ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
4

• ชาย
92

• หญิง
104

รวม
200


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการพิเศษ
1

• ไม่มี ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
94

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
20

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
39


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
16

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
24

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
4

• แผนกวิชาการขาย/การตลาด
7

• แผนกวิชาการบัญชี
8

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
17

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
9

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
13

• แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
4

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
4

• งานบริหารงานทั่วไป
9

• งานทะเบียน
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
8

• งานการเงิน
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
9

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
9

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
10

• งานแผนและงบประมาณ
3

• งานอาคารสถานที่
16

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
13

• งานวัดผลและประเมินผล
7

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
13

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8

• งานประชาสัมพันธ์
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
8

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8

• งานบุคลากร
6

• งานปกครอง
21

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
9

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานความร่วมมือ
4

• มาช่วยราชการ
5

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
หัวหน้าแผนกนายสาธิต ถาวรประสิทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยนายภานุพงศ์ ดิษแพ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูผู้ช่วยนายวีระศักดิ์ แก้วพิมพ์พรม
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้างนายชรินทร์ ศรส่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูน.ส.เณศกวีพัชร์ เครือวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสัจจเทพ บุญหนัก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสมเกียรติ นันทรัตนพงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู
ครูฝึกสอนน.ส.สลินทิพย์ แก้วเขียว
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายรณรณก เลพิมาย
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