ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
4

• ชาย
102

• หญิง
112

รวม
218


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการพิเศษ
1

• ไม่มี ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
105

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
21

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
45


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างยนต์
21

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
14

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
28

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
3

• แผนกวิชาการขาย/การตลาด
7

• แผนกวิชาการบัญชี
7

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
19

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
9

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
14

• แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
6

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
4

• งานบริหารงานทั่วไป
11

• งานทะเบียน
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
11

• งานการเงิน
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
10

• งานบัญชี
4

• งานพัสดุ
9

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
11

• งานแผนและงบประมาณ
3

• งานอาคารสถานที่
16

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
15

• งานวัดผลและประเมินผล
9

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
13

• งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9

• งานประชาสัมพันธ์
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
15

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10

• งานบุคลากร
8

• งานปกครอง
22

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานความร่วมมือ
5

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายพุทธพร ปราโมทย์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการนายกนกศักดิ์ มุธิโต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการนายสมเกียรติ ภูมิชัยสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ครู ชำนาญการนายเชษฐ์นรินทร์ จุ่นเกตุ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ครู ชำนาญการนายโสรัจ นาคทัต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนางวรรณี ชิดเชื้อวงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ครู ชำนาญการพิเศษนางเบญจมาศ โพธิกำพล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษดร.บุญสืบ โพธิ์ศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษนายเอกรินทร์ สินทะเกิด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยตรีวันชัย รัชตะสมบูรณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนางศรีสุดา จันทร์ศร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการพิเศษนายชำนาญ จับบาง
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายพรมงคล วรนาม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการนายธีรศักดิ์ คงเพ็ชร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูน.ส.วิลาวัลย์ ส่งแสงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายชาตรี ศรีคงแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ครู ชำนาญการพิเศษนางอุมาพร สร้อยมงคล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการน.ส.จารุณี จิตธนากรโกศล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการขาย/การตลาด
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ครูนายสาธิต ถาวรประสิทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนายมาโนชญ์ เผื่อนโภคา
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายธนะ จันทร์อ่อน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมชาย โพธิกำพล
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมศักดิ์ ทับทัน
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนายจรัล อ่วมประทุม
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์นางปิณิดา ประยูรวงศ์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการนายสิริวัฒน์ เกษตรทรัพย์สิน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนางภัทรินทร์ พงษ์สาระนันทกุล
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการน.ส.วาสนา คงพุกา
หัวหน้างาน งานแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการน.ส.มุกดา วงศา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการพิเศษนายกันตพัฒน์ อริยะพิทักษ์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูนายเมธัญ เทียมถนอม
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการนายธีรรัช จันทรขจร
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการน.ส.ปัญญาพร สมพงษ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายทองสุข พ่วงเพ็ชร
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูน.ส.สุจิตรา ช่างพิมพ์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูน.ส.วารีรัตน์ ทิพบุญทอง
หัวหน้างาน งานบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2) งานบุคลากรนายทรงสมศักดิ์ บุญมิ่ง
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูน.ส.วิภารัตน์ หลิมประเสริฐ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ครูน.ส.พรทิพย์ ศรีบุญเรือง
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูน.ส.อาภัสรา นามมนตรี
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางอุษา คงเพ็ชร์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ครูนายสุรศักดิ์ ไทรไกรกระ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูว่าที่ รต.สถาพร รอดสะใภ้
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนางพิมพ์ประไพ ฉ้งทับ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูน.ส.สมจิตต์ บุญละออ
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูนายวทัญญู ธิบูรณ์บุญ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนางธมกร ปิ่นมังกร
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ครูประจำ แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูนายพีรศักดิ์ โคกสันเทียะ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
ครูนายธีระยุทธ วิเศษสังข์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำนางยุวรี รื่นรมย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายจอม นามีผล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายสวง ชุ่มแจ้ง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษส.อ.ธวัช ปริญญาศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครู ชำนาญการน.ส.ชลธิชา จันทร์ทัด
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนายชลธิต นุชเนตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการดร.ธรรมนูญ สุขไชยะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายทวี เติมสายทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
ครู ชำนาญการนายสิรวิทย์ รื่นรมย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูนายณรงค์ แอนิหล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูน.ส.จันทร์เพ็ญ สินธเกิด
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูนางลักษณี กมลาศน์ ณ อยุธยา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู
ครูผู้ช่วยนายวัชรวิทย์ จันทร์พิทักษ์กุล
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้ช่วยนายจรูญ พิพัฒน์ธนาพงศ์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วยน.ส.สมฤดี บุญเฉลียว
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูผู้ช่วยน.ส.อิสริยา หงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูผู้ช่วยนายอมรเทพ โตกราน
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนายภูมิชาย พุ่มวิเชียร
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนายเอก สุจริตรักษ์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยนายดนัย ตั้งวิริยะกูล
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนายกษิดิศ สมบูรณ์ชัย
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วยน.ส.กรกนก พรพิสุทธิ์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วยน.ส.กิตติมา ปานาราช
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนายไชยวัฒน์ ยิ่งคำนึง
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยน.ส.พิมพ์ชนก ชนะเคราะห์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยน.ส.นิรามัย พันธวงศาโรจน์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วยน.ส.กฤติกา ไชยทุม
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยน.ส.พิชญามาศ รักษาชาติ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนายจตุรพร โพธิ์ศรี
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยน.ส.เบญจพร ศรชัย
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายวนัสสานนท์ จันทวีศิริรัตน์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยน.ส.ศุจินธร ใหม่สิงห์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วยน.ส.ชาลิสา พานชาตรี
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยน.ส.กนกพร ยอดวิจารณ์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายพงษ์นที บุญเทศนา
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายชาญวิทย์ สายเมฆ
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายมณเฑียร รามัญอุดม
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำนายธนาวัน ทองประยูร
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุน.ส.ศรีโสภา ลิมปิโชติพงษ์
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายธวัช เกตุแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุน.ส.วีณา เขตกิจ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการนายกิติศักดิ์ ยี่สุ่นศรี
พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูน.ส.สุกัญญา ด้วงเอียด
พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู
ครูอัตราจ้างนายภานุพงศ์ ดิษแพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานน.ส.อังคณา ทองจุฑา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางปาณิสรา อ่วมประทุม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายสมชาย น้อยทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ครูน.ส.เหมรัตน์ ช่างทุ่งใหญ่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายอรรถพล เฉลิมชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนายชรินทร์ ศรส่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูน.ส.ทิพวรรณ คำขจร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลน.ส.จิราวรรณ สัมพะวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายพีรนันท์ ผลจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนายยุทธนา พุ่มสีนิล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาน.ส.ลดาวัลย์ สมจิตร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางจินตนา พ่วงเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูน.ส.สมิตา เกตุวรภัทรา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนายอนันต์ หนูนินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายประนม เวินขุนทด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครองน.ส.พิชญ์สินี รักสัตย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางลักษ์ขณา ปราโมทย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายอาดือนัน เจ๊ะเลาะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์น.ส.สุภวรรณ์ กริ่งรัมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือน.ส.จิตต์อาภา สายยืด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนน.ส.จันจิรา สวัสดิ์พิบูลย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษาน.ส.วิสุดา เหมันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายดุลยวัต กุลฑา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายณัฐศิลป์ ปิ่นวงษ์งาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายพีรพล ทองมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูน.ส.ภัคธินันท์ จิรวันทนาเมศร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนางรุ่งรัตน์ พิบูลเวช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายณัฐพล ธาตุสมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาน.ส.บุษรา เอี่ยมทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายครองราชย์ หนูฤทธิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์น.ส.ศรีประภา หงษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.เณศกวีพัชร์ เครือวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายศิริปัญญา อาษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนายภัทรพล เสมอภาค
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์นายสัจจเทพ บุญหนัก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีน.ส.จารุวรรณ ทองคงหาญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาด
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนายวิษณุ นิ่มเนียม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสกุลชัย ทิพนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายวัชรพงษ์ ละชั่ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูน.ส.บุษกร ภาพโพธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานน.ส.สุดารัตน์ กันตา
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายชินวัตร ห้องสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายกิติพงษ์ ขจรเกียรติทวี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจน.ส.มธุรส โพธิสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขาย/การตลาดนายณัฐวุต สาตแฟง
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนายสมเกียรติ นันทรัตนพงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูน.ส.ปัทมาสน์ ภู่ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายปุณยวีร์ น่วมจิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูนายคมสัน มักมะยม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนน.ส.ศุภามาศ คนหมั่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายประมุข ครรชิตาวรกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนายรชานนท์ ภูผานิล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวรวีภัทร์ กุลสถาพร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสถาปัตยกรรมน.ส.ณัตรพิสุทริ์ พงษ์ทองหล่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างการก่อสร้าง
ครู
ผู้ช่วยงานน.ส.ยุพาวดี มอญใต้
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนน.ส.นภัสรพี ชาวไชย
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
ลูกจ้างอัตราจ้างนายธัญพิสิษฐ์ เกล็บจุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอภิชาติ หาญวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางนฎา ลิมลาวัลย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผลน.ส.เสาวภา หกเหลี่ยม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.ภาวะดี เรือนบัว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.สรีราภรณ์ กาญจนฉวี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนน.ส.กานดา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศน.ส.รพีพร ชาวไร่อ้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศน.ส.พรพิมล ชาวไร่อ้อย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.รัตนา เต็มนุช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรน.ส.ดารารัตน์ สวัสดิ์รักษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนายพงค์พีระ ไชยสนาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางน้ำผึ้ง ทรัพย์สิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น.ส.รุ่งนภา สำเภาทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์น.ส.เมธิรินทร์ อมรเธียรพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์น.ส.นันทินี อุยยาหาญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์น.ส.อรุณี มาสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสมใจ พรมโสภา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายไพสิฐ ทับหิรัญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาน.ส.ชลณภัค ฮวดสุนทร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจน.ส.รุ่งทิพย์ ขันธรางกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางอนัญญา ปิ่นวิถี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางสมหมาย สินมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น.ส.เอมมิกา เอื้ออังกูรมงคล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนายอัคร ช้างพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ เชี่ยวชาญพืเศษน.ส.ภัสสร มาลี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.สิริวิมล เร่บ้านเกาะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินน.ส.สุชาดา พันธ์ตาวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนางสุภาพร แสงเนียม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น.ส.สุวารี หาญตระกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางศรีนวล ม่วงหอม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปนางสาวจินตนา พันธ์พรม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น.ส.ขวัญชนก รุ่งอำนวยทรัพย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแผนและงบประมาณนางอมรรัตน์ แจ้งบรรจบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางปัทมพร เกล็บจุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่น.ส.พิมพ์ประภา ดวงล้อมจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินน.ส.พาขวัญ พูลบัว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายชานนท์ อ่อนศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.จรัชแสง แก้วดวงเทียน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุน.ส.สายสุณี คุ้มเปี่ยม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปนายเอกพัฒน์ แดงพยนต์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไปนายธีรพล อุตทิน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
ครูฝึกสอนน.ส.วาสนา อินทรสุนทร
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพิชญ์ โอดปะละ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายชิติพัทธ์ อมรไตรลักษณ์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์นายอนุวัฒน์ แสงเกตุ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์นายวุฒิชัย ฐานวิสัย
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์น.ส.ณัฐริกา พุ่มพฤกษา
ครูฝึกสอน แผนกวิชาการขาย/การตลาดนายจีรภัทร ศรีสมบัติ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์นายวิชชากร ลีลา
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์นายณัฐวิชช์ ไกรวุฒิอนันต์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างการก่อสร้างน.ส.ศิริพร มลากัน
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.จิตสุภา เซี่ยงจ๊ง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายพงศ์ศิริ คำพา
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์นายชลชัย มั่งนิมิตร
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์
ครูสอนเทียบโอนฯนางเพ็ญศรี วงศ์แสนเจริญดี
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนางสังวาลย์ อยู่ทรง
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนางพรภรรณ ประยงค์หอม
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายพนธ์พันธ์ เพชรศรีทอง
ครูสอนเทียบโอนฯ งานบริหารงานทั่วไปนายเฉลิมพร เหล่ามาลา
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายประเสริฐ ตระกูลวงษ์
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายสมนึก ฉัตรจิ๋ว
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.จรินทร์ธร ไพศาลธนภาคย์
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายอภิเชษฐ์ ลาภปัญญา
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวอภิญญา สัมฤทธิ์
ครูสอนเทียบโอนฯ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นักศึกษาฝึกงานน.ส.พัชราภรณ์ เหมือนงาม
นักศึกษาฝึกงาน งานบัญชี