ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
5

• ชาย
117

• หญิง
113

รวม
235


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
33

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
5

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
106

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
21

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
7

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
43


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• สาขาวิชาช่างยนต์
16

• สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
15

• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
27

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3

• สาขาวิชาการขาย/การตลาด
8

• สาขาวิชาการบัญชี
11

• สาขาวิชาการเลขานุการ
4

• สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
20

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13

• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6

• สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
9

• สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
11

• สาขาวิชาช่างการก่อสร้าง
7

• กลุ่มพื้นฐาน
6

• สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
4

• ภาษาอังกฤษ
1

• งานบริหารงานทั่วไป
10

• งานทะเบียน
7

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานการเงิน
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานบัญชี
4

• งานพัสดุ
9

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานแผนและงบประมาณ
2

• งานอาคารสถานที่
18

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
3

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
6

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
7

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
16

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานบุคลากร
6

• งานปกครอง
17

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานความร่วมมือ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4
นายสาวิทย์ ญาณภิรัต
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายโสรัจ นาคทัต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายไวยโรจน์ โกบประยูร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายสมยศ แก้วประทุมรัสมี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายพันธ์ศักดิ์ บุญปก
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างยนต์นายวิวัฒน์ มงคลเพ็ชร์
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางพรรษชล พึ่งสุนทรศิริมาศ
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมนางสังวาลย์ อยู่ทรง
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาการขาย/การตลาดนางฐานวีร์ ณ นคร
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาการบัญชีนางวรรณี ชิดเชื้อวงศ์
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาการเลขานุการนายพรมงคล วรนาม
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างกลโรงงานนางเบญจมาศ โพธิกำพล
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายอุทัย ศรีษะนอก
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายประดิษฐ ดีกระจ่าง
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะน.ส.วิลาวัลย์ ส่งแสงแก้ว
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายชาตรี ศรีคงแก้ว
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างการก่อสร้างนายภิญโญ ปิยะกุล
หัวหน้าสาขา กลุ่มพื้นฐานว่าที่ร้อยตรีวันชัย รัชตะสมบูรณ์
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์

นายศิลป์ชัย ทรงศิริโสภิณ
หัวหน้างาน งานทะเบียนนายเอกรินทร์ สินทะเกิด
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายสมศักดิ์ ทับทัน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางวรรณา ทรงศิริโสภิณ
หัวหน้างาน งานการเงินนางนันทวัน ชุ่มแจ้ง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.มุกดา วงศา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายวิษณุ ค้อสุวรรณดี
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษาน.ส.ปัญญาพร สมพงษ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษาน.ส.สมจิตต์ บุญละออ
หัวหน้างาน งานบัญชีนายอนุสรณ์ จารุฑีฆัมพร
หัวหน้างาน งานพัสดุนางวาสนา ปาลรังษี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายสมเกียรติ นันทรัตนพงศ์
หัวหน้างาน งานแผนและงบประมาณนายธนะ จันทร์อ่อน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายเชษฐ์นรินทร์ จุ่นเกตุ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่น.ส.สุภาพร วงค์เรียน
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางเพ็ญศรี วงศ์แสนเจริญดี
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายพิสิฐพงศ์ สีดาว
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายมาโนชญ์ เผื่อนโภคา
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.ปาริชาต เรืองฤทธิ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางอุมาพร สร้อยมงคล
หัวหน้างาน งานบุคลากรนายสุวัฒ ม่วงเขียว
หัวหน้างาน งานปกครองนายทองสุข พ่วงเพ็ชร
หัวหน้างาน งานปกครองนายวทัญญู ธิบูรณ์บุญ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายเมธัญ เทียมถนอม
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายสุรชัย สังขารา
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ

นายสัญชัย ไตรญาณ
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์นายศุภชัย บริสุทธิ์พงศากุล
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์ส.อ.ธวัช ปริญญาศาสตร์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์นายทวี เติมสายทอง
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์นายณรงค์ แอนิหล
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์นายกันตพัฒน์ อริยะพิทักษ์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์นายธีรศักดิ์ คงเพ็ชร์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์นางพวงทิพย์ อิ่มธนบัตร
ครูประจำ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสิรวิทย์ รื่นรมย์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์น.ส.วรรณกร สิทธิ์กลาง
ครูประจำ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสิริวัฒน์ เกษตรทรัพย์สิน
ครูประจำ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสมบุญ บริสุทธิ์พงศากุล
ครูประจำ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นางยุวรี รื่นรมย์
ครูประจำ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายชัยฤทธิ์ บัวเพชร
ครูประจำ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นางภัทรินทร์ พงษ์สาระนันทกุล
ครูประจำ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.อาภัสรา นามมนตรี
ครูประจำ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายสมชาย โพธิกำพล
ครูประจำ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมนายคมกฤช ไวยติดต่อ
ครูประจำ สาขาวิชาการขาย/การตลาดนางศรีพรรณ จารุฑีฆัมพร
ครูประจำ สาขาวิชาการขาย/การตลาดน.ส.ชลธิชา จันทร์ทัด
ครูประจำ สาขาวิชาการบัญชีนางศรีสุดา จันทร์ศร
ครูประจำ สาขาวิชาการบัญชีนางดารณี นามีผล
ครูประจำ สาขาวิชาการเลขานุการนางรุ่งรัตน์ ไตรญาณ
ครูประจำ สาขาวิชาการเลขานุการนายชลธิต นุชเนตร
ครูประจำ สาขาวิชาช่างกลโรงงานดร.บุญสืบ โพธิ์ศรี
ครูประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายนิรันดร์ ศุกรสุนทร
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจอม นามีผล
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสวง ชุ่มแจ้ง
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังน.ส.สุจิตรา ช่างพิมพ์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

