ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
115

• หญิง
112

รวม
227


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
33

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
3

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
110

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
22

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
9

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
35


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• สาขาวิชาช่างยนต์
17

• สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
17

• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
30

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3

• สาขาวิชาการขาย/การตลาด
7

• สาขาวิชาการบัญชี
9

• สาขาวิชาการเลขานุการ
4

• สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
20

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9

• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6

• สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
8

• สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
12

• สาขาวิชาช่างการก่อสร้าง
7

• กลุ่มพื้นฐาน
5

• สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
5

• งานบริหารงานทั่วไป
11

• งานทะเบียน
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานการเงิน
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานบัญชี
4

• งานพัสดุ
9

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแผนและงบประมาณ
3

• งานอาคารสถานที่
18

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
6

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานบุคลากร
6

• งานปกครอง
14

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานความร่วมมือ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4
นายพันธ์ศักดิ์ บุญปก
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างยนต์

นายสัญชัย ไตรญาณ
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์นายอนุสรณ์ จารุฑีฆัมพร
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์นายศุภชัย บริสุทธิ์พงศากุล
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์ส.อ.ธวัช ปริญญาศาสตร์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์นายทวี เติมสายทอง
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์นายณรงค์ แอนิหล
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์นายกันตพัฒน์ อริยะพิทักษ์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์นายธีรศักดิ์ คงเพ็ชร์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์

นายอรรถพล เฉลิมชัย
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นายอมรเทพ โตกราน
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นายกานต์ นุ่มศิริ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นายทศพร นามพุก
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นายยุทธนา พุ่มสีนิล
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นายอนันต์ หนูนินทร์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นายสุวิศิษฏ์ กริมทุม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นางสาววิสุดา เหมันต์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์