ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
110

• หญิง
119

รวม
230


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
31

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
110

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
19

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
8

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
45


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
18

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
16

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
31

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
3

• แผนกวิชาการขาย/การตลาด
7

• แผนกวิชาการบัญชี
9

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
18

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
10

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
13

• แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
9

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
5

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
5

• งานบริหารงานทั่วไป
8

• งานทะเบียน
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานการเงิน
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานบัญชี
4

• งานพัสดุ
8

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแผนและงบประมาณ
3

• งานอาคารสถานที่
20

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
5

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
11

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานบุคลากร
6

• งานปกครอง
13

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานความร่วมมือ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3
นายณรงค์ ไทยทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทรศัพท์ : 0818981787

นายสมยศ แก้วประทุมรัสมี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 0953911152นายกนกศักดิ์ มุธิโต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0819944045นายโสรัจ นาคทัต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทรศัพท์ : 0867663936นายสมเกียรติ ภูมิชัยสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0858052038

นายธีรศักดิ์ คงเพ็ชร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0873723687นายวิวัฒน์ มงคลเพ็ชร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0816113802นางอุมาพร สร้อยมงคล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0860368571นายสรณ์ณวินทร์ นัดพบสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
โทรศัพท์ : 0898479948นางสังวาลย์ อยู่ทรง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0811977938นางฐานวีร์ ณ นคร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0852661725นางดารณี นามีผล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0894953499นายพรมงคล วรนาม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0885449830นางเบญจมาศ โพธิกำพล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0892599062นายประดิษฐ ดีกระจ่าง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0895187976น.ส.วิลาวัลย์ ส่งแสงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0810900870นายชาตรี ศรีคงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0814441018นายวชิรวุธ หมอทรัพย์
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครูผู้ช่วย แผนกเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0954652781ว่าที่ร้อยตรีวันชัย รัชตะสมบูรณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0865009216

นางวรรณี ชิดเชื้อวงศ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0891287693นายสมศักดิ์ ทับทัน
หัวหน้างาน งานทะเบียน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0819112865นายเอกรินทร์ สินทะเกิด
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0815731234นางวรรณา ทรงศิริโสภิณ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0868846269นางนันทวัน ชุ่มแจ้ง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0870979523นางอุษา คงเพ็ชร์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจน.ส.มุกดา วงศา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0926738363น.ส.ปัญญาพร สมพงษ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0812522955น.ส.สมจิตต์ บุญละออ
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0954192075นายอนุสรณ์ จารุฑีฆัมพร
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายวิษณุ ค้อสุวรรณดี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0813334987นางวาสนา ปาลรังษี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0814327510นายธวัชชัย แก้วอินหน่อ
หัวหน้างาน งานแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสมชาย โพธิกำพล
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
โทรศัพท์ : 0816184965นายธนะ จันทร์อ่อน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0810301003นางราตรี เจริญรูป
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการขาย/การตลาด
โทรศัพท์ : 0817774524นางภัทรินทร์ พงษ์สาระนันทกุล
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0836246437นายทรงสมศักดิ์ บุญมิ่ง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0869978728นางนุชจรีย์ เมืองรมย์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0955925916นายเชษฐ์นรินทร์ จุ่นเกตุ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0857000900นายมาโนชญ์ เผื่อนโภคา
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0892063209นางสุพรรญา อินธิแสง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0931029770นายศุภชัย บริสุทธิ์พงศากุล
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0871525565น.ส.วารีรัตน์ ทิพบุญทอง
หัวหน้างาน งานบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2) งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0810639316นายทองสุข พ่วงเพ็ชร
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0800642750ว่าที่ รต.สถาพร รอดสะใภ้
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0874060935นายอุเทน ระยะไมตรี
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างการก่อสร้างนายชัยฤทธิ์ บัวเพชร
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเมธัญ เทียมถนอม
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0891177672นายสุรชัย สังขารา
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0815427343

นายสัญชัย ไตรญาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0818083103ส.อ.ธวัช ปริญญาศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0851383800นายทวี เติมสายทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0815705316นายณรงค์ แอนิหล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0854043211นายกันตพัฒน์ อริยะพิทักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0852953253นายสิรวิทย์ รื่นรมย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0884969463นายสิริวัฒน์ เกษตรทรัพย์สิน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0812791785นางพิมพ์ประไพ ฉ้งทับ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.พรทิพย์ ศรีบุญเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0615164614น.ส.อาภัสรา นามมนตรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0885367881นางยุวรี รื่นรมย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0861234911นายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0899204942น.ส.ปาริชาต เรืองฤทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0860919199น.ส.ชลธิชา จันทร์ทัด
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0851831122นางศรีสุดา จันทร์ศร
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0837806857นางปิณิดา ประยูรวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางรุ่งรัตน์ ไตรญาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0865147585นายชลธิต นุชเนตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0855844690นายวทัญญู ธิบูรณ์บุญ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0883399202ดร.บุญสืบ โพธิ์ศรี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0868003685นายวิทยา บุญมี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายนิรันดร์ ศุกรสุนทร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0813650509นายจอม นามีผล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0958364774นายสวง ชุ่มแจ้ง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0817032423นายสุรศักดิ์ ไทรไกรกระ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังน.ส.สุจิตรา ช่างพิมพ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0841548102นายวัชราวุธ เกียรติรุ่งโรจน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง

