ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
5

• ชาย
116

• หญิง
108

รวม
229


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
33

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
4

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
100

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
18

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
8

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
47


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• สาขาวิชาเครื่องกล
19

• สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
16

• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
26

• สาขางานสถาปัตยกรรม
6

• สาขางานการขาย/การตลาด
6

• สาขางานการบัญชี
8

• สาขางานการเลขานุการ
4

• สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
18

• สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15

• สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7

• สาขาวิชาโลหะการ
11

• สาขางานไฟฟ้ากำลัง
10

• สาขางานการก่อสร้าง
9

• กลุ่มพื้นฐาน
5

• สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
1

• ภาษาอังกฤษ
1

• ภาษาจีน
1

• งานบริหารงานทั่วไป
10

• งานทะเบียน
8

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานการเงิน
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
9

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานแผนและงบประมาณ
2

• งานอาคารสถานที่
18

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
3

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
6

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
8

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
13

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานบุคลากร
6

• งานปกครอง
15

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
14

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานความร่วมมือ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4
นายสาวิทย์ ญาณภิรัต
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายโสรัจ นาคทัต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายไวยโรจน์ โกบประยูร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายสมยศ แก้วประทุมรัสมี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายพันธ์ศักดิ์ บุญปก
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาเครื่องกลนายวิวัฒน์ มงคลเพ็ชร์
หัวหน้าสาขา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์นางพรรษชล พึ่งสุนทรศิริมาศ
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล
หัวหน้าสาขา สาขางานสถาปัตยกรรมนางสังวาลย์ อยู่ทรง
หัวหน้าสาขา สาขางานการขาย/การตลาดนางฐานวีร์ ณ นคร
หัวหน้าสาขา สาขางานการบัญชีนางวรรณี ชิดเชื้อวงศ์
หัวหน้าสาขา สาขางานการเลขานุการนายพรมงคล วรนาม
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างกลโรงงานนางเบญจมาศ โพธิกำพล
หัวหน้าสาขา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายอุทัย ศรีษะนอก
หัวหน้าสาขา สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศนายประดิษฐ ดีกระจ่าง
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาโลหะการน.ส.วิลาวัลย์ ส่งแสงแก้ว
หัวหน้าสาขา สาขางานไฟฟ้ากำลังนายชาตรี ศรีคงแก้ว
หัวหน้าสาขา สาขางานการก่อสร้างนายภิญโญ ปิยะกุล
หัวหน้าสาขา กลุ่มพื้นฐานว่าที่ร้อยตรีวันชัย รัชตะสมบูรณ์
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์

น.ส.ศิริรัตน์ เมฆสุวรัตน์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไปนายศิลป์ชัย ทรงศิริโสภิณ
หัวหน้างาน งานทะเบียนนายเอกรินทร์ สินทะเกิด
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายสมศักดิ์ ทับทัน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางวรรณา ทรงศิริโสภิณ
หัวหน้างาน งานการเงินนางนันทวัน ชุ่มแจ้ง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.มุกดา วงศา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายวิษณุ ค้อสุวรรณดี
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษาน.ส.ปัญญาพร สมพงษ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายอนุสรณ์ จารุฑีฆัมพร
หัวหน้างาน งานพัสดุนางวาสนา ปาลรังษี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายสมเกียรติ นันทรัตนพงศ์
หัวหน้างาน งานแผนและงบประมาณนายสุวัฒ ม่วงเขียว
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายธนะ จันทร์อ่อน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่น.ส.สุภาพร วงค์เรียน
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางเพ็ญศรี วงศ์แสนเจริญดี
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายทศพร เซี่ยงจ๊ง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนายพิสิฐพงศ์ สีดาว
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายเชษฐ์นรินทร์ จุ่นเกตุ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายมาโนชญ์ เผื่อนโภคา
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางศรีสุดา จันทร์ศร
หัวหน้างาน งานบุคลากรนายกันตพัฒน์ อริยะพิทักษ์
หัวหน้างาน งานปกครองนายชัยฤทธิ์ บัวเพชร
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายทองสุข พ่วงเพ็ชร
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสุรชัย สังขารา
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ

นายสัญชัย ไตรญาณ
ครูประจำ สาขาวิชาเครื่องกลนายศุภชัย บริสุทธิ์พงศากุล
ครูประจำ สาขาวิชาเครื่องกลส.อ.ธวัช ปริญญาศาสตร์
ครูประจำ สาขาวิชาเครื่องกลนายทวี เติมสายทอง
ครูประจำ สาขาวิชาเครื่องกลนายณรงค์ แอนิหล
ครูประจำ สาขาวิชาเครื่องกลนายธีรศักดิ์ คงเพ็ชร์
ครูประจำ สาขาวิชาเครื่องกลนางพวงทิพย์ อิ่มธนบัตร
ครูประจำ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์นายสิรวิทย์ รื่นรมย์
ครูประจำ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์น.ส.วรรณกร สิทธิ์กลาง
ครูประจำ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์นายสิริวัฒน์ เกษตรทรัพย์สิน
ครูประจำ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์นางสมบุญ บริสุทธิ์พงศากุล
ครูประจำ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นางยุวรี รื่นรมย์
ครูประจำ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นางภัทรินทร์ พงษ์สาระนันทกุล
ครูประจำ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายสมชาย โพธิกำพล
ครูประจำ สาขางานสถาปัตยกรรมนายคมกฤช ไวยติดต่อ
ครูประจำ สาขางานการขาย/การตลาดนางศรีพรรณ จารุฑีฆัมพร
ครูประจำ สาขางานการขาย/การตลาดน.ส.ชลธิชา จันทร์ทัด
ครูประจำ สาขางานการบัญชีนางชลดา ลิมพานิชย์
ครูประจำ สาขางานการบัญชีนางดารณี นามีผล
ครูประจำ สาขางานการเลขานุการนางรุ่งรัตน์ ไตรญาณ
ครูประจำ สาขางานการเลขานุการนายชลธิต นุชเนตร
ครูประจำ สาขาวิชาช่างกลโรงงานดร.บุญสืบ โพธิ์ศรี
ครูประจำ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศนายนิรันดร์ ศุกรสุนทร
ครูประจำ สาขางานไฟฟ้ากำลังนายจอม นามีผล
ครูประจำ สาขางานไฟฟ้ากำลังนายสวง ชุ่มแจ้ง
ครูประจำ สาขางานไฟฟ้ากำลังน.ส.สุจิตรา ช่างพิมพ์
ครูประจำ สาขางานไฟฟ้ากำลัง

น.ส.วารีรัตน์ ทิพบุญทอง
บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2) งานบริหารงานทั่วไป

นางอุมาพร สร้อยมงคล
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นางพิมพ์ประไพ ฉ้งทับ
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นางอุษา คงเพ็ชร์
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.พรทิพย์ ศรีบุญเรือง
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.อาภัสรา นามมนตรี
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายสรณ์ณวินทร์ นัดพบสุข
ครูผู้ช่วย สาขางานสถาปัตยกรรมน.ส.ปาริชาต เรืองฤทธิ์
ครูผู้ช่วย สาขางานการขาย/การตลาดน.ส.สมจิตต์ บุญละออ
ครูผู้ช่วย สาขางานการบัญชีว่าที่ รต.สถาพร รอดสะใภ้
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาช่างกลโรงงานนายวทัญญู ธิบูรณ์บุญ
ครูผู้ช่วย สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางนุชจรีย์ เมืองรมย์
ครูผู้ช่วย สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศนายวิทยา บุญมี
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาโลหะการนายธวัชชัย แก้วอินหน่อ
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาโลหะการนายสุรศักดิ์ ไทรไกรกระ
ครูผู้ช่วย สาขางานไฟฟ้ากำลังนายอุเทน ระยะไมตรี
ครูผู้ช่วย สาขางานการก่อสร้างนายวัชราวุธ เกียรติรุ่งโรจน์
ครูผู้ช่วย สาขางานการก่อสร้าง

น.ส.ศรีโสภา ลิมปิโชติพงษ์
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียนนายธนาวัน ทองประยูร
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายธวัช เกตุแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายธัญพิสิษฐ์ เกล็บจุ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายพงค์พีระ ไชยสนาม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่น.ส.วีณา เขตกิจ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่

นายกิติศักดิ์ ยี่สุ่นศรี
พนักงานราชการ สาขาวิชาช่างกลโรงงานน.ส.สุกัญญา ด้วงเอียด
พนักงานราชการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายชำนาญ จับบาง
พนักงานราชการ กลุ่มพื้นฐาน

นายอรรถพล เฉลิมชัย
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลนายธวัฒน์ พรประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลนายอมรเทพ โตกราน
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลนายกานต์ นุ่มศิริ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลนายทศพร นามพุก
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลนายยุทธนา พุ่มสีนิล
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลนายอนันต์ หนูนินทร์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลนายสุวิศิษฏ์ กริมทุม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลนางปาณิสรา อ่วมประทุม
ครูอัตราจ้าง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์นายจรัล อ่วมประทุม
ครูอัตราจ้าง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์นายกิตติศักดิ์ กล่องชู
ครูอัตราจ้าง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์นายชวัลณัฐ แจ่มจำรัส
ครูอัตราจ้าง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์นายพีรนันท์ ผลจันทร์
ครูอัตราจ้าง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์นายธนสรณ์ กิมิบัติ
ครูอัตราจ้าง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์นายธนโชติ ทีคำแก้ว
ครูอัตราจ้าง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์นายประนม เวินขุนทด
ครูอัตราจ้าง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์น.ส.พิชญ์สินี รักสัตย์
ครูอัตราจ้าง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์นายภัทราวุธ คงเพ็ชร์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายกัมพล พูนนาม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.เหมรัตน์ ช่างทุ่งใหญ่
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายธนสิทธิ์ ทรัพย์อร่าม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.นุชรี ชูราศรี
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายอรรณพ สิมพิลา
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.ลดาวัลย์ สมจิตร์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.อารญา มูลกิจ
ครูอัตราจ้าง สาขางานสถาปัตยกรรมนางพรภรรณ ประยงค์หอม
ครูอัตราจ้าง สาขางานการขาย/การตลาดนายปิติ จอนใจตรง
ครูอัตราจ้าง สาขางานการขาย/การตลาดน.ส.อังคณา ทองจุฑา
ครูอัตราจ้าง สาขางานการบัญชีน.ส.นิรชรา ชาวไชย
ครูอัตราจ้าง สาขางานการบัญชีนางธมกร ปิ่นมังกร
ครูอัตราจ้าง สาขางานการเลขานุการนายวุฒิชัย ใจมิภักดิ์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานนายทองพิทักษ์ พยานอน
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานนายสมชาย น้อยทรัพย์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานน.ส.พัชรา พานแก้ว
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานน.ส.สมิตา เกตุวรภัทรา
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานน.ส.จิระภา ทอนศรี
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานน.ส.จริยาภรณ์ ปานสาคร
ครูอัตราจ้าง สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.จันทร์เพ็ญ สินธเกิด
ครูอัตราจ้าง สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายสรวิชญ์ แจ่มแสง
ครูอัตราจ้าง สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศนายเกรียงไกร ปิ่นแก้ว
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาโลหะการนายชรินทร์ ศรส่ง
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาโลหะการนายภานุพงศ์ ดิษแพ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาโลหะการนายประภาส โคกอ่อน
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาโลหะการน.ส.เสาวลักษณ์ เอ็นดู
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาโลหะการน.ส.ศิริพร ระภานุสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง สาขางานไฟฟ้ากำลังนายสุทธิรักษ์ เพชรศรีทอง
ครูอัตราจ้าง สาขางานการก่อสร้างน.ส.ทิพวรรณ คำขจร
ครูอัตราจ้าง สาขางานการก่อสร้างน.ส.จิราวรรณ สัมพะวงศ์
ครูอัตราจ้าง สาขางานการก่อสร้างนายเอกชัย คงยนต์
ครูอัตราจ้าง สาขางานการก่อสร้างน.ส.อภิรดี ศิริวิทย์ภักดีกุล
ครูอัตราจ้าง กลุ่มพื้นฐานน.ส.ภัสนัน ยุบรัมย์
ครูอัตราจ้าง กลุ่มพื้นฐาน

