ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
94

• หญิง
113

รวม
208


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการพิเศษ
1

• ไม่มี ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
30

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
97

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
20

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
42


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
17

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
25

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
4

• แผนกวิชาการขาย/การตลาด
7

• แผนกวิชาการบัญชี
7

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
18

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
10

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
15

• แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
8

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
4

• งานบริหารงานทั่วไป
9

• งานทะเบียน
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
8

• งานการเงิน
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
9

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
11

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
10

• งานแผนและงบประมาณ
2

• งานอาคารสถานที่
18

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
13

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
12

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
7

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานบุคลากร
9

• งานปกครอง
21

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานความร่วมมือ
3

• มาช่วยราชการ
6

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานหัวหน้างานน.ส.ปัญญาพร สมพงษ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการ
ผู้ช่วยงานนายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการพิเศษนายชำนาญ จับบาง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางปาณิสรา อ่วมประทุม
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายสมชาย น้อยทรัพย์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูนางจินตนา พ่วงเพ็ชร
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูนายอนันต์ หนูนินทร์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานน.ส.ชโลบล เปล่งศรี
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูน.ส.วิสุดา เหมันต์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางรุ่งรัตน์ พิบูลเวช
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายคมสัน มักมะยม
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายภานุพงศ์ ดิษแพ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างอัตราจ้างน.ส.พาขวัญ พูลบัว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน