ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
5

• ชาย
105

• หญิง
136

รวม
246


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
31

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
3

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
105

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
18

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
6

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
70


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
19

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
15

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
32

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
3

• แผนกวิชาการขาย/การตลาด
6

• แผนกวิชาการบัญชี
10

• แผนกวิชาการเลขานุการ
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
20

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
11

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
13

• แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
9

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
5

• ภาษาอังกฤษ
1

• งานบริหารงานทั่วไป
8

• งานทะเบียน
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานการเงิน
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
6

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแผนและงบประมาณ
2

• งานอาคารสถานที่
19

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
5

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
11

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานบุคลากร
9

• งานปกครอง
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานความร่วมมือ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
6

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายณรงค์ ไทยทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทรศัพท์ : 0818981787
รองผู้อำนวยการนายกนกศักดิ์ มุธิโต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0819944045นายโสรัจ นาคทัต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทรศัพท์ : 0867663936นายสมเกียรติ ภูมิชัยสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0858052038
หัวหน้าแผนกนายธีรศักดิ์ คงเพ็ชร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0873723687นายเอกรินทร์ สินทะเกิด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0815731234นางอุมาพร สร้อยมงคล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0860368571นายสรณ์ณวินทร์ นัดพบสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
โทรศัพท์ : 0898479948นางสังวาลย์ อยู่ทรง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0803545539น.ส.สุกัญรดา คุณารักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางดารณี นามีผล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0894953499นายพรมงคล วรนาม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0885449830นางเบญจมาศ โพธิกำพล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0892599062นางนุชจรีย์ เมืองรมย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0955925916นายประดิษฐ ดีกระจ่าง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0895187976น.ส.วิลาวัลย์ ส่งแสงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0810900870นายชาตรี ศรีคงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0814441018นายวชิรวุธ หมอทรัพย์
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครูผู้ช่วย แผนกเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0954652781ว่าที่ร้อยตรีวันชัย รัชตะสมบูรณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0865009216
หัวหน้างานนางวรรณี ชิดเชื้อวงศ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0891287693นายสมศักดิ์ ทับทัน
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0819112865นายสิริวัฒน์ เกษตรทรัพย์สิน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0812791785นายวทัญญู ธิบูรณ์บุญ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0883399202นางวรรณา ทรงศิริโสภิณ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0868846269นางนันทวัน ชุ่มแจ้ง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0870979523นางอุษา คงเพ็ชร์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจน.ส.มุกดา วงศา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0926738363นายสุรศักดิ์ ไทรไกรกระ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังน.ส.สมจิตต์ บุญละออ
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0954192075นายวิษณุ ค้อสุวรรณดี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0813334987นางวาสนา ปาลรังษี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0814327510นายธวัชชัย แก้วอินหน่อ
หัวหน้างาน งานแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสมชาย โพธิกำพล
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
โทรศัพท์ : 0816184965นายธนะ จันทร์อ่อน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0810301003นางราตรี เจริญรูป
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการขาย/การตลาด
โทรศัพท์ : 0817774524น.ส.ปัญญาพร สมพงษ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0812522955นางภัทรินทร์ พงษ์สาระนันทกุล
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0836246437นายทรงสมศักดิ์ บุญมิ่ง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0869978728นางพิมพ์ประไพ ฉ้งทับ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ดร.บุญสืบ โพธิ์ศรี
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0868003685นายมาโนชญ์ เผื่อนโภคา
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0892063209นางสุพรรญา อินธิแสง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0931029770นายศุภชัย บริสุทธิ์พงศากุล
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0871525565น.ส.วารีรัตน์ ทิพบุญทอง
หัวหน้างาน งานบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2) งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0810639316นายทองสุข พ่วงเพ็ชร
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0800642750ว่าที่ รต.สถาพร รอดสะใภ้
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0874060935นายอุเทน ระยะไมตรี
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างการก่อสร้างนางปิณิดา ประยูรวงศ์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0653545661นายเมธัญ เทียมถนอม
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0891177672น.ส.พรทิพย์ ศรีบุญเรือง
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0615164614
ครูประจำนายสัญชัย ไตรญาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0818083103นายอนุสรณ์ จารุฑีฆัมพร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์ส.อ.ธวัช ปริญญาศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0851383800นายทวี เติมสายทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0815705316นายณรงค์ แอนิหล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0854043211นายกันตพัฒน์ อริยะพิทักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0852953253นายสิรวิทย์ รื่นรมย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0884969463นายพีรศักดิ์ โคกสันเทียะ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.อาภัสรา นามมนตรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0885367881นางยุวรี รื่นรมย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0861234911นายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0899204942น.ส.ชลธิชา จันทร์ทัด
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0851831122นางศรีสุดา จันทร์ศร
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0837806857น.ส.วิภารัตน์ หลิมประเสริฐ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางรุ่งรัตน์ ไตรญาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0865147585นางธมกร ปิ่นมังกร
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
โทรศัพท์ : 0823241456นายชลธิต นุชเนตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0855844690นายธีรรัช จันทรขจร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.จันทร์เพ็ญ สินธเกิด
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0887490600นายนิรันดร์ ศุกรสุนทร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0813650509นายจอม นามีผล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0958364774นายสวง ชุ่มแจ้ง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0817032423น.ส.สุจิตรา ช่างพิมพ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0841548102นายวัชราวุธ เกียรติรุ่งโรจน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ครูผู้ช่วยน.ส.สตกมล ท้าวคำลือ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลูกจ้างประจำน.ส.ศรีโสภา ลิมปิโชติพงษ์
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายธนาวัน ทองประยูร
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0898292549นายธวัช เกตุแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0894102325นายธัญพิสิษฐ์ เกล็บจุ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0890111899นายพงค์พีระ ไชยสนาม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0861701070น.ส.วีณา เขตกิจ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0813789292
พนักงานราชการนายกิติศักดิ์ ยี่สุ่นศรี
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0814800626น.ส.สุกัญญา ด้วงเอียด
พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายชำนาญ จับบาง
พนักงานราชการ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0645188976
ครูอัตราจ้างนายอรรถพล เฉลิมชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0851874603นายอมรเทพ โตกราน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0868088689นายทศพร นามพุก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0850478699นายยุทธนา พุ่มสีนิล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0982633523นายอนันต์ หนูนินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0858669766นายพีรพล ทองมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0949123549น.ส.วิสุดา เหมันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 090-9655369นายศิริปัญญา อาษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางปาณิสรา อ่วมประทุม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0897455374นายจรัล อ่วมประทุม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0867761756น.ส.จันจิรา สวัสดิ์พิบูลย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0970367848นายชวัลณัฐ แจ่มจำรัส
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0843949145นายพีรนันท์ ผลจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0909687627นายประนม เวินขุนทด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0827232922น.ส.พิชญ์สินี รักสัตย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0928645891น.ส.ภิราพร ศิริปรุ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0981563962น.ส.สุปาณี จันทร์ต๊ะเขต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0816382525น.ส.ฉัตรธิชา ไฮ้นุกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0839393606นายภัทราวุธ คงเพ็ชร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0834462554นายกัมพล พูนนาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0839146832น.ส.เหมรัตน์ ช่างทุ่งใหญ่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0965354269นายธนสิทธิ์ ทรัพย์อร่าม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0825231640น.