ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
88

• หญิง
113

รวม
202


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการพิเศษ
1

• ไม่มี ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
97

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
22

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
37


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
14

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
27

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
4

• แผนกวิชาการขาย/การตลาด
7

• แผนกวิชาการบัญชี
7

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
17

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
7

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
11

• แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
9

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
4

• งานบริหารงานทั่วไป
9

• งานทะเบียน
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
9

• งานการเงิน
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
8

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
8

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
11

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแผนและงบประมาณ
2

• งานอาคารสถานที่
19

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
11

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8

• งานประชาสัมพันธ์
9

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานบุคลากร
8

• งานปกครอง
21

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานความร่วมมือ
3

• มาช่วยราชการ
6

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาหัวหน้างานนายจรัล อ่วมประทุม
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายพงษ์นที บุญเทศนา
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานนายชำนาญ จับบาง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายกิติศักดิ์ ยี่สุ่นศรี
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูน.ส.สุจิตรา ช่างพิมพ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนายยุทธนา พุ่มสีนิล
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาน.ส.ภัคธินันท์ จิรวันทนาเมศร์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายวิษณุ นิ่มเนียม
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาน.ส.ณัตรพิสุทริ์ พงษ์ทองหล่อ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูน.ส.จิราวรรณ สัมพะวงศ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างอัตราจ้างน.ส.อรุณี มาสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายทวิวัฒน์ ผาประเสริฐ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา