ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
115

• หญิง
113

รวม
228


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
33

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
3

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
110

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
22

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
9

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
36


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• สาขาวิชาช่างยนต์
17

• สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
17

• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
30

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3

• สาขาวิชาการขาย/การตลาด
7

• สาขาวิชาการบัญชี
9

• สาขาวิชาการเลขานุการ
4

• สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
20

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9

• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6

• สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
8

• สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
12

• สาขาวิชาช่างการก่อสร้าง
7

• กลุ่มพื้นฐาน
5

• สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
5

• งานบริหารงานทั่วไป
11

• งานทะเบียน
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานการเงิน
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานบัญชี
4

• งานพัสดุ
9

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแผนและงบประมาณ
3

• งานอาคารสถานที่
19

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
6

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานบุคลากร
6

• งานปกครอง
14

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานความร่วมมือ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4
นายสาวิทย์ ญาณภิรัต
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมยศ แก้วประทุมรัสมี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายกนกศักดิ์ มุธิโต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายโสรัจ นาคทัต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายนพณัช หงษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายพันธ์ศักดิ์ บุญปก
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างยนต์นายวิวัฒน์ มงคลเพ็ชร์
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางพรรษชล พึ่งสุนทรศิริมาศ
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายสรณ์ณวินทร์ นัดพบสุข
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมนางสังวาลย์ อยู่ทรง
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาการขาย/การตลาดนางฐานวีร์ ณ นคร
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาการบัญชีนางดารณี นามีผล
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาการเลขานุการนายพรมงคล วรนาม
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างกลโรงงานนางเบญจมาศ โพธิกำพล
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายอุทัย ศรีษะนอก
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายประดิษฐ ดีกระจ่าง
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะน.ส.วิลาวัลย์ ส่งแสงแก้ว
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายชาตรี ศรีคงแก้ว
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างการก่อสร้างนายวชิรวุธ หมอทรัพย์
หัวหน้าสาขา กลุ่มพื้นฐานว่าที่ร้อยตรีวันชัย รัชตะสมบูรณ์
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์

นางวรรณี ชิดเชื้อวงศ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไปนายศิลป์ชัย ทรงศิริโสภิณ
หัวหน้างาน งานทะเบียนนายเอกรินทร์ สินทะเกิด
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายสมศักดิ์ ทับทัน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางวรรณา ทรงศิริโสภิณ
หัวหน้างาน งานการเงินนางนันทวัน ชุ่มแจ้ง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.มุกดา วงศา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาน.ส.ปัญญาพร สมพงษ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษาน.ส.สมจิตต์ บุญละออ
หัวหน้างาน งานบัญชีนายอนุสรณ์ จารุฑีฆัมพร
หัวหน้างาน งานพัสดุนายวิษณุ ค้อสุวรรณดี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางวาสนา ปาลรังษี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายธวัชชัย แก้วอินหน่อ
หัวหน้างาน งานแผนและงบประมาณนายสมชาย โพธิกำพล
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายธนะ จันทร์อ่อน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางราตรี เจริญรูป
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจน.ส.สุภาพร วงค์เรียน
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางภัทรินทร์ พงษ์สาระนันทกุล
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายสุรศักดิ์ ไทรไกรกระ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนางนุชจรีย์ เมืองรมย์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายเชษฐ์นรินทร์ จุ่นเกตุ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายมาโนชญ์ เผื่อนโภคา
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสุพรรญา อินธิแสง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายศุภชัย บริสุทธิ์พงศากุล
หัวหน้างาน งานบุคลากรน.ส.วารีรัตน์ ทิพบุญทอง
หัวหน้างาน งานบุคลากรนายทองสุข พ่วงเพ็ชร
หัวหน้างาน งานปกครองว่าที่ รต.สถาพร รอดสะใภ้
หัวหน้างาน งานปกครองนายอุเทน ระยะไมตรี
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายชัยฤทธิ์ บัวเพชร
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายเมธัญ เทียมถนอม
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายสุรชัย สังขารา
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ

นายสัญชัย ไตรญาณ
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์ส.อ.ธวัช ปริญญาศาสตร์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์นายทวี เติมสายทอง
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์นายณรงค์ แอนิหล
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์นายกันตพัฒน์ อริยะพิทักษ์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์นายธีรศักดิ์ คงเพ็ชร์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างยนต์นายสิรวิทย์ รื่นรมย์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายทรงสมศักดิ์ บุญมิ่ง
ครูประจำ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสิริวัฒน์ เกษตรทรัพย์สิน
ครูประจำ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสมบุญ บริสุทธิ์พงศากุล
ครูประจำ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นางยุวรี รื่นรมย์
ครูประจำ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นางอุมาพร สร้อยมงคล
ครูประจำ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นางอุษา คงเพ็ชร์
ครูประจำ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.พรทิพย์ ศรีบุญเรือง
ครูประจำ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายพิสิฐพงศ์ สีดาว
ครูประจำ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.อาภัสรา นามมนตรี
ครูประจำ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล
ครูประจำ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมนางศรีพรรณ จารุฑีฆัมพร
ครูประจำ สาขาวิชาการขาย/การตลาดน.ส.ปาริชาต เรืองฤทธิ์
ครูประจำ สาขาวิชาการขาย/การตลาดน.ส.ชลธิชา จันทร์ทัด
ครูประจำ สาขาวิชาการบัญชีนางศรีสุดา จันทร์ศร
ครูประจำ สาขาวิชาการบัญชีนางรุ่งรัตน์ ไตรญาณ
ครูประจำ สาขาวิชาการเลขานุการนายชลธิต นุชเนตร
ครูประจำ สาขาวิชาช่างกลโรงงานดร.บุญสืบ โพธิ์ศรี
ครูประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายวิทยา บุญมี
ครูประจำ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะนายนิรันดร์ ศุกรสุนทร
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจอม นามีผล
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสวง ชุ่มแจ้ง
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังน.ส.สุจิตรา ช่างพิมพ์
ครูประจำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางชลดา ลิมพานิชย์
บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2) งานการเงิน

นางพิมพ์ประไพ ฉ้งทับ
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.สตกมล ท้าวคำลือ
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.สุกัญรดา คุณารักษ์
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาการบัญชีนายวทัญญู ธิบูรณ์บุญ
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายวัชราวุธ เกียรติรุ่งโรจน์
ครูผู้ช่วย สาขาวิชาช่างการก่อสร้าง

น.ส.ศรีโสภา ลิมปิโชติพงษ์
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียนนายธนาวัน ทองประยูร
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายธวัช เกตุแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายธัญพิสิษฐ์ เกล็บจุ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายพงค์พีระ ไชยสนาม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่น.ส.วีณา เขตกิจ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่

นายกิติศักดิ์ ยี่สุ่นศรี
พนักงานราชการ สาขาวิชาช่างกลโรงงานน.ส.สุกัญญา ด้วงเอียด
พนักงานราชการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายชำนาญ จับบาง
พนักงานราชการ กลุ่มพื้นฐาน

นายอรรถพล เฉลิมชัย
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นายอมรเทพ โตกราน
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นายกานต์ นุ่มศิริ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นายทศพร นามพุก
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นายยุทธนา พุ่มสีนิล
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นายอนันต์ หนูนินทร์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นายสุวิศิษฏ์ กริมทุม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นางสาววิสุดา เหมันต์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์นางปาณิสรา อ่วมประทุม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายจรัล อ่วมประทุม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวจันจิรา สวัสดิ์พิบูลย์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายกิตติศักดิ์ กล่องชู
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสานุพงศ์ แดงพยนต์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายชวัลณัฐ แจ่มจำรัส
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายพีรนันท์ ผลจันทร์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายประนม เวินขุนทด
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ ร.ต.วรเชษฐ์ วงพันธุ์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์น.ส.พิชญ์สินี รักสัตย์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายภัทราวุธ คงเพ็ชร์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายกัมพล พูนนาม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.เหมรัตน์ ช่างทุ่งใหญ่
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายธนสิทธิ์ ทรัพย์อร่าม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายอรรณพ สิมพิลา
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายทศพร จีนสมุทร
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.สุกัญญา แซ่อึ้ง
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.ลดาวัลย์ สมจิตร์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นางพรภรรณ ประยงค์หอม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการขาย/การตลาดนางลักษ์ขณา ปราโมทย์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการขาย/การตลาดนายปิติ จอนใจตรง
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการขาย/การตลาดน.ส.อังคณา ทองจุฑา
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชีน.ส.วชิราภรณ์ ทัศนีย์ไตรเทพ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชีน.ส.ปรีชาภรณ์ ตะพันธ์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชีน.ส.นภัสรพี ชาวไชย
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการเลขานุการนายวุฒิชัย ใจมิภักดิ์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานนายทองพิทักษ์ พยานอน
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานนายสมชาย น้อยทรัพย์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานน.ส.พัชรา พานแก้ว
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานนายณัฐศิลป์ ปิ่นวงษ์งาม
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานน.ส.สมิตา เกตุวรภัทรา
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานน.ส.พรรณนิภา เชื้อกุณะ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานนายกิตติพงศ์ นุยืนรัมย์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานน.ส.สุภวรรณ์ กริ่งรัมย์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงานน.ส.จริยาภรณ์ ปานสาคร
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายนิพนธ์ จันทร์พนอรักษ์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายเกรียงไกร ปิ่นแก้ว
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะนายชรินทร์ ศรส่ง
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะนายภานุพงศ์ ดิษแพ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะนายประภาส โคกอ่อน
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะนายวุฒิชัย ใจซื่อ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะนายวรวิช ปลื้มใจ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังน.ส.จิตต์อาภา สายยืด
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายดุลยวัต กุลฑา
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายพนธ์พันธ์ เพชรศรีทอง
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างการก่อสร้างน.ส.ทิพวรรณ คำขจร
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างการก่อสร้างน.ส.จิราวรรณ สัมพะวงศ์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างการก่อสร้างนายเอกชัย คงยนต์
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างการก่อสร้างน.ส.อภิรดี ศิริวิทย์ภักดีกุล
ครูอัตราจ้าง กลุ่มพื้นฐานน.ส.ภัสนัน ยุบรัมย์
ครูอัตราจ้าง กลุ่มพื้นฐานน.ส.วราลักษณ์ ชัยพันธ์ุ
ครูอัตราจ้าง กลุ่มพื้นฐานนายปรียะพงษ์ ฟองสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์นายธีรภัทร์ ทองกวา
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์นายศิริวัฒน์ กิจโสภณ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์น.ส.ดาอีย๊ะ ละลิหมุด
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์