นางศรีนวล แก้วจุนันท์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปนายโยธิน สะอาดศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.รัตนา เต็มนุช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.ชนิตา จับบาง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.จุฑารัตน์ ชัยแย้ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.สรีราภรณ์ กาญจนฉวี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนน.ส.ดารารัตน์ สวัสดิ์รักษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนน.ส.ยุพาวดี มอญใต้
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนน.ส.รพีพร ชาวไร่อ้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศน.ส.กานดา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศน.ส.ณัฐศิมา จันทร์เหลือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินน.ส.ภาวะดี เรือนบัว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.พรพิมล ชาวไร่อ้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.อรวรรณ ภู่เงิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.นันทินี อุยยาหาญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาน.ส.ชนาภัทร ปลื้มสุทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษานางโสภา สังขารา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีน.ส.รินรดา วงษ์เบาะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนายวัลลภ พูนบางยุง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.วิชุดา บุญฤทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายเศรษฐศิริ วิทธิเวชกุลธร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.สุภาพร ศรีสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.ปิยะฉัตร หงษ์เทศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.ชลธิชา จิตรซื่อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสมใจ พรมโสภา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาน.ส.เอื้องทิพย์ เหมือนเงา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแผนและงบประมาณนางสมหมาย สินมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางประดิษฐ์ กุมทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอภิชาติ หาญวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายวรชาติ รอดทะยอย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางเรไร หาญวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางอนัตตา เตาวโรดม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางน้ำผึ้ง ทรัพย์สิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น.ส.ชลณภัค ฮวดสุนทร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจน.ส.มธุรส โพธิสิทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางนฎา ลิมลาวัลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผลน.ส.พรกมล บุญเลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนน.ส.รุ่งนภา สำเภาทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์น.ส.เมธิรินทร์ อมรเธียรพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์น.ส.เสาวภา หกเหลี่ยม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.อริสรา ดิษฐเอม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางอนัญญา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรน.ส.จันทร์ธิมา ทิมคลับ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองน.ส.รุ่งทิพย์ ขันธรางกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองน.ส.อรุณี มาสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายไพสิฐ ทับหิรัญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางแสงโฉม นิลดำ
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายจักรพันธ์ พึ่งเมือง
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.นารีรัตน์ ทองมั่ง
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขางานการบัญชีนายธำรงค์ วุฒิธนากรกุล
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาช่างกลโรงงานนายชูชาติ ทัฬหพัชรกุล
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาช่างกลโรงงานAPOLINAR R. MOLIJAR JR.
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจJOHN RYAN NISPEROS
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจDANIEL KIPROTICH KENYAN
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

JOSEPH BALUKU
ครูภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์Mr.Kezang Jigme
ครูภาษาต่างประเทศ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจMr.Jamyang Chopel
ครูภาษาต่างประเทศ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจARMARIO BALLANO
ครูภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ

นายธวัฒชัย แพทย์เกาะ
ครูฝึกสอน สาขาวิชาเครื่องกลนายนิติภูมิ นามจันทรา
ครูฝึกสอน สาขาวิชาเครื่องกลนายอทิติ ศุกรสุนทร
ครูฝึกสอน สาขางานสถาปัตยกรรมนายพิชญ พุ่มภักดี
ครูฝึกสอน สาขางานสถาปัตยกรรมนางสาวคูณมาศ หิรัญนวกูล
ครูฝึกสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงานนางสาวสุภวรรณ์ กริ่งรัมย์
ครูฝึกสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงานน.ส.สุกฤตา ปินธง
ครูฝึกสอน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.สิริกานต์ จิตต์คง
ครูฝึกสอน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายสุภกิจ ภิรมย์ไชย
ครูฝึกสอน สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศนายเอกวิชญ์ โลกานุวัตรเสถียร
ครูฝึกสอน สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศน.ส.พวงเพชร บุญมางาม
ครูฝึกสอน สาขาวิชาโลหะการน.ส.ธัญวรัตน์ จากสกุล
ครูฝึกสอน สาขาวิชาโลหะการนายอภิวัฒน์ รุ่งสาคร
ครูฝึกสอน สาขางานการก่อสร้างนายสหพัฒน์ พุทธเจริญ
ครูฝึกสอน สาขางานการก่อสร้าง

นายสมนึก ฉัตรจิ๋ว
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายเมธัญ เทียมถนอม
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายศรายุทธ คอนเอม
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายกรณพงศ์ วงษ์จินดา
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายเฉลิมพร เหล่ามาลา
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายบุญหลง โตประดิษฐ์
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายมนตรี ร้อยกรอง
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายประเสริฐ ตระกูลวงษ์
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายจิรายุ สงชัย
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

Miss araki chihiro
ครูอาสาสมัคร สาขาวิชาช่างกลโรงงาน