น.ส.ศิริรัตน์ เมฆสุวรัตน์
บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2) งานบริหารงานทั่วไปน.ส.วารีรัตน์ ทิพบุญทอง
บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2) งานบริหารงานทั่วไปนางชลดา ลิมพานิชย์
บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2) งานการเงิน

นางพิมพ์ประไพ ฉ้งทับ
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นางอุษา คงเพ็ชร์
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.สตกมล ท้าวคำลือ
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.พรทิพย์ ศรีบุญเรือง
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายสรณ์ณวินทร์ นัดพบสุข
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมนางราตรี เจริญรูป
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาการขาย/การตลาดน.ส.สุกัญรดา คุณารักษ์
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาการบัญชีนางสุพรรญา อินธิแสง
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาการบัญชีว่าที่ รต.สถาพร รอดสะใภ้
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาช่างกลโรงงานนางนุชจรีย์ เมืองรมย์
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายวิทยา บุญมี
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะนายธวัชชัย แก้วอินหน่อ
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสุรศักดิ์ ไทรไกรกระ
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายอุเทน ระยะไมตรี
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาช่างการก่อสร้างนายวัชราวุธ เกียรติรุ่งโรจน์
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาช่างการก่อสร้างนายวชิรวุธ หมอทรัพย์
ครูผู้ช่วย กลุ่มพื้นฐาน

น.ส.ศรีโสภา ลิมปิโชติพงษ์
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียนนายธนาวัน ทองประยูร
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายธวัช เกตุแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายธัญพิสิษฐ์ เกล็บจุ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายพงค์พีระ ไชยสนาม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่น.ส.วีณา เขตกิจ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่

นายกิติศักดิ์ ยี่สุ่นศรี
พนักงานราชการ สาขาวิชาช่างกลโรงงานน.ส.สุกัญญา ด้วงเอียด
พนักงานราชการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายชำนาญ จับบาง
พนักงานราชการ กลุ่มพื้นฐาน

นายอรรถพล เฉลิมชัย
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นายอมรเทพ โตกราน
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นายกานต์ นุ่มศิริ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นายทศพร นามพุก
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นายยุทธนา พุ่มสีนิล
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นายอนันต์ หนูนินทร์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นายสุวิศิษฏ์ กริมทุม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นางปาณิสรา อ่วมประทุม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายจรัล อ่วมประทุม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายกิตติศักดิ์ กล่องชู
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายชวัลณัฐ แจ่มจำรัส
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายพีรนันท์ ผลจันทร์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายธนโชติ ทีคำแก้ว
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายประนม เวินขุนทด
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์น.ส.พิชญ์สินี รักสัตย์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายภัทราวุธ คงเพ็ชร์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายกัมพล พูนนาม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.เหมรัตน์ ช่างทุ่งใหญ่
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายธนสิทธิ์ ทรัพย์อร่าม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.นุชรี ชูราศรี
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายอรรณพ สิมพิลา
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.ลดาวัลย์ สมจิตร์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นางพรภรรณ ประยงค์หอม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการขาย/การตลาดนางลักษ์ขณา ปราโมทย์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการขาย/การตลาดนายปิติ จอนใจตรง
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการขาย/การตลาดน.ส.อังคณา ทองจุฑา
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชีน.ส.นิรชรา ชาวไชย
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชีนายสุรศักดิ์ ชิ้นไพบูลย์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชีน.ส.จิรณัฐ เยรัมย์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชีนางธมกร ปิ่นมังกร
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการเลขานุการนายวุฒิชัย ใจมิภักดิ์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานนายทองพิทักษ์ พยานอน
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานนายสมชาย น้อยทรัพย์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานน.ส.พัชรา พานแก้ว
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานน.ส.สมิตา เกตุวรภัทรา
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานน.ส.จิระภา ทอนศรี
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานน.ส.พรรณนิภา เชื้อกุณะ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานนายกิตติพงศ์ นุยืนรัมย์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานน.ส.สุภวรรณ์ กริ่งรัมย์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานน.ส.จริยาภรณ์ ปานสาคร
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายสรวิชญ์ แจ่มแสง
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายเกรียงไกร ปิ่นแก้ว
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะนายชรินทร์ ศรส่ง
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะนายภานุพงศ์ ดิษแพ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะนายประภาส โคกอ่อน
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะนายวุฒิชัย ใจซื่อ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะน.ส.จิตต์อาภา สายยืด
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังน.ส.ศิริพร ระภานุสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสุทธิรักษ์ เพชรศรีทอง
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างการก่อสร้างน.ส.ทิพวรรณ คำขจร
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างการก่อสร้างน.ส.จิราวรรณ สัมพะวงศ์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างการก่อสร้างนายเอกชัย คงยนต์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างการก่อสร้างน.ส.อภิรดี ศิริวิทย์ภักดีกุล
ครูอัตราจ้าง กลุ่มพื้นฐานน.ส.ภัสนัน ยุบรัมย์
ครูอัตราจ้าง กลุ่มพื้นฐานนายธนสรณ์ กิมิบัติ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์นายอาดือนัน เจ๊ะเลาะ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์นายศิริวัฒน์ กิจโสภณ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์

