ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
110

• หญิง
117

รวม
227


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
35

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
109

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
22

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
9

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
35


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
16

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
16

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
31

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
3

• แผนกวิชาการขาย/การตลาด
6

• แผนกวิชาการบัญชี
8

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
20

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
9

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
12

• แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
7

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
5

• งานบริหารงานทั่วไป
11

• งานทะเบียน
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานการเงิน
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานบัญชี
4

• งานพัสดุ
9

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแผนและงบประมาณ
3

• งานอาคารสถานที่
20

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
5

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานบุคลากร
6

• งานปกครอง
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานความร่วมมือ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4
นายณรงค์ ไทยทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมยศ แก้วประทุมรัสมี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายกนกศักดิ์ มุธิโต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายโสรัจ นาคทัต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายนพณัช หงษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายธีรศักดิ์ คงเพ็ชร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายวิวัฒน์ มงคลเพ็ชร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางอุมาพร สร้อยมงคล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสรณ์ณวินทร์ นัดพบสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสถาปัตยกรรมนางสังวาลย์ อยู่ทรง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการขาย/การตลาดนางฐานวีร์ ณ นคร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางดารณี นามีผล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการนายพรมงคล วรนาม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางเบญจมาศ โพธิกำพล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายอุทัย ศรีษะนอก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายประดิษฐ ดีกระจ่าง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะน.ส.วิลาวัลย์ ส่งแสงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายชาตรี ศรีคงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างการก่อสร้างนายวชิรวุธ หมอทรัพย์
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐานว่าที่ร้อยตรีวันชัย รัชตะสมบูรณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์

นางวรรณี ชิดเชื้อวงศ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไปนายสมศักดิ์ ทับทัน
หัวหน้างาน งานทะเบียนนายเอกรินทร์ สินทะเกิด
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางวรรณา ทรงศิริโสภิณ
หัวหน้างาน งานการเงินนางนันทวัน ชุ่มแจ้ง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนางอุษา คงเพ็ชร์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.มุกดา วงศา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาน.ส.ปัญญาพร สมพงษ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษาน.ส.สมจิตต์ บุญละออ
หัวหน้างาน งานบัญชีนายอนุสรณ์ จารุฑีฆัมพร
หัวหน้างาน งานพัสดุนายวิษณุ ค้อสุวรรณดี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางวาสนา ปาลรังษี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายธวัชชัย แก้วอินหน่อ
หัวหน้างาน งานแผนและงบประมาณนายสมชาย โพธิกำพล
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายธนะ จันทร์อ่อน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางราตรี เจริญรูป
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจน.ส.สุภาพร วงค์เรียน
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางภัทรินทร์ พงษ์สาระนันทกุล
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายทรงสมศักดิ์ บุญมิ่ง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนางนุชจรีย์ เมืองรมย์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายเชษฐ์นรินทร์ จุ่นเกตุ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายมาโนชญ์ เผื่อนโภคา
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสุพรรญา อินธิแสง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายศุภชัย บริสุทธิ์พงศากุล
หัวหน้างาน งานบุคลากรน.ส.วารีรัตน์ ทิพบุญทอง
หัวหน้างาน งานบุคลากรนายทองสุข พ่วงเพ็ชร
หัวหน้างาน งานปกครองว่าที่ รต.สถาพร รอดสะใภ้
หัวหน้างาน งานปกครองนายอุเทน ระยะไมตรี
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายชัยฤทธิ์ บัวเพชร
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายเมธัญ เทียมถนอม
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายสุรชัย สังขารา
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ

นายสัญชัย ไตรญาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์ส.อ.ธวัช ปริญญาศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายทวี เติมสายทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายณรงค์ แอนิหล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายกันตพัฒน์ อริยะพิทักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายสิรวิทย์ รื่นรมย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสิริวัฒน์ เกษตรทรัพย์สิน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์น.ส.พรทิพย์ ศรีบุญเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายพิสิฐพงศ์ สีดาว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.อาภัสรา นามมนตรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางยุวรี รื่นรมย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรมน.ส.ปาริชาต เรืองฤทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการขาย/การตลาดน.ส.ชลธิชา จันทร์ทัด
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางศรีสุดา จันทร์ศร
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางรุ่งรัตน์ ไตรญาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนายชลธิต นุชเนตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานดร.บุญสืบ โพธิ์ศรี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายวิทยา บุญมี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายนิรันดร์ ศุกรสุนทร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจอม นามีผล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสวง ชุ่มแจ้ง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสุรศักดิ์ ไทรไกรกระ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังน.ส.สุจิตรา ช่างพิมพ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางพิมพ์ประไพ ฉ้งทับ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.สตกมล ท้าวคำลือ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.สุกัญรดา คุณารักษ์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการบัญชีนายวทัญญู ธิบูรณ์บุญ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายวัชราวุธ เกียรติรุ่งโรจน์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง

น.ส.ศรีโสภา ลิมปิโชติพงษ์
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียนนายธนาวัน ทองประยูร
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายธวัช เกตุแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายธัญพิสิษฐ์ เกล็บจุ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายพงค์พีระ ไชยสนาม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่น.ส.วีณา เขตกิจ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่

นายกิติศักดิ์ ยี่สุ่นศรี
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.สุกัญญา ด้วงเอียด
พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายชำนาญ จับบาง
พนักงานราชการ แผนกเทคนิคพื้นฐาน

นายอรรถพล เฉลิมชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายอมรเทพ โตกราน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายทศพร นามพุก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายยุทธนา พุ่มสีนิล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายอนันต์ หนูนินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายพีรพล ทองมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสุวิศิษฏ์ กริมทุม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์น.ส.วิสุดา เหมันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางปาณิสรา อ่วมประทุม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายจรัล อ่วมประทุม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์น.ส.จันจิรา สวัสดิ์พิบูลย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสานุพงศ์ แดงพยนต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายชวัลณัฐ แจ่มจำรัส
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายพีรนันท์ ผลจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายประนม เวินขุนทด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ ร.ต.วรเชษฐ์ วงพันธุ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์น.ส.พิชญ์สินี รักสัตย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายภัทราวุธ คงเพ็ชร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกัมพล พูนนาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.เหมรัตน์ ช่างทุ่งใหญ่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธนสิทธิ์ ทรัพย์อร่าม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอรรณพ สิมพิลา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายณัฐพงษ์ สร้อยเสพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.สุกัญญา แซ่อึ้ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.ลดาวัลย์ สมจิตร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายศิรชัช ชนะค้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.วลีวรรณ สีรักษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.เมวิกา สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.อรอนงค์ ฝางแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.มณีรัตน์ คงตางาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางพรภรรณ ประยงค์หอม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาดนางลักษ์ขณา ปราโมทย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาดนายปิติ จอนใจตรง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาดน.ส.อังคณา ทองจุฑา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนายชนาธิป ไตรสุทธิกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีน.ส.นภัสรพี ชาวไชย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการนายวุฒิชัย ใจมิภักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายทองพิทักษ์ พยานอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายสมชาย น้อยทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.พัชรา พานแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายณัฐศิลป์ ปิ่นวงษ์งาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.สมิตา เกตุวรภัทรา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.พรรณนิภา เชื้อกุณะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายกิตติพงศ์ นุยืนรัมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.สุภวรรณ์ กริ่งรัมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.จริยาภรณ์ ปานสาคร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.ปานวดี โคกกลาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจMR. SIMPHIWE NGCOBO
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายนิพนธ์ จันทร์พนอรักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศน.ส.แก้วยากรณ์ แก้วแกมสี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศน.ส.ชนากานต์ ชูวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายเกรียงไกร ปิ่นแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายชรินทร์ ศรส่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายภานุพงศ์ ดิษแพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายประภาส โคกอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายวุฒิชัย ใจซื่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะน.ส.นันทนา สายกี่เส็ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายวรวิช ปลื้มใจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังน.ส.จิตต์อาภา สายยืด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายดุลยวัต กุลฑา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายพนธ์พันธ์ เพชรศรีทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้างน.ส.ทิพวรรณ คำขจร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้างน.ส.จิราวรรณ สัมพะวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้างนายเอกชัย คงยนต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้างน.ส.อภิรดี ศิริวิทย์ภักดีกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานน.ส.ภัสนัน ยุบรัมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานน.ส.วราลักษณ์ ชัยพันธ์ุ
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานน.ส.ดาอีย๊ะ ละลิหมุด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์นายปรียะพงษ์ ฟองสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์นายธีรภัทร์ ทองกวา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์นายศิริวัฒน์ กิจโสภณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์

