ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
115

• หญิง
112

รวม
227


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
33

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
3

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
110

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
22

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
9

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
35


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• สาขาวิชาช่างยนต์
17

• สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
17

• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
30

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3

• สาขาวิชาการขาย/การตลาด
7

• สาขาวิชาการบัญชี
9

• สาขาวิชาการเลขานุการ
4

• สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
20

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9

• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6

• สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
8

• สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
12

• สาขาวิชาช่างการก่อสร้าง
7

• กลุ่มพื้นฐาน
5

• สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
5

• งานบริหารงานทั่วไป
11

• งานทะเบียน
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานการเงิน
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานบัญชี
4

• งานพัสดุ
9

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแผนและงบประมาณ
3

• งานอาคารสถานที่
18

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
6

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานบุคลากร
6

• งานปกครอง
14

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานความร่วมมือ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4
นายวิวัฒน์ มงคลเพ็ชร์
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายมาโนชญ์ เผื่อนโภคา
ครูประจำ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายเอกรินทร์ สินทะเกิด
ครูประจำ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสิรวิทย์ รื่นรมย์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายทรงสมศักดิ์ บุญมิ่ง
ครูประจำ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสิริวัฒน์ เกษตรทรัพย์สิน
ครูประจำ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางปาณิสรา อ่วมประทุม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายจรัล อ่วมประทุม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวจันจิรา สวัสดิ์พิบูลย์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายกิตติศักดิ์ กล่องชู
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสานุพงศ์ แดงพยนต์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายชวัลณัฐ แจ่มจำรัส
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายพีรนันท์ ผลจันทร์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายประนม เวินขุนทด
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ ร.ต.วรเชษฐ์ วงพันธุ์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์น.ส.พิชญ์สินี รักสัตย์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางพวงทิพย์ อิ่มธนบัตร
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์