ส.ศรีประภา หงษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.สุกัญญา แซ่อึ้ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0615944645น.ส.ลดาวัลย์ สมจิตร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0928347720นายณัฐพล ธาตุสมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0847809818แพรวพรรณ ศิริมั่ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.อมิตา ก้อมอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.ศศิวิมล เชื้อจีน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.เมวิกา สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0830067870น.ส.เสาวลักษณ์ ทองลาด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.มณีรัตน์ คงตางาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0992837469น.ส.ศุภามาศ คนหมั่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0933502954นางพรภรรณ ประยงค์หอม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0860195883นางลักษ์ขณา ปราโมทย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0812909619นายปิติ จอนใจตรง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0848017270น.ส.บุษรา เอี่ยมทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาด
โทรศัพท์ : 0923680990น.ส.อังคณา ทองจุฑา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0814131441น.ส.ธนพร เพ็งศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีน.ส.จตุพร บุญปก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีน.ส.นภัสรพี ชาวไชย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0811979500นายธำรงค์ วุฒิธนากรกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0896635309นายชูชาติ ทัฬหพัชรกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0804259898นายวุฒิชัย ใจมิภักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0652234149นายทองพิทักษ์ พยานอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0895465002นายสมชาย น้อยทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0633655479น.ส.พัชรา พานแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0916988454นายณัฐศิลป์ ปิ่นวงษ์งาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.จินตนา นามคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0902463993น.ส.สมิตา เกตุวรภัทรา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0955077869น.ส.พรรณนิภา เชื้อกุณะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0611455391น.ส.สุภวรรณ์ กริ่งรัมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0817208924น.ส.วรัญญา ทองมูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.จริยาภรณ์ ปานสาคร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0809322773น.ส.ปานวดี โคกกลาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0927185017น.ส.วรรณวิภา ศิลาทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจMR. SIMPHIWE NGCOBO
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายคมสัน มักมะยม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0839049610น.ส.แก้วยากรณ์ แก้วแกมสี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0824867139นายภัทรพล เสมอภาค
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายเกรียงไกร ปิ่นแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0831592403นายชรินทร์ ศรส่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0899179372นายภานุพงศ์ ดิษแพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0878219321นายประภาส โคกอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0892257671นายวุฒิชัย ใจซื่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0874824727นายนรวิชญ์ กาญจนามัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะน.ส.พรชลิตา สุริโย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสัจจเทพ บุญหนัก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายวรวิช ปลื้มใจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0807884647น.ส.จิตต์อาภา สายยืด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0858397989นายดุลยวัต กุลฑา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 098-2783593นายพนธ์พันธ์ เพชรศรีทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0896807891น.ส.ทิพวรรณ คำขจร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0910503380น.ส.จิราวรรณ สัมพะวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0917367767นายเอกชัย คงยนต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 08143300965น.ส.อภิรดี ศิริวิทย์ภักดีกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0871102037น.ส.ภัสนัน ยุบรัมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0844756567น.ส.วราลักษณ์ ชัยพันธ์ุ
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0811778936นางรุ่งรัตน์ พิบูลเวช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0989469942นายปรียะพงษ์ ฟองสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0814782972นายธีรภัทร์ ทองกวา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0620348930นายครองราชย์ หนูฤทธิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0622490169
ผู้ช่วยงานน.ส.ยุพาวดี มอญใต้
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0853786838
ลูกจ้างอัตราจ้างนางศรีนวล ม่วงหอม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0837547937นางอนัญญา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0616182292นายโยธิน สะอาดศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0938421783น.ส.ชนิตา จับบาง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0825958806น.ส.พิชานันท์ เปี่ยมยานนท์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0834416329น.ส.สรีราภรณ์ กาญจนฉวี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0804382766น.ส.ดารารัตน์ สวัสดิ์รักษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0859551824น.ส.รพีพร ชาวไร่อ้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0812478385น.ส.กานดา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0855090632น.ส.ณัฐศิมา จันทร์เหลือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0949571093น.ส.สิริวิมล เร่บ้านเกาะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0624047630น.ส.ภาวะดี เรือนบัว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
โทรศัพท์ : 0808932361น.ส.พรพิมล ชาวไร่อ้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
โทรศัพท์ : 0658256564น.ส.ภัสสร มาลี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
โทรศัพท์ : 0920937812น.ส.นันทินี อุยยาหาญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0801122604น.ส.สุชาดา พันธ์ตาวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีน.ส.วิชุดา บุญฤทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : ---นายอัคร ช้างพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0966364574น.ส.ปิยะฉัตร หงษ์เทศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0877651843น.ส.ชลธิชา จิตรซื่อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสมใจ พรมโสภา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0833143989น.ส.ขวัญชนก รุ่งอำนวยทรัพย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแผนและงบประมาณนางประดิษฐ์ กุมทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0811965504นายอภิชาติ หาญวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0865373389นายวรชาติ รอดทะยอย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0822887114นายบุญเลิศ น่วมกานนท์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0960915313นางอมรรัตน์ แจ้งบรรจบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางน้ำผึ้ง ทรัพย์สิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0851731483นางวิลัยวรร น่วมกานนท์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0960159233นางสุภาพร แสงเนียม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0800448159น.ส.จินตนา พันธ์พรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบน.ส.ชลณภัค ฮวดสุนทร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0868063600น.ส.มธุรส โพธิสิทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางนฎา ลิมลาวัลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0896113811น.ส.พรกมล บุญเลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0814381643น.ส.รุ่งนภา สำเภาทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0876889172น.ส.เมธิรินทร์ อมรเธียรพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0830186544น.ส.เสาวภา หกเหลี่ยม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0817226434น.ส.สุวารี หาญตระกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0822244658น.ส.รัตนา เต็มนุช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0824567510น.ส.เอมมิกา เอื้ออังกูรมงคล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0952650133น.ส.รุ่งทิพย์ ขันธรางกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0568005286น.ส.อรุณี มาสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0815613836นายไพสิฐ ทับหิรัญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0838219008
ครูจ้างสอนรายชั่วโมงนางอุทุมพร แก้วสามศรี
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0845277585นางเพ็ญศรี วงศ์แสนเจริญดี
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0924542944นางพรรษชล พึ่งสุนทรศิริมาศ
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0842101866นายศิลป์ชัย ทรงศิริโสภิณ
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0865990588
ครูภาษาต่างประเทศโอเล็กแซนเดอร์ โคโนท็อป
ครูภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
ครูฝึกสอนน.ส.มลดา หงษ์สุวรรณ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0919956645นายวัชรพงษ์ ละชั่ว
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0982761719นายสุรยุทธ นาพันทัง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0968255902น.ส.กฤตญา กลิ่นระคนธ์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0982616066น.ส.นภาพรรณ คุตะวัน
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.บุษกร ภาพโพธิ์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายไพฑูรย์ ปานจร
ครูฝึกสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.เณศกวีพัชร์ เครือวงศ์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะน.ส.ลิปิการ์ แสงจันทร์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0968582809นายธนวิน ธูปเพ็ง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0625149253นายวรายุทธ บัวแก้ว
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0990149578
ครูสอนเทียบโอนฯนายสมนึก ฉัตรจิ๋ว
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายเฉลิมพร เหล่ามาลา
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายประเสริฐ ตระกูลวงษ์
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.จรินทร์ธร ไพศาลธนภาคย์
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายอภิเชษฐ์ ลาภปัญญา
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นักศึกษาฝึกงานน.ส.พัชราภรณ์ เหมือนงาม
นักศึกษาฝึกงาน งานการเงินน.ส.มณีรัตน์ สมุทรวานิชย์
นักศึกษาฝึกงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจน.ส.วิลาวัลย์ รุ่งอำนวยทรัพย์
นักศึกษาฝึกงาน งานวัดผลและประเมินผลน.ส.นภาพร ธรรมพิทักษ์
นักศึกษาฝึกงาน งานวัดผลและประเมินผลน.ส.สุจิตรา งอยภูธร
นักศึกษาฝึกงาน งานบุคลากรน.ส.ศันสนีย์ ชาลือ
นักศึกษาฝึกงาน งานบุคลากรน.ส.เนตรนภา อุยญาหาญ
นักศึกษาฝึกงาน งานบุคลากร