ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
5

• ชาย
96

• หญิง
130

รวม
231


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการพิเศษ
1

• ไม่มี ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
5

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
90

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
18

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
7

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
72


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
18

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
13

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
27

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
3

• แผนกวิชาการขาย/การตลาด
9

• แผนกวิชาการบัญชี
7

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
20

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
12

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
13

• แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
6

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
5

• งานบริหารงานทั่วไป
12

• งานทะเบียน
8

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
14

• งานการเงิน
9

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
7

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
12

• งานบัญชี
4

• งานพัสดุ
10

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
17

• งานแผนและงบประมาณ
6

• งานอาคารสถานที่
17

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
9

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
15

• งานวัดผลและประเมินผล
13

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
16

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
13

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
16

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9

• งานบุคลากร
8

• งานปกครอง
29

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานทวิภาคี
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานความร่วมมือ
6

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
หัวหน้าแผนกนายชรินทร์ ศรส่ง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ไม่มี
ครูอัตราจ้างนายภานุพงศ์ ดิษแพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายวุฒิชัย ใจซื่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะน.ส.พรชลิตา สุริโย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายนรวิชญ์ กาญจนามัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะน.ส.เณศกวีพัชร์ เครือวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสัจจเทพ บุญหนัก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสมเกียรติ นันทรัตนพงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ไม่มี
ครูฝึกสอนน.ส.ศดานันท์ สุวรรณ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายทวีศักดิ์ แหยมเจริญ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะน.ส.วาสนา อินทรสุนทร
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพิชญ์ โอดปะละ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