น.ส.สตกมล ท้าวคำลือ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.สุกัญรดา คุณารักษ์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานแผนและงบประมาณ

น.ส.ศรีโสภา ลิมปิโชติพงษ์
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายธนาวัน ทองประยูร
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0898292549นายธวัช เกตุแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0894102325นายธัญพิสิษฐ์ เกล็บจุ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0890111899นายพงค์พีระ ไชยสนาม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0861701070น.ส.วีณา เขตกิจ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0813789292

นายกิติศักดิ์ ยี่สุ่นศรี
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0814800626น.ส.สุกัญญา ด้วงเอียด
พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0841943356นายชำนาญ จับบาง
พนักงานราชการ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0645188976

นายอรรถพล เฉลิมชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0851874603นายอมรเทพ โตกราน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0868088689นายทศพร นามพุก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0850478699นายยุทธนา พุ่มสีนิล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0827835434นายอนันต์ หนูนินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0858669766นายพีรพล ทองมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0949123549น.ส.วิสุดา เหมันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 090-9655369นางปาณิสรา อ่วมประทุม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0897455374นายจรัล อ่วมประทุม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0867761756น.ส.จันจิรา สวัสดิ์พิบูลย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0970367848นายสานุพงศ์ แดงพยนต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 099-219-4991นายชวัลณัฐ แจ่มจำรัส
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0843949145นายพีรนันท์ ผลจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0909687627นายประนม เวินขุนทด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0827232922น.ส.พิชญ์สินี รักสัตย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0928645891นายภัทราวุธ คงเพ็ชร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0834462554นายกัมพล พูนนาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0839146832น.ส.เหมรัตน์ ช่างทุ่งใหญ่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0965354269นายธนสิทธิ์ ทรัพย์อร่าม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0825231640น.ส.สุกัญญา แซ่อึ้ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0615944645น.ส.ลดาวัลย์ สมจิตร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0928347720นายศิรชัช ชนะค้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.อมิตา ก้อมอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.วลีวรรณ สีรักษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.ศศิวิมล เชื้อจีน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.เมวิกา สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0830067870น.ส.เสาวลักษณ์ ทองลาด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.อรอนงค์ ฝางแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0988272706น.ส.มณีรัตน์ คงตางาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0992837469นายณัฐพล ธาตุสมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางพรภรรณ ประยงค์หอม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0860195883นางลักษ์ขณา ปราโมทย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0812909619นายปิติ จอนใจตรง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0848017270น.ส.บุษรา เอี่ยมทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาดน.ส.อังคณา ทองจุฑา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0814131441น.ส.ธนพร เพ็งศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีน.ส.นภัสรพี ชาวไชย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0811979500นายวุฒิชัย ใจมิภักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0652234149นายทองพิทักษ์ พยานอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0895465002นายสมชาย น้อยทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0633655479น.ส.พัชรา พานแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0916988454นายณัฐศิลป์ ปิ่นวงษ์งาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวจินตนา นามคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0902463993น.ส.สมิตา เกตุวรภัทรา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0955077869น.ส.พรรณนิภา เชื้อกุณะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0611455391นายกิตติพงศ์ นุยืนรัมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0619783053น.ส.สุภวรรณ์ กริ่งรัมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0817208924น.ส.จริยาภรณ์ ปานสาคร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0809322773น.ส.ปานวดี โคกกลาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0927185017วรรณวิภา ศิลาทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจMR. SIMPHIWE NGCOBO
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายนิพนธ์ จันทร์พนอรักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายคมสัน มักมะยม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศน.ส.แก้วยากรณ์ แก้วแกมสี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0824867139นายเกรียงไกร ปิ่นแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0831592403นายชรินทร์ ศรส่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0899179372นายภานุพงศ์ ดิษแพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0878219321นายประภาส โคกอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0892257671นายวุฒิชัย ใจซื่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0874824727นายนรวิชญ์ กาญจนามัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะน.ส.พรชลิตา สุริโย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายวรวิช ปลื้มใจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0807884647น.ส.จิตต์อาภา สายยืด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0858397989นายดุลยวัต กุลฑา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 098-2783593นายพนธ์พันธ์ เพชรศรีทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0896807891น.ส.ทิพวรรณ คำขจร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0910503380น.ส.จิราวรรณ สัมพะวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0917367767นายเอกชัย คงยนต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 08143300965น.ส.อภิรดี ศิริวิทย์ภักดีกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0871102037น.ส.ภัสนัน ยุบรัมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0844756567น.ส.วราลักษณ์ ชัยพันธ์ุ
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0811778936นางรุ่งรัตน์ พิบูลเวช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0989469942นายปรียะพงษ์ ฟองสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0814782972นายธีรภัทร์ ทองกวา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0620348930นายครองราชย์ หนูฤทธิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์

น.ส.ยุพาวดี มอญใต้
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0853786838

นางศรีนวล ม่วงหอม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0837547937นางอนัญญา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0616182292นายโยธิน สะอาดศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0924344329น.ส.ชนิตา จับบาง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0825958806น.ส.พิชานันท์ เปี่ยมยานนท์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0834416329น.ส.สรีราภรณ์ กาญจนฉวี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0804382766น.ส.ดารารัตน์ สวัสดิ์รักษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0859551824น.ส.รพีพร ชาวไร่อ้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0812478385น.ส.กานดา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0855090632น.ส.ณัฐศิมา จันทร์เหลือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0949571093น.ส.สิริวิมล เร่บ้านเกาะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินน.ส.ภาวะดี เรือนบัว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
โทรศัพท์ : 0808932361น.ส.พรพิมล ชาวไร่อ้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
โทรศัพท์ : 0658256564น.ส.ภัสสร มาลี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
โทรศัพท์ : 0920937812น.ส.นันทินี อุยยาหาญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0801122604น.ส.ปัณฑิตา เจริญกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0944253112นางโสภา สังขารา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0872970533น.ส.สุชาดา พันธ์ตาวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีน.ส.วิชุดา บุญฤทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : ---นายอัคร ช้างพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0966364574น.ส.ปิยะฉัตร หงษ์เทศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์ : 0877651843น.ส.อทิติยา วรสิทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0930392053น.ส.ชลธิชา จิตรซื่อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0865778252นางสมใจ พรมโสภา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0833143989น.ส.เอื้องทิพย์ เหมือนเงา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0616588192นางประดิษฐ์ กุมทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0811965504นายอภิชาติ หาญวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0865373389นายวรชาติ รอดทะยอย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0822887114นางเรไร หาญวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0838950593นางอนัตตา เตาวโรดม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0852901905นายบุญเลิศ น่วมกานนท์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0960915313นางน้ำผึ้ง ทรัพย์สิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0851731483นางวิลัยวรร น่วมกานนท์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0960159233นางสุภาพร แสงเนียม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0800448159น.ส.ชลณภัค ฮวดสุนทร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0868063600น.ส.มธุรส โพธิสิทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางนฎา ลิมลาวัลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0896113811น.ส.พรกมล บุญเลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0814381643น.ส.รุ่งนภา สำเภาทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0876889172น.ส.เมธิรินทร์ อมรเธียรพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0830186544น.ส.เสาวภา หกเหลี่ยม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0817226434น.ส.สุวารี หาญตระกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0822244658น.ส.รัตนา เต็มนุช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0824567510น.ส.เอมมิกา เอื้ออังกูรมงคล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0952650133น.ส.รุ่งทิพย์ ขันธรางกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0568005286น.ส.อรุณี มาสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0815613836นายไพสิฐ ทับหิรัญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0838219008

นางพวงทิพย์ อิ่มธนบัตร
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0805794533นางอุทุมพร แก้วสามศรี
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0845277585นางเพ็ญศรี วงศ์แสนเจริญดี
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0924542944นางพรรษชล พึ่งสุนทรศิริมาศ
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0842101866นายธำรงค์ วุฒิธนากรกุล
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0896635309นายชูชาติ ทัฬหพัชรกุล
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0804259898นายศิลป์ชัย ทรงศิริโสภิณ
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0865990588

นางสาวมลดา หงษ์สุวรรณ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0919956645นายวัชรพงษ์ ละชั่ว
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0982761719นายสุรยทธ นาพันทัง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0968255902นางสาวกฤตญา กลิ่นระคนธ์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0982616066นางสาว ลิปิการ์ แสงจันทร์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0968582809นายธนวิน ธูปเพ็ง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0625149253นายวรายุทธ บัวแก้ว
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0990149578

นายสมนึก ฉัตรจิ๋ว
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายเฉลิมพร เหล่ามาลา
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายประเสริฐ ตระกูลวงษ์
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.จรินทร์ธร ไพศาลธนภาคย์
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายอภิเชษฐ์ ลาภปัญญา
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน