ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
110

• หญิง
117

รวม
228


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
35

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
110

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
21

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
9

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
36


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
16

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
16

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
31

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
3

• แผนกวิชาการขาย/การตลาด
6

• แผนกวิชาการบัญชี
8

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
20

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
9

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
12

• แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
7

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
5

• งานบริหารงานทั่วไป
12

• งานทะเบียน
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานการเงิน
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานบัญชี
4

• งานพัสดุ
9

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแผนและงบประมาณ
3

• งานอาคารสถานที่
20

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
5

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานบุคลากร
6

• งานปกครอง
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานความร่วมมือ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4
นายณรงค์ ไทยทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทรศัพท์ : 0818981787

นายสมยศ แก้วประทุมรัสมี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 0953911152นายกนกศักดิ์ มุธิโต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0819944045
อีเมล์ : kanosa50@gmail.comนายโสรัจ นาคทัต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทรศัพท์ : 0867663936
อีเมล์ : soraj_n@hotmail.comนายนพณัช หงษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0995694954

นายธีรศักดิ์ คงเพ็ชร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0873723687
อีเมล์ : kongpech5524@hotmail.comนายวิวัฒน์ มงคลเพ็ชร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0816113802
อีเมล์ : vivat2558@gmail.comนางอุมาพร สร้อยมงคล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0860368571
อีเมล์ : Umarporn.1966@gmail.comนายสรณ์ณวินทร์ นัดพบสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
โทรศัพท์ : 0898479948
อีเมล์ : win_1031@hotmail.comนางสังวาลย์ อยู่ทรง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการขาย/การตลาด
โทรศัพท์ : 0811977938
อีเมล์ : mam_yu2008@hotmail.comนางฐานวีร์ ณ นคร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0852661725
อีเมล์ : -Thanavee1@gmail.comนางดารณี นามีผล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
โทรศัพท์ : 0894953499
อีเมล์ : jomdanee@Gmail.comนายพรมงคล วรนาม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0885449830
อีเมล์ : pornmongkhol@hotmail.comนางเบญจมาศ โพธิกำพล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0892599062
อีเมล์ : ben_computer01@hotmail.comนายอุทัย ศรีษะนอก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0874448944
อีเมล์ : windows2005@hotmail.comนายประดิษฐ ดีกระจ่าง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0895187976น.ส.วิลาวัลย์ ส่งแสงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0810900870
อีเมล์ : laoog40@gmail.comนายชาตรี ศรีคงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0814441018
อีเมล์ : nookiaw@gmail.comนายวชิรวุธ หมอทรัพย์
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0954652781
อีเมล์ : wachirawut75@gmail.comว่าที่ร้อยตรีวันชัย รัชตะสมบูรณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0865009216
อีเมล์ : wanchai_rat@hotmail.com

