ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
115

• หญิง
112

รวม
227


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
33

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
3

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
110

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
22

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
9

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
35


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• สาขาวิชาช่างยนต์
17

• สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
17

• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
30

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3

• สาขาวิชาการขาย/การตลาด
7

• สาขาวิชาการบัญชี
9

• สาขาวิชาการเลขานุการ
4

• สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
20

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9

• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6

• สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
8

• สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
12

• สาขาวิชาช่างการก่อสร้าง
7

• กลุ่มพื้นฐาน
5

• สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
5

• งานบริหารงานทั่วไป
11

• งานทะเบียน
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานการเงิน
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานบัญชี
4

• งานพัสดุ
9

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแผนและงบประมาณ
3

• งานอาคารสถานที่
18

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
6

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานบุคลากร
6

• งานปกครอง
14

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานความร่วมมือ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4
น.ส.วิลาวัลย์ ส่งแสงแก้ว
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวิษณุ ค้อสุวรรณดี
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายนิรันดร์ ศุกรสุนทร
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจอม นามีผล
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสวง ชุ่มแจ้ง
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายธนะ จันทร์อ่อน
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสุรศักดิ์ ไทรไกรกระ
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายทองสุข พ่วงเพ็ชร
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังน.ส.สุจิตรา ช่างพิมพ์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวรวิช ปลื้มใจ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังน.ส.จิตต์อาภา สายยืด
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายดุลยวัต กุลฑา
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง