ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
4

• ชาย
97

• หญิง
119

รวม
220


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
3

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
92

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
18

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
7

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
59


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
17

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
15

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
28

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
3

• แผนกวิชาการขาย/การตลาด
5

• แผนกวิชาการบัญชี
8

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
19

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
9

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
12

• แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
8

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
5

• ภาษาอังกฤษ
1

• งานบริหารงานทั่วไป
8

• งานทะเบียน
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานการเงิน
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
7

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแผนและงบประมาณ
1

• งานอาคารสถานที่
18

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
10

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
5

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
11

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานบุคลากร
6

• งานปกครอง
11

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานความร่วมมือ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
6

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายณรงค์ ไทยทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายกนกศักดิ์ มุธิโต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายโสรัจ นาคทัต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายสมเกียรติ ภูมิชัยสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้าแผนกนายธีรศักดิ์ คงเพ็ชร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายเอกรินทร์ สินทะเกิด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางอุมาพร สร้อยมงคล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสรณ์ณวินทร์ นัดพบสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรมนางสังวาลย์ อยู่ทรง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนายพรมงคล วรนาม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางเบญจมาศ โพธิกำพล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางนุชจรีย์ เมืองรมย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศน.ส.วิลาวัลย์ ส่งแสงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายชาตรี ศรีคงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานปกครองว่าที่ร้อยตรีวันชัย รัชตะสมบูรณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างานนางวรรณี ชิดเชื้อวงศ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนายสมศักดิ์ ทับทัน
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายสิริวัฒน์ เกษตรทรัพย์สิน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายวทัญญู ธิบูรณ์บุญ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางวรรณา ทรงศิริโสภิณ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางอุษา คงเพ็ชร์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจน.ส.มุกดา วงศา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายสุรศักดิ์ ไทรไกรกระ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังน.ส.สมจิตต์ บุญละออ
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางวาสนา ปาลรังษี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสมชาย โพธิกำพล
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรมนายธนะ จันทร์อ่อน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังน.ส.ปัญญาพร สมพงษ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางภัทรินทร์ พงษ์สาระนันทกุล
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายทรงสมศักดิ์ บุญมิ่ง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางพิมพ์ประไพ ฉ้งทับ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ดร.บุญสืบ โพธิ์ศรี
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายมาโนชญ์ เผื่อนโภคา
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายศุภชัย บริสุทธิ์พงศากุล
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุน.ส.วารีรัตน์ ทิพบุญทอง
หัวหน้างาน งานบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2) งานบุคลากรนายทองสุข พ่วงเพ็ชร
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังว่าที่ รต.สถาพร รอดสะใภ้
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายอุเทน ระยะไมตรี
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างการก่อสร้างนางปิณิดา ประยูรวงศ์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนายเมธัญ เทียมถนอม
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.พรทิพย์ ศรีบุญเรือง
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำส.อ.ธวัช ปริญญาศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนายทวี เติมสายทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายณรงค์ แอนิหล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายกันตพัฒน์ อริยะพิทักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายสิรวิทย์ รื่นรมย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางยุวรี รื่นรมย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายพีรศักดิ์ โคกสันเทียะ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.อาภัสรา นามมนตรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์น.ส.ชลธิชา จันทร์ทัด
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชีนางศรีสุดา จันทร์ศร
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากรน.ส.วิภารัตน์ หลิมประเสริฐ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางรุ่งรัตน์ ไตรญาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางธมกร ปิ่นมังกร
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนายชลธิต นุชเนตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายธีรรัช จันทรขจร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.จันทร์เพ็ญ สินธเกิด
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายนิรันดร์ ศุกรสุนทร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายจอม นามีผล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายสวง ชุ่มแจ้ง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีน.ส.สุจิตรา ช่างพิมพ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวัชราวุธ เกียรติรุ่งโรจน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ลูกจ้างประจำน.ส.ศรีโสภา ลิมปิโชติพงษ์
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายธนาวัน ทองประยูร
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายธวัช เกตุแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายธัญพิสิษฐ์ เกล็บจุ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายพงค์พีระ ไชยสนาม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่น.ส.วีณา เขตกิจ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการนายกิติศักดิ์ ยี่สุ่นศรี
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่น.ส.สุกัญญา ด้วงเอียด
พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายชำนาญ จับบาง
พนักงานราชการ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้างนายอรรถพล เฉลิมชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายอมรเทพ โตกราน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายทศพร นามพุก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายยุทธนา พุ่มสีนิล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายอนันต์ หนูนินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายพีรพล ทองมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์น.ส.วิสุดา เหมันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายศิริปัญญา อาษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางปาณิสรา อ่วมประทุม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนายจรัล อ่วมประทุม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์น.ส.จันจิรา สวัสดิ์พิบูลย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายชวัลณัฐ แจ่มจำรัส
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายพีรนันท์ ผลจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายประนม เวินขุนทด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์น.ส.พิชญ์สินี รักสัตย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษาน.ส.ภิราพร ศิริปรุ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์น.ส.สุปาณี จันทร์ต๊ะเขต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์น.ส.ฉัตรธิชา ไฮ้นุกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายภัทราวุธ คงเพ็ชร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายกัมพล พูนนาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาน.ส.เหมรัตน์ ช่างทุ่งใหญ่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์นายธนสิทธิ์ ทรัพย์อร่าม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.ศรีประภา หงษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.สุกัญญา แซ่อึ้ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.ลดาวัลย์ สมจิตร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนายณัฐพล ธาตุสมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.แพรวพรรณ ศิริมั่ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.อมิตา ก้อมอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.ศศิวิมล เชื้อจีน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.เสาวลักษณ์ ทองลาด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.ศิริกานต์ แสงอรุณศรีทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.มณีรัตน์ คงตางาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.ศุภามาศ คนหมั่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางพรภรรณ ประยงค์หอม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนางลักษ์ขณา ปราโมทย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนายปิติ จอนใจตรง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจน.ส.บุษรา เอี่ยมทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาดน.ส.อังคณา ทองจุฑา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงินน.ส.ธนพร เพ็งศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีน.ส.จตุพร บุญปก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีน.ส.นภัสรพี ชาวไชย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากรนายชูชาติ ทัฬหพัชรกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายวุฒิชัย ใจมิภักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายทองพิทักษ์ พยานอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสมชาย น้อยทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครองน.ส.พัชรา พานแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายณัฐศิลป์ ปิ่นวงษ์งาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.จินตนา นามคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.สมิตา เกตุวรภัทรา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.พรรณนิภา เชื้อกุณะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.สุภวรรณ์ กริ่งรัมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.วรัญญา ทองมูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.จริยาภรณ์ ปานสาคร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.วรรณวิภา ศิลาทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจMR. SIMPHIWE NGCOBO
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายคมสัน มักมะยม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศน.ส.แก้วยากรณ์ แก้วแกมสี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายภัทรพล เสมอภาค
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายเกรียงไกร ปิ่นแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายชรินทร์ ศรส่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายภานุพงศ์ ดิษแพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายประภาส โคกอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายวุฒิชัย ใจซื่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายนรวิชญ์ กาญจนามัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะน.ส.พรชลิตา สุริโย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสัจจเทพ บุญหนัก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายวรวิช ปลื้มใจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังน.ส.จิตต์อาภา สายยืด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายดุลยวัต กุลฑา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายพนธ์พันธ์ เพชรศรีทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้างน.ส.ทิพวรรณ คำขจร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้างน.ส.จิราวรรณ สัมพะวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้างน.ส.ภัสนัน ยุบรัมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานน.ส.วราลักษณ์ ชัยพันธ์ุ
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางรุ่งรัตน์ พิบูลเวช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์นายปรียะพงษ์ ฟองสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์นายธีรภัทร์ ทองกวา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์นายครองราชย์ หนูฤทธิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยงานน.ส.ยุพาวดี มอญใต้
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
ลูกจ้างอัตราจ้างนางศรีนวล ม่วงหอม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปนางอนัญญา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนายโยธิน สะอาดศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.ชนิตา จับบาง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.พิชานันท์ เปี่ยมยานนท์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปน.ส.สรีราภรณ์ กาญจนฉวี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนน.ส.ดารารัตน์ สวัสดิ์รักษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนน.ส.รพีพร ชาวไร่อ้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศน.ส.กานดา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศน.ส.ณัฐศิมา จันทร์เหลือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินน.ส.สิริวิมล เร่บ้านเกาะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินน.ส.ภาวะดี เรือนบัว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.พรพิมล ชาวไร่อ้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.ภัสสร มาลี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.นันทินี อุยยาหาญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์น.ส.มธุรส โพธิสิทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานน.ส.สุชาดา พันธ์ตาวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีน.ส.วิชุดา บุญฤทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายอัคร ช้างพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.ปิยะฉัตร หงษ์เทศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.อทิติยา วรสิทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.ชลธิชา จิตรซื่อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสมใจ พรมโสภา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น.ส.ขวัญชนก รุ่งอำนวยทรัพย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแผนและงบประมาณนางประดิษฐ์ กุมทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอภิชาติ หาญวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายวรชาติ รอดทะยอย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายบุญเลิศ น่วมกานนท์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางอมรรัตน์ แจ้งบรรจบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางน้ำผึ้ง ทรัพย์สิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางวิลัยวรร น่วมกานนท์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสุภาพร แสงเนียม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น.ส.จินตนา พันธ์พรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบน.ส.ชลณภัค ฮวดสุนทร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนางนฎา ลิมลาวัลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผลน.ส.พรกมล บุญเลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนน.ส.รุ่งนภา สำเภาทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์น.ส.เมธิรินทร์ อมรเธียรพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์น.ส.เสาวภา หกเหลี่ยม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.สุวารี หาญตระกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีน.ส.รัตนา เต็มนุช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรน.ส.เอมมิกา เอื้ออังกูรมงคล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองน.ส.รุ่งทิพย์ ขันธรางกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองน.ส.อรุณี มาสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายไพสิฐ ทับหิรัญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูจ้างสอนรายชั่วโมงนางเพ็ญศรี วงศ์แสนเจริญดี
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายศิลป์ชัย ทรงศิริโสภิณ
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูภาษาต่างประเทศโอเล็กแซนเดอร์ โคโนท็อป
ครูภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
ครูฝึกสอนน.ส.มลดา หงษ์สุวรรณ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์นายวัชรพงษ์ ละชั่ว
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์นายสุรยุทธ นาพันทัง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์น.ส.กฤตญา กลิ่นระคนธ์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์น.ส.นภาพรรณ คุตะวัน
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.บุษกร ภาพโพธิ์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายไพฑูรย์ ปานจร
ครูฝึกสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.เณศกวีพัชร์ เครือวงศ์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะน.ส.ลิปิการ์ แสงจันทร์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายธนวิน ธูปเพ็ง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างการก่อสร้างนายวรายุทธ บัวแก้ว
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ครูสอนเทียบโอนฯนายสมนึก ฉัตรจิ๋ว
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายเฉลิมพร เหล่ามาลา
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายประเสริฐ ตระกูลวงษ์
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.จรินทร์ธร ไพศาลธนภาคย์
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายอภิเชษฐ์ ลาภปัญญา
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน