ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
5

• ชาย
105

• หญิง
136

รวม
246


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
31

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
3

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
105

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
18

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
6

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
70


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
19

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
15

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
32

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
3

• แผนกวิชาการขาย/การตลาด
6

• แผนกวิชาการบัญชี
10

• แผนกวิชาการเลขานุการ
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
20

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
11

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
13

• แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
9

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
5

• ภาษาอังกฤษ
1

• งานบริหารงานทั่วไป
8

• งานทะเบียน
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานการเงิน
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
6

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแผนและงบประมาณ
2

• งานอาคารสถานที่
19

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
5

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
11

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานบุคลากร
9

• งานปกครอง
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานความร่วมมือ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
6

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
หัวหน้าแผนกนายธีรศักดิ์ คงเพ็ชร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0873723687
ครูประจำนายสัญชัย ไตรญาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0818083103นายอนุสรณ์ จารุฑีฆัมพร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายศุภชัย บริสุทธิ์พงศากุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0871525565ส.อ.ธวัช ปริญญาศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0851383800นายทวี เติมสายทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0815705316นายณรงค์ แอนิหล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0854043211นายกันตพัฒน์ อริยะพิทักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0852953253
ครูอัตราจ้างนายอรรถพล เฉลิมชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0851874603นายอมรเทพ โตกราน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0868088689นายทศพร นามพุก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0850478699นายยุทธนา พุ่มสีนิล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0982633523นายอนันต์ หนูนินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0858669766นายพีรพล ทองมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0949123549น.ส.วิสุดา เหมันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 090-9655369นายศิริปัญญา อาษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ครูฝึกสอนน.ส.มลดา หงษ์สุวรรณ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0919956645นายวัชรพงษ์ ละชั่ว
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0982761719นายสุรยุทธ นาพันทัง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0968255902