ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.12คอมพิวเตอร์ธุรกิจ101

ปวช.1การตลาดการตลาด12114126

ปวช.1การบัญชีการบัญชี9142151

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ23133

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4277119

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล14812160

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง53962

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะ101

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง1195124

ปวช.1ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม18018

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง92698

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์16312175

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์691079

ปวช.1เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์22022

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ16824

ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์40040

ปวช.1สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม52126

ปวช.2การตลาดการตลาด88290

ปวช.2การบัญชีการบัญชี11127138

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ12122

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4857105

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1152117

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง23730

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง45146

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง78179

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1095114

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์59261

ปวช.2เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์25429

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ201636

ปวช.2สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม121123

ปวช.3การตลาดการตลาด57883

ปวช.3การบัญชีการบัญชี8138146

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ12425

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4173114

ปวช.3เครื่องกลยานยนต์101

ปวช.3เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล101

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1153118

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง45449

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง64165

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง90494

ปวช.3ช่างยนต์เครื่องกลอุตสาหกรรม14115

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1413144

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์541266

ปวช.3เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์30131

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ14721

ปวช.3โทรคมนาคมโทรคมนาคม101

ปวช.3สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม5611

ปวส.1การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์4610

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง01010

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01212

ปวส.1การตลาดการตลาด64854

ปวส.1การบัญชีการบัญชี22224

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ232346

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง29837

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล63063

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม34034

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์17017

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ13013

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์14620

ปวส.1เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม13114

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ27835

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง33033

ปวส.2การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์22426

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง077

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน01111

ปวส.2การตลาดการตลาด02121

ปวส.2การบัญชีการบัญชี22123

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ153247

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง31031

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล47047

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม15015

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์20020

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมโลหะ303

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ14014

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย14519

ปวส.2เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม14115

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ181028

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง32032

ป.ตรี.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12315

ป.ตรี.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ12719


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.18124471259

ปวช.2554336890

ปวช.3630355985

ปวส.1278144422

ปวส.2227132359

ป.ตรี.112315

ป.ตรี.212719

รวม252514243949