นางศรีนวล แก้วจุนันท์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปนายโยธิน สะอาดศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.รัตนา เต็มนุช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.ชนิตา จับบาง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.จุฑารัตน์ ชัยแย้ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.สรีราภรณ์ กาญจนฉวี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนน.ส.ดารารัตน์ สวัสดิ์รักษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนน.ส.ยุพาวดี มอญใต้
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนน.ส.รพีพร ชาวไร่อ้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศน.ส.กานดา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศน.ส.ณัฐศิมา จันทร์เหลือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินน.ส.ภาวะดี เรือนบัว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.พรพิมล ชาวไร่อ้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.อรวรรณ ภู่เงิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.นันทินี อุยยาหาญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาน.ส.ปัณฑิตา เจริญกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษาน.ส.ชนาภัทร ปลื้มสุทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษาน.ส.ธัญชนก บัวแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษานางโสภา สังขารา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีน.ส.รินรดา วงษ์เบาะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนายวัลลภ พูนบางยุง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.วิชุดา บุญฤทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายเศรษฐศิริ วิทธิเวชกุลธร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.สุภาพร ศรีสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.ปิยะฉัตร หงษ์เทศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.ชลธิชา จิตรซื่อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสมใจ พรมโสภา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาน.ส.เอื้องทิพย์ เหมือนเงา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแผนและงบประมาณนางสมหมาย สินมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางประดิษฐ์ กุมทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอภิชาติ หาญวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายวรชาติ รอดทะยอย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางเรไร หาญวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางอนัตตา เตาวโรดม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางน้ำผึ้ง ทรัพย์สิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น.ส.ชลณภัค ฮวดสุนทร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจน.ส.มธุรส โพธิสิทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางนฎา ลิมลาวัลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผลน.ส.พรกมล บุญเลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนน.ส.รุ่งนภา สำเภาทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์น.ส.เมธิรินทร์ อมรเธียรพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์น.ส.เสาวภา หกเหลี่ยม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.อริสรา ดิษฐเอม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางอนัญญา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรน.ส.เอมมิกา เอื้ออังกูรมงคล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองน.ส.รุ่งทิพย์ ขันธรางกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองน.ส.ธัญญาเรศ สารบุญเรือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองน.ส.อรุณี มาสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายไพสิฐ ทับหิรัญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางอุทุมพร แก้วสามศรี
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายจักรพันธ์ พึ่งเมือง
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.นารีรัตน์ ทองมั่ง
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาการบัญชีนายธำรงค์ วุฒิธนากรกุล
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาช่างกลโรงงานนายชูชาติ ทัฬหพัชรกุล
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาช่างกลโรงงานAPOLINAR R. MOLIJAR JR.
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจJOHN RYAN NISPEROS
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจDANIEL KIPROTICH KENYAN
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

JOSEPH BALUKU
ครูภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์Mr.Kezang Jigme
ครูภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจMr.Jamyang Chopel
ครูภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจARMARIO BALLANO
ครูภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ

นางสาวปรารถนา บัวป้อม
ครูฝึกสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงานนางสาววรรณชณา วันติยา
ครูฝึกสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงานนางสาวศิริพร ดาบมณี
ครูฝึกสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงานนายเอกวิชญ์ โลกานุวัตรเสถียร
ครูฝึกสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสมนึก ฉัตรจิ๋ว
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายศรายุทธ คอนเอม
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายกรณพงศ์ วงษ์จินดา
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายจิรายุ สงชัย
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายเฉลิมพร เหล่ามาลา
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายประเสริฐ ตระกูลวงษ์
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายบุญหลง โตประดิษฐ์
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายมนตรี ร้อยกรอง
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายอภิเชษฐ์ ลาภปัญญา
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.จรินทร์ธร ไพศาลธนภาคย์
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายดิเรก ชูวิเชียร
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายณัฐพล พันการแด
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน