ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
4

• ชาย
92

• หญิง
104

รวม
200


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการพิเศษ
1

• ไม่มี ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
94

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
20

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
39


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
16

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
24

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
4

• แผนกวิชาการขาย/การตลาด
7

• แผนกวิชาการบัญชี
8

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
17

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
9

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
13

• แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
4

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
4

• งานบริหารงานทั่วไป
9

• งานทะเบียน
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
8

• งานการเงิน
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
9

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
9

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
10

• งานแผนและงบประมาณ
3

• งานอาคารสถานที่
16

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
13

• งานวัดผลและประเมินผล
7

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
13

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8

• งานประชาสัมพันธ์
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
8

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8

• งานบุคลากร
6

• งานปกครอง
21

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
9

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานความร่วมมือ
4

• มาช่วยราชการ
5

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานพัสดุ



หัวหน้างาน



นางปิณิดา ประยูรวงศ์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครู ชำนาญการ




ลูกจ้างประจำ



นายธนาวัน ทองประยูร
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ



นายธวัช เกตุแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ




ผู้ช่วยงาน



น.ส.จารุวรรณ ทองคงหาญ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ




ลูกจ้างอัตราจ้าง



นางอนัญญา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ



นายอัคร ช้างพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ เชี่ยวชาญพืเศษ



นายชานนท์ อ่อนศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ



น.ส.จรัชแสง แก้วดวงเทียน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ



นายธีรพล อุตทิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