ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
8

• ชาย
100

• หญิง
126

รวม
234


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการพิเศษ
1

• ไม่มี ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
4

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
105

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
21

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
59


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
19

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
16

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
31

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
3

• แผนกวิชาการขาย/การตลาด
8

• แผนกวิชาการบัญชี
7

• แผนกวิชาการเลขานุการ
6

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
18

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
10

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
15

• แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
6

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
6

• งานบริหารงานทั่วไป
11

• งานทะเบียน
7

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
13

• งานการเงิน
9

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
7

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
10

• งานบัญชี
5

• งานพัสดุ
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
14

• งานแผนและงบประมาณ
7

• งานอาคารสถานที่
17

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
16

• งานวัดผลและประเมินผล
13

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
14

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
13

• งานประชาสัมพันธ์
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
15

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10

• งานบุคลากร
7

• งานปกครอง
23

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานทวิภาคี
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานความร่วมมือ
5

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหัวหน้างานน.ส.มุกดา วงศา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการ
ผู้ช่วยงานนายภานุพงศ์ ดิษแพ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาน.ส.ลดาวัลย์ สมจิตร์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาน.ส.บุษรา เอี่ยมทรัพย์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาน.ส.ฉัตรธิชา ไฮ้นุกูล
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้างน.ส.นันทินี อุยยาหาญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา