ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
109

• หญิง
116

รวม
225


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
33

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
111

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
22

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
9

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
33


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
16

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
16

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
30

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
3

• แผนกวิชาการขาย/การตลาด
6

• แผนกวิชาการบัญชี
8

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
20

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
9

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
12

• แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
7

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
5

• งานบริหารงานทั่วไป
10

• งานทะเบียน
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานการเงิน
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานบัญชี
4

• งานพัสดุ
9

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแผนและงบประมาณ
3

• งานอาคารสถานที่
20

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
5

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานบุคลากร
6

• งานปกครอง
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานความร่วมมือ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4
นายธีรศักดิ์ คงเพ็ชร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์

นายสัญชัย ไตรญาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายอนุสรณ์ จารุฑีฆัมพร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายศุภชัย บริสุทธิ์พงศากุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์ส.อ.ธวัช ปริญญาศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายทวี เติมสายทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายณรงค์ แอนิหล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายกันตพัฒน์ อริยะพิทักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์

นายอรรถพล เฉลิมชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายอมรเทพ โตกราน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายทศพร นามพุก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายยุทธนา พุ่มสีนิล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายอนันต์ หนูนินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายพีรพล ทองมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสุวิศิษฏ์ กริมทุม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์น.ส.วิสุดา เหมันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์