นางวรรณี ชิดเชื้อวงศ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0891287693
อีเมล์ : ---นายสมศักดิ์ ทับทัน
หัวหน้างาน งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0819112865
อีเมล์ : thabtan@gmail.comนายเอกรินทร์ สินทะเกิด
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0815731234
อีเมล์ : aekrin@gmail.comนางวรรณา ทรงศิริโสภิณ
หัวหน้างาน งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0868846269
อีเมล์ : WAN_SOPIN@HOTMAIL.COMนางนันทวัน ชุ่มแจ้ง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
โทรศัพท์ : 0870979523
อีเมล์ : nantawan_2554@hotmail.comนางอุษา คงเพ็ชร์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.มุกดา วงศา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0926738363
อีเมล์ : mukda_kook@hotmail.comน.ส.ปัญญาพร สมพงษ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0812522955
อีเมล์ : panyaporn_1981@yahoo.comน.ส.สมจิตต์ บุญละออ
หัวหน้างาน งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0954192075
อีเมล์ : pick8155sb@gmail.comนายอนุสรณ์ จารุฑีฆัมพร
หัวหน้างาน งานพัสดุนายวิษณุ ค้อสุวรรณดี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0813334987
อีเมล์ : Vishnu_60@hotmail.comนางวาสนา ปาลรังษี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0814327510
อีเมล์ : wassana326@hotmailนายธวัชชัย แก้วอินหน่อ
หัวหน้างาน งานแผนและงบประมาณนายสมชาย โพธิกำพล
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0816184965
อีเมล์ : ---นายธนะ จันทร์อ่อน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0810301003
อีเมล์ : ---นางราตรี เจริญรูป
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0817774524
อีเมล์ : ratree15@windowslive.comน.ส.สุภาพร วงค์เรียน
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0814269047นางภัทรินทร์ พงษ์สาระนันทกุล
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0836246437
อีเมล์ : phattarin_pl@gmail.comนายทรงสมศักดิ์ บุญมิ่ง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0869978728
อีเมล์ : songsomsak@gmail.comนางนุชจรีย์ เมืองรมย์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0955925916
อีเมล์ : juthathip.tc@gmail.comนายเชษฐ์นรินทร์ จุ่นเกตุ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0857000900
อีเมล์ : cje.win@gmail.comนายมาโนชญ์ เผื่อนโภคา
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0892063209
อีเมล์ : manote2505@gmail.c0mนางสุพรรญา อินธิแสง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0931029770นายศุภชัย บริสุทธิ์พงศากุล
หัวหน้างาน งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0871525565
อีเมล์ : -น.ส.วารีรัตน์ ทิพบุญทอง
หัวหน้างาน งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0810639316
อีเมล์ : vareerat99@hotmail.comนายทองสุข พ่วงเพ็ชร
หัวหน้างาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0800642750
อีเมล์ : jubu_2009@hotmail.comว่าที่ รต.สถาพร รอดสะใภ้
หัวหน้างาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0874060935นายอุเทน ระยะไมตรี
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายชัยฤทธิ์ บัวเพชร
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายเมธัญ เทียมถนอม
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0891177672
อีเมล์ : torostudio@yahoo.comนายสุรชัย สังขารา
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0815427343
อีเมล์ : ssangkhara@gmail.com

นายสัญชัย ไตรญาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0818083103
อีเมล์ : ---ส.อ.ธวัช ปริญญาศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0851383800นายทวี เติมสายทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0815705316นายณรงค์ แอนิหล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0854043211นายกันตพัฒน์ อริยะพิทักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0852953253
อีเมล์ : khantaphat@windowslive.comนายสิรวิทย์ รื่นรมย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0884969463นายสิริวัฒน์ เกษตรทรัพย์สิน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0812791785
อีเมล์ : siriwat1977@yahoo.comน.ส.พรทิพย์ ศรีบุญเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0615164614นายพิสิฐพงศ์ สีดาว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0899115723
อีเมล์ : phisit.skn@gmail.comน.ส.อาภัสรา นามมนตรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0885367881
อีเมล์ : RRpassara@gmail.comนางยุวรี รื่นรมย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0861234911นายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
โทรศัพท์ : 0899204942
อีเมล์ : mr.choenkwan@gmail.comน.ส.ปาริชาต เรืองฤทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการขาย/การตลาด
โทรศัพท์ : 0860919199
อีเมล์ : parichart2525mtc@gmail.comน.ส.ชลธิชา จันทร์ทัด
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0851831122
อีเมล์ : nokticha_55@hotmail.comนางศรีสุดา จันทร์ศร
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0837806857
อีเมล์ : kelek2518@hotmail.comนางรุ่งรัตน์ ไตรญาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
โทรศัพท์ : 0865147585
อีเมล์ : ---นายชลธิต นุชเนตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0891139182
อีเมล์ : junsor9@hotmail.comดร.บุญสืบ โพธิ์ศรี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0868003685
อีเมล์ : suepboon@hotmail.comนายวิทยา บุญมี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายนิรันดร์ ศุกรสุนทร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0813650509
อีเมล์ : ---นายจอม นามีผล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0958364774
อีเมล์ : JOMDANEE@Gmail.comนายสวง ชุ่มแจ้ง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0817032423
อีเมล์ : sawong_2009@hotmail.comนายสุรศักดิ์ ไทรไกรกระ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังน.ส.สุจิตรา ช่างพิมพ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0841548102
อีเมล์ : jiw_rst24@hotmail.com

นางพิมพ์ประไพ ฉ้งทับ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.สตกมล ท้าวคำลือ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.สุกัญรดา คุณารักษ์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการบัญชีนายวทัญญู ธิบูรณ์บุญ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0883399202
อีเมล์ : watanyu@windowslive.comนายวัชราวุธ เกียรติรุ่งโรจน์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง

น.ส.ศรีโสภา ลิมปิโชติพงษ์
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียนนายธนาวัน ทองประยูร
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0898292549
อีเมล์ : ---นายธวัช เกตุแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0894102325
อีเมล์ : -นายธัญพิสิษฐ์ เกล็บจุ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0890111899นายพงค์พีระ ไชยสนาม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0861701070น.ส.วีณา เขตกิจ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0813789292

นายกิติศักดิ์ ยี่สุ่นศรี
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0814800626
อีเมล์ : mr.kitisak@gmail.comน.ส.สุกัญญา ด้วงเอียด
พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0841943356
อีเมล์ : meaw_sukanya@hotmail.comนายชำนาญ จับบาง
พนักงานราชการ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0645188976
อีเมล์ : JUBBANG@hotmail.COM

นายอรรถพล เฉลิมชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0851874603
อีเมล์ : nongnum1700@gmail.comนายอมรเทพ โตกราน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0868088689
อีเมล์ : a_kingtime29@hotmail.comนายทศพร นามพุก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0850478699นายยุทธนา พุ่มสีนิล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0827835434
อีเมล์ : yuttana929@gmail.comนายอนันต์ หนูนินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0858669766นายพีรพล ทองมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0949123549
อีเมล์ : best94602@gmail.com
ไลน์ไอดี : bestzung1993นายสุวิศิษฏ์ กริมทุม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0882299631น.ส.วิสุดา เหมันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 090-9655369
อีเมล์ : wisuda110338@gmail.comนางปาณิสรา อ่วมประทุม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0897455374
อีเมล์ : aob-jaran@hotmail.comนายจรัล อ่วมประทุม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0867761756
อีเมล์ : jaran-ton@hotmail.comน.ส.จันจิรา สวัสดิ์พิบูลย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0970367848
อีเมล์ : sarawut_homeil@hotmail.comนายสานุพงศ์ แดงพยนต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 099-219-4991
อีเมล์ : sanuphong2528@gmal.comนายชวัลณัฐ แจ่มจำรัส
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0843949145
อีเมล์ : chawalnat@hotmail.comนายพีรนันท์ ผลจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0909687627นายประนม เวินขุนทด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0827232922ว่าที่ ร.ต.วรเชษฐ์ วงพันธุ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0628589779
อีเมล์ : worachet_nu@hotmail.co.thน.ส.พิชญ์สินี รักสัตย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0928645891นายภัทราวุธ คงเพ็ชร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0834462554
อีเมล์ : effort_nk_6681@hotmail.comนายกัมพล พูนนาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0839146832
อีเมล์ : -น.ส.เหมรัตน์ ช่างทุ่งใหญ่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0965354269
อีเมล์ : Yui-168@hotmail.comนายธนสิทธิ์ ทรัพย์อร่าม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0825231640นายอรรณพ สิมพิลา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0936695996นายณัฐพงษ์ สร้อยเสพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.สุกัญญา แซ่อึ้ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0615944645
อีเมล์ : sukanya.saeoeng@gmail.comน.ส.ลดาวัลย์ สมจิตร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0928347720นายศิรชัช ชนะค้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.วลีวรรณ สีรักษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.เมวิกา สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0830067870น.ส.อรอนงค์ ฝางแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0988272706น.ส.มณีรัตน์ คงตางาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0992837469นางพรภรรณ ประยงค์หอม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาด
โทรศัพท์ : 0860195883
อีเมล์ : panpan2520@hotmail.comนางลักษ์ขณา ปราโมทย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาด
โทรศัพท์ : 0812909619นายปิติ จอนใจตรง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาด
โทรศัพท์ : 0848017270น.ส.อังคณา ทองจุฑา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0814131441
อีเมล์ : au.angkana@hotmail.comนายชนาธิป ไตรสุทธิกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0823600917
อีเมล์ : gameicin_99@hotmail.com
ไลน์ไอดี : game282536น.ส.นภัสรพี ชาวไชย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
โทรศัพท์ : 0811979500นายวุฒิชัย ใจมิภักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0652234149
อีเมล์ : mertwo@hotmail.co.thนายทองพิทักษ์ พยานอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0895465002
อีเมล์ : thongpitak@hotmail.comนายสมชาย น้อยทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0633655479
อีเมล์ : tum_mini@hotmail.comน.ส.พัชรา พานแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0916988454
อีเมล์ : jangpatchara@gmail.comนายณัฐศิลป์ ปิ่นวงษ์งาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.สมิตา เกตุวรภัทรา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0955077869น.ส.พรรณนิภา เชื้อกุณะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0611455391
อีเมล์ : phunnipha15@hotmail.comนายกิตติพงศ์ นุยืนรัมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0619783053น.ส.สุภวรรณ์ กริ่งรัมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0817208924น.ส.จริยาภรณ์ ปานสาคร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0809322773
อีเมล์ : jpnui19@gmail.comน.ส.ปานวดี โคกกลาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0802235642
อีเมล์ : khun_may@icloud.com
ไลน์ไอดี : khun_panwadeeMR. SIMPHIWE NGCOBO
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายนิพนธ์ จันทร์พนอรักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศน.ส.แก้วยากรณ์ แก้วแกมสี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0824867139
อีเมล์ : kaewyakorn.k@gmail.com
ไลน์ไอดี : kaew-yakornน.ส.ชนากานต์ ชูวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0841026020นายเกรียงไกร ปิ่นแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0831592403
อีเมล์ : @Hotmail.comนายชรินทร์ ศรส่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0899179372
อีเมล์ : charin_cc@hotmail.comนายภานุพงศ์ ดิษแพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0878219321นายประภาส โคกอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0892257671นายวุฒิชัย ใจซื่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0874824727
อีเมล์ : -น.ส.นันทนา สายกี่เส็ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0936897147
อีเมล์ : nantana.ss11@gmail.comนายวรวิช ปลื้มใจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0807884647
อีเมล์ : slnewfunny@gmail.comน.ส.จิตต์อาภา สายยืด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0858397989
อีเมล์ : suidyead@hotmail.comนายดุลยวัต กุลฑา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 098-2783593
อีเมล์ : sabyejaiz@gmail.comนายพนธ์พันธ์ เพชรศรีทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0896807891น.ส.ทิพวรรณ คำขจร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0910503380
อีเมล์ : pim_gkma@hotmal.comน.ส.จิราวรรณ สัมพะวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0917367767
อีเมล์ : jirawan-151034@hotmail.comนายเอกชัย คงยนต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 08143300965
อีเมล์ : eakachai55555@gmail.comน.ส.อภิรดี ศิริวิทย์ภักดีกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0871102037น.ส.ภัสนัน ยุบรัมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0844756567
อีเมล์ : patsanan_yubram@hotmail.comน.ส.วราลักษณ์ ชัยพันธ์ุ
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0811778936น.ส.ดาอีย๊ะ ละลิหมุด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0950692306นายปรียะพงษ์ ฟองสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0814782972นายธีรภัทร์ ทองกวา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0620348930นายศิริวัฒน์ กิจโสภณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0932659888

น.ส.ยุพาวดี มอญใต้
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0853786838
อีเมล์ : yupawadi-nun@hotmail.co.th

นางศรีนวล ม่วงหอม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0837547937
อีเมล์ : naun_@hotmail.comนางอนัญญา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0616182292
อีเมล์ : ananyapinwithee@gmail.comนายโยธิน สะอาดศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0924344329น.ส.รัตนา เต็มนุช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0824567510
อีเมล์ : themnut@live.comน.ส.ชนิตา จับบาง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0825958806
อีเมล์ : fernza_27@hotmail.comน.ส.สุทธิกาญจน์ มีนุชนาถ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0956203872น.ส.วาสนา ทองเกษม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0641878583น.ส.พิชานันท์ เปี่ยมยานนท์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0834416329น.ส.สรีราภรณ์ กาญจนฉวี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0804382766
อีเมล์ : tiger231933@hotmail.comน.ส.ดารารัตน์ สวัสดิ์รักษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0859551824น.ส.รพีพร ชาวไร่อ้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0812478385
อีเมล์ : ---น.ส.กานดา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0855090632
อีเมล์ : aofharrypotter@hotmail.comน.ส.ณัฐศิมา จันทร์เหลือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0949571093น.ส.สิริวิมล เร่บ้านเกาะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินน.ส.ภาวะดี เรือนบัว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
โทรศัพท์ : 0808932361
อีเมล์ : phawadeejk@hotmail.comน.ส.พรพิมล ชาวไร่อ้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
โทรศัพท์ : 0658256564
อีเมล์ : pornpimon6556@gmail.comน.ส.ภัสสร มาลี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
โทรศัพท์ : 0920937812
อีเมล์ : mmint1993@gmail.com
ไลน์ไอดี : malee_mintน.ส.นันทินี อุยยาหาญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0801122604
อีเมล์ : -น.ส.ปัณฑิตา เจริญกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0944253112
อีเมล์ : fiw130738@gmail.comนางโสภา สังขารา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0872970533น.ส.สุชาดา พันธ์ตาวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีน.ส.วิชุดา บุญฤทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : ---
อีเมล์ : ---นายอัคร ช้างพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0966364574น.ส.ปิยะฉัตร หงษ์เทศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0877651843
อีเมล์ : piyachut.noy1992@gmail.comน.ส.อทิติยา วรสิทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0930392053น.ส.สุทธิดา จิตรโรจน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0645408051น.ส.ชลธิชา จิตรซื่อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0865778252
อีเมล์ : jitsue22@gmail.comนางสมใจ พรมโสภา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0833143989น.ส.เอื้องทิพย์ เหมือนเงา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0616588192นางประดิษฐ์ กุมทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0811965504
อีเมล์ : -นายอภิชาติ หาญวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0865373389
อีเมล์ : -นายวรชาติ รอดทะยอย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0822887114นางเรไร หาญวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0838950593
อีเมล์ : -นางอนัตตา เตาวโรดม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0852901905นายบุญเลิศ น่วมกานนท์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0960915313นางน้ำผึ้ง ทรัพย์สิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0851731483นางวิลัยวรร น่วมกานนท์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0960159233นางสุภาพร แสงเนียม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0800448159น.ส.ชลณภัค ฮวดสุนทร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0868063600น.ส.มธุรส โพธิสิทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
อีเมล์ : jibmaturos@gmail.comนางนฎา ลิมลาวัลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0896113811น.ส.พรกมล บุญเลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0814381643น.ส.รุ่งนภา สำเภาทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0876889172
อีเมล์ : rungnapa167@hotmail.comน.ส.เมธิรินทร์ อมรเธียรพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0830186544น.ส.เสาวภา หกเหลี่ยม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0817226434
อีเมล์ : gapum21@hotmail.comน.ส.สุวารี หาญตระกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0822244658
อีเมล์ : aom_mee26@hotmail.comน.ส.เอมมิกา เอื้ออังกูรมงคล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0952650133น.ส.รุ่งทิพย์ ขันธรางกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0568005286น.ส.อรุณี มาสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0815613836นายไพสิฐ ทับหิรัญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0838219008

นางพวงทิพย์ อิ่มธนบัตร
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0805794533นางอุทุมพร แก้วสามศรี
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0845277585
อีเมล์ : utumutum@thaimail.comนางเพ็ญศรี วงศ์แสนเจริญดี
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0924542944
อีเมล์ : pen2673@hotmail.comนางพรรษชล พึ่งสุนทรศิริมาศ
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0842101866
อีเมล์ : passachol_dove@hotmail.comนายจักรพันธ์ พึ่งเมือง
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0891565307
อีเมล์ : jjbeeboy@gmail.comนายธำรงค์ วุฒิธนากรกุล
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0896635309นายชูชาติ ทัฬหพัชรกุล
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0804259898
อีเมล์ : bee.sab@hotmail.comนายศิลป์ชัย ทรงศิริโสภิณ
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0865990588
อีเมล์ : sp727@hotmail.com

น.ส.จิราพร สิงห์ขอนภูมิ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.รัตนภรณ์ บุญเจริญ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.อารยา แสงพวง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายสมนึก ฉัตรจิ๋ว
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายเฉลิมพร เหล่ามาลา
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายประเสริฐ ตระกูลวงษ์
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.จรินทร์ธร ไพศาลธนภาคย์
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายอภิเชษฐ์ ลาภปัญญา
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน