ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
108

• หญิง
110

รวม
218


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
32

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
4

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
104

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
21

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
8

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
33


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• สาขาวิชาช่างยนต์
16

• สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
16

• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
28

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3

• สาขาวิชาการขาย/การตลาด
7

• สาขาวิชาการบัญชี
8

• สาขาวิชาการเลขานุการ
4

• สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
19

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7

• สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
8

• สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
11

• สาขาวิชาช่างการก่อสร้าง
7

• กลุ่มพื้นฐาน
5

• สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
4

• งานบริหารงานทั่วไป
12

• งานทะเบียน
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานการเงิน
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานบัญชี
4

• งานพัสดุ
10

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแผนและงบประมาณ
3

• งานอาคารสถานที่
17

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
6

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
9

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานบุคลากร
6

• งานปกครอง
15

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานความร่วมมือ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4




นายประดิษฐ ดีกระจ่าง
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ





นายวิทยา บุญมี
ครูประจำ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ



นายธวัชชัย แก้วอินหน่อ
ครูประจำ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ





นายเกรียงไกร ปิ่นแก้ว
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ



นายชรินทร์ ศรส่ง
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ



นายภานุพงศ์ ดิษแพ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ



นายประภาส โคกอ่อน
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ



นายวุฒิชัย ใจซื่อ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