น.ส.ยุพาวดี มอญใต้
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน

นางศรีนวล ม่วงหอม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปนายโยธิน สะอาดศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.รัตนา เต็มนุช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.ชนิตา จับบาง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.สุทธิกาญจน์ มีนุชนาถ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.วาสนา ทองเกษม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.พิชานันท์ เปี่ยมชานนท์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.สรีราภรณ์ กาญจนฉวี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนน.ส.ดารารัตน์ สวัสดิ์รักษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนน.ส.รพีพร ชาวไร่อ้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศน.ส.กานดา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศน.ส.ณัฐศิมา จันทร์เหลือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินน.ส.สิริวิมล เร่บ้านเกาะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินน.ส.ภาวะดี เรือนบัว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.พรพิมล ชาวไร่อ้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.ภัสสร มาลี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.นันทินี อุยยาหาญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาน.ส.ปัณฑิตา เจริญกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษานางโสภา สังขารา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีน.ส.สุชาดา พันธ์ตาวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีน.ส.วิชุดา บุญฤทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายอัคร ช้างพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.ปิยะฉัตร หงษ์เทศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.อทิติยา วรสิทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.สุทธิดา จิตรโรจน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.ชลธิชา จิตรซื่อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสมใจ พรมโสภา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาน.ส.เอื้องทิพย์ เหมือนเงา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแผนและงบประมาณนางประดิษฐ์ กุมทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอภิชาติ หาญวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายวรชาติ รอดทะยอย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางเรไร หาญวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางอนัตตา เตาวโรดม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายบุญเลิศ น่วมกานนท์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางน้ำผึ้ง ทรัพย์สิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางวิลัยวรร น่วมกานนท์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสุภาพร แสงเนียม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น.ส.ชลณภัค ฮวดสุนทร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจน.ส.มธุรส โพธิสิทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางนฎา ลิมลาวัลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผลน.ส.พรกมล บุญเลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนน.ส.รุ่งนภา สำเภาทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์น.ส.เมธิรินทร์ อมรเธียรพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์น.ส.เสาวภา หกเหลี่ยม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.สุวารี หาญตระกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางอนัญญา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรน.ส.เอมมิกา เอื้ออังกูรมงคล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองน.ส.รุ่งทิพย์ ขันธรางกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองน.ส.อรุณี มาสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายไพสิฐ ทับหิรัญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางพวงทิพย์ อิ่มธนบัตร
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางอุทุมพร แก้วสามศรี
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางเพ็ญศรี วงศ์แสนเจริญดี
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางพรรษชล พึ่งสุนทรศิริมาศ
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายจักรพันธ์ พึ่งเมือง
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธำรงค์ วุฒิธนากรกุล
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายชูชาติ ทัฬหพัชรกุล
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายศิลป์ชัย ทรงศิริโสภิณ
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

น.ส.จิราพร สิงห์ขอนภูมิ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.รัตนภรณ์ บุญเจริญ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.อารยา แสงพวง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายสมนึก ฉัตรจิ๋ว
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายเฉลิมพร เหล่ามาลา
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายประเสริฐ ตระกูลวงษ์
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.จรินทร์ธร ไพศาลธนภาคย์
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายอภิเชษฐ์ ลาภปัญญา
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน