ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
101

• หญิง
114

รวม
221


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการพิเศษ
1

• ไม่มี ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
30

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
3

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
104

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
20

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
48


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
21

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
14

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
29

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
3

• แผนกวิชาการขาย/การตลาด
8

• แผนกวิชาการบัญชี
8

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
20

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
9

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
14

• แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
7

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
4

• งานบริหารงานทั่วไป
10

• งานทะเบียน
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
11

• งานการเงิน
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
10

• งานบัญชี
4

• งานพัสดุ
9

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
11

• งานแผนและงบประมาณ
3

• งานอาคารสถานที่
16

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
15

• งานวัดผลและประเมินผล
9

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
13

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานประชาสัมพันธ์
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
14

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10

• งานบุคลากร
7

• งานปกครอง
23

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานความร่วมมือ
5

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
หัวหน้าแผนกนายชาตรี ศรีคงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำนายวัชราวุธ เกียรติรุ่งโรจน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ครู
ครูอัตราจ้างน.ส.ทิพวรรณ คำขจร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้างน.ส.จิราวรรณ สัมพะวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้างนายประมุข ครรชิตาวรกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้างน.ส.ณัตรพิสุทริ์ พงษ์ทองหล่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ครูฝึกสอนนายณัฐวิชช์ ไกรวุฒิอนันต์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง