2283169452
ป.ตรี.1628
ป.ตรี.2404
รวม236814143782