น.ส.ยุพาวดี มอญใต้
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน

นางศรีนวล แก้วจุนันท์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปนายโยธิน สะอาดศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.รัตนา เต็มนุช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.ชนิตา จับบาง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.สุทธิกาญจน์ มีนุชนาถ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.วาสนา ทองเกษม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.สรีราภรณ์ กาญจนฉวี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนน.ส.ดารารัตน์ สวัสดิ์รักษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนน.ส.รพีพร ชาวไร่อ้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศน.ส.กานดา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศน.ส.ณัฐศิมา จันทร์เหลือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินน.ส.สิริวิมล เร่บ้านเกาะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินน.ส.ภาวะดี เรือนบัว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.พรพิมล ชาวไร่อ้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.ภัสสร มาลี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.นันทินี อุยยาหาญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาน.ส.ปัณฑิตา เจริญกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษานางโสภา สังขารา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีน.ส.สุชาดา พันธ์ตาวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนายวัลลภ พูนบางยุง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.วิชุดา บุญฤทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายอัคร ช้างพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.อทิติยา วรสิทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.สุทธิดา จิตรโรจน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.ชลธิชา จิตรซื่อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสมใจ พรมโสภา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาน.ส.เอื้องทิพย์ เหมือนเงา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแผนและงบประมาณนางสมหมาย สินมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางประดิษฐ์ กุมทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอภิชาติ หาญวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายวรชาติ รอดทะยอย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางเรไร หาญวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางอนัตตา เตาวโรดม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางน้ำผึ้ง ทรัพย์สิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสุภาพร แสงเนียม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น.ส.ชลณภัค ฮวดสุนทร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจน.ส.มธุรส โพธิสิทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางนฎา ลิมลาวัลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผลน.ส.พรกมล บุญเลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนน.ส.รุ่งนภา สำเภาทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์น.ส.เมธิรินทร์ อมรเธียรพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์น.ส.เสาวภา หกเหลี่ยม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.ปุญชรัศมิ์ จันทร์กรูด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางอนัญญา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรน.ส.เอมมิกา เอื้ออังกูรมงคล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองน.ส.รุ่งทิพย์ ขันธรางกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองน.ส.อรุณี มาสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายไพสิฐ ทับหิรัญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางพวงทิพย์ อิ่มธนบัตร
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางอุทุมพร แก้วสามศรี
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นางเพ็ญศรี วงศ์แสนเจริญดี
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายจักรพันธ์ พึ่งเมือง
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์นายธำรงค์ วุฒิธนากรกุล
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาช่างกลโรงงานนายชูชาติ ทัฬหพัชรกุล
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

BHUYIAN A F M FIROZ NOOR
ครูภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์JAVED SHARIQUE IMRAN
ครูภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์OCHOLA ALEX ABE
ครูภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์MR.MOODLEY KYLE
ครูภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวจิราพร สิงห์ขอนภูมิ
ครูฝึกสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงานนางสาวรัตนภรณ์ บุญเจริญ
ครูฝึกสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงานนางสาวอารยา แสงพวง
ครูฝึกสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงานนายเอกวิชญ์ โลกานุวัตรเสถียร
ครูฝึกสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสมนึก ฉัตรจิ๋ว
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายเฉลิมพร เหล่ามาลา
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายประเสริฐ ตระกูลวงษ์
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.จรินทร์ธร ไพศาลธนภาคย์
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายอภิเชษฐ์ ลาภปัญญา